Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βαρύ φορτίο μέτρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτεΠιΡοτίκί8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ11ΡΙΚΗ
ΠέμΠτη 6 Αυγούστου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.843
Νίκος Φίλης
κοίνοβουλευτίκός εκΠρόσωΠος ΣΥΡΜΑ
ΑΝΤΛ|·|Σ|·| 625 ΕΚΑΤ.
Παναγιωτης Λαφαζάνης
βουλευτής ΣΥΡΜΑ
ΝΕ ΑΝ ΕΤΑΒΑ|·|Τ0
©  Εηίιοκίο
γ.  ο
σήμερα στη Ν
«Οχι» σε χρηματοδότηση
με το σταγονόμετρο
ΠεΠείσμένη ότί αΠό μία Πρόωρη Προσφυγή στίς
κόλΠες ο ΣΥΡΜΑ θα αναδείχτεί αυτοδύναμα
Παρουσίαζεταί με συνέντευξή της στη «Ν» η υφυΠουργός Παρα τω ΠρωθυΠουργω καί κυβερνητίκή
εκΠρόσωΠος Ολγα Γεροβασίλη, τονίζοντας ότί Παρα τη σκληρη γία τη χωρα καί την κοίνωνία
συμφωνία με τους θεσμους- η κυβέρνηση δίατηρέί
το ηθίκό Πλεονέκτημα έναντί όλων. Η κα Γεροβασίλη
υΠογραμμίζεί ότι η κυβέρνηση είναί αΠοφασίσμέίη
να εφαρμόσει τη νέα συμφωνία, Παράλληλα όμως
με την Προωθηση αντισταθμιστικών μέτρων, ενω
Προσθέτεί Πως Πρόθεση του ΠρωθυΠουργου είναί η
χωρα να αΠοφύγεί τη λογίκή της χρηματοδότησης
με το «σταγονόμετρο». >7
«Νοίκοκόρεμα» μεγεθών
στα είδη οίκίακής χρήσης
Σημαδία συρρίκνωσης εμφανίζεί η εγχωρία αγορα
χρηστίκων είδων οίκίακής χρήσης, με τον αρίθμό
των καταστημάτων των αλυσίδων να συγκεντρωνεταί σε λίγους Παίχτες καί την καταναλωση να βαίνεί
μείουμενη. Ωστόσο, ψήγματα αίσίοδοξίας Προκαλεί
το γεγονός οτί την τελευταία δίετία έχει εΠίβραδυνθεί σημαντίκα ο ρυθμός της Πτωσης των Πωλήσεων,
με το 2014 να εμφανίζεί τη μίκρότερη μείωση (4%),
σε σχέση με τον μέσα ετήσίο ρυθμό υΠοχωρησης
Που εμφανίσε αΠό το 2008 καί αγγίΖε το 16% >12
Χρέος: Αναγκαίο το κουρεμα
Την αναγκη αΠομείωσης του ελληνίκου χρέους
κατά 95 δίσ. ευρω δίακρίνεί το Εθνίκό |νστίτουτο
Οίκονομίκων καί Κοίνωνίκων Ερευνων (Ν|Ε5Ρ) της
Βρετανίας, Προκείμένου να έχεί η Ελλαδα μία ευκαίρία να βγεί αΠό την «Παρατεταμένη οίκονομίκή
άφεση». >4-5
Μυτιληναίος: Αυξημένα κέρδη
Αυξηση κερδοφορίας με εντείνόμενη δραστηρίότητα εκτός Ελλαδος, καθως 80% του ώρου
Προέρχεταί αΠό το εξωτερίκό, Παρουσίαζεί φέτος ο
όμίλος Νυτίληναίος, Παραμένοντας σε Πορεία δίεθνοΠοίησης. Συγκεκριμένα, στο α' εξάμηνο του
201 5 ο κυκλος εργασίων του ομίλου δίαμορφωθηκε σε 636,5 εκατ. ευρω, έναντί 653 εκατ. ευρω
την αντίστοίχη Περίοδο του 2014, ενω τα καθαρό
κέρδη, μετά αΠό φόρους καί δίκαίωματα μείοψηφίας, ανήλθαν σε 32,8 εκατ ευρω, έναντί 24,1
εκατ ευρω το Προηγούμενο έτος >1 3
100 δόσεις - Αγρότες - ΕΚΑΣ - Πρόωρες συντάξεις -Κόκκινα δάνεια - ΕΝΦΙΑ - Εργασιακό
Βαρύ φορτίο μέτρων
Πού κατέληξε ο Πρώτος κύκλος διαΠ ραγμάτευσης με τους θεσμούς
οχί Σε ίίλίίίΞίο-ΠΞ·ί>νί>ίίΔ
Βαρύ είναι το φορτίο των μέτρων Που βρίσκονται
στο τραΠέζι της διαΠραγμάτευ σης, για την εΠίτευ ξη
συμφωνίας μέχρι τις 1 8/8 και την εκταμίευση μεγάλης δόσης, Που θα αΠομακρύνει την ανάγκη για
δάνειο-γέφυ ρα Ωστόσο, ο Χρόνος και ο τρόΠος εφαρμογής των μέτρων θα εξαρτηθούν αΠό τη συζήτηση
για τα μακρο-μεγέθη Που αρχίζει σήμερα. >4-5
ΤΑ 8 ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ
Π ΑνατροΠές στις 100 δόσεις
' Αμεση Πε ρικοΠή ΕΚΑΣ του λάχ στον
για το 20% των δικαιούχων
' Αμεσο ψαλίδισμα δικαιωμάτων ηρόωρης
συνταξιοδότησης
' Ολοκλήρωση ανακεφαλαιοΠοίησης
των τραΠεζών το 201 5
Μύση για «κόκκινα» δάνεια ταυτόχρονα
με ανακεφαλαιοΠοίηση
' Αλλαγές σε ομαδικές αΠολύσεις,
αΠε ργιακές κίνητοΠοιήσεις,
συλλογικές διαΠ ραγματεύσεις
· Οριακές αλλαγές στις αντικειμενικές
για δικαιότερο ΕΝΦΙΑ
ί' Νέα Ταμείο ΑηοκρατικοΠοιήσεων
ΣΥΜΦΩΝΑ ΝΕ ΑΤ|(Αθ|Α
Ο ΠρωθυΠου ργός έκανε λόγο για συμφωνία Που
θα δώσει τέλος στην αβεβαιότητα για το μέλλον της
Ελλάδας, εΠισημαίνοντας Πάντως ότι Πρόκειται για
συμφωνία με «αγκάθια»_ Τόνισε ότι «δεν θα σταματήσουμε να διαΠραγματευόμαστε και μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, ώστε να Πετύχουμε ένα Πλαί
οιο μέτρων με δίκαιη κατανομή βαρών». >4-5
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
' Αγρότες κατά κύριο εΠάγγελμα
- φορολογικός συντελεστής 13%
- Προκαταβολή φόρου 50%
· Νέοι αγρότες
- φορολογικός συντελεστής 10%
- μείωση 30% Προκαταβολής φόρου
' Αγρότες με άλλη κό ρια εργασία
- φορολογικός συντελεστής 26%
- Προκαταβολή φόρου 100%
' Οριζόναα μέτρα
- Τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων
- Φορολόγηση αΠό το Πρώτο ευρώ
- Φορολόγηση καθαρού εισοδήματος
- Καθιέρωση τιμολογίων Πώλησης
- Κατάργηση τιμολογίου εμΠόρων
ΦΟΡΟ' ΤΡ|ΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Φορολόγηση τριών ταχυτήτων και διαχωρισμό των
Παραγωγών σε εΠαγγελματίες και μη, ώστε να δημιου ργηθεί μια ομΠρέλα Προστασίας για τους «μικρούς» κατά κύριο εΠάγγελμα αγρότες και τους νεοεισε ρχόμενους στον κλάδο, Περιλαμβάνει η Πρόταση
της κα βέρνησης, Προκειμένου να αΠοφύγει τη «βαρύτερΠ» Πρόταση των θεσμών. >1 0
[χρηματιστήριο] Τρεις συνεδριάσεις με τον κλάδο σε Ιίη1ίτ άοκνη - Χάθηκαν 4,7 δισ. ευ ρώ
Ατακτη φυγή εΠενδυτών αΠό τις τράΠεζες
Τάσεις άτακτης φυγής αΠό τις τραΠεζικές μετοχές καταγράφηκαν κατά τις
3 ημέρες εΠανέναρξης των συναλλα
 @  1:;  σε ιστορικά χαμηλή
[συντάξεις]
Σε τρεις δόσεις
τα αναδ ρομικά
εισφορών
Γλιτώνουν 2,6 εκατομμύ ρια
συνταξιούχοι την Πε ρικοΠή ακό
μη και κατά 18% της εΠικου ρι
γών στο ΧΑ, καθώς οι εΠενδυτές, μη 90000
γνωρίζοντας τη διαδικασία για την κε- 80000 η
φαλαιακή ενίοχυση των τραΠεζών, Προ 7ο ΟΟο ΤΗ; 
χωρούν στην έξοδό τους αΠό τον κλά- 60 ΟΟο μ 1 Ο απ
δο αυτό, φοβούμενοι τον εγκλωβισμό Η λα
τους. Οι τραΠεζικές μετοχές έκλεισαν 50 θα] ΜΥ
στις τρεις Προηγούμενες συνεδριάσεις 40 ΟΟο ή  Γ! ,γ
σχεδόν στο 1Πηίτ άοκνη, καταγράφον- 30000 _1 Κ
τας ιστορικά χαμηλά, με την κεφαλαι- 20.000 1  Χ , Η ` ῇιἶβα
οΠοίηση να καταρρέει στα 4,7 δισ, αΠό Ι Ο Οοο μια Μ`»-Ξἰμ
1 3 δισ. Που ήταν κατά το κλείσιμο στις
μαι τι
Σ `·-ζ`Ἡ1μ
κής σύνταξης ή ακόμη και κα
26/6, τελευταία ημέρα διαΠραγμάτευσης Πριν αΠό τα ώριμη ςοητι“ο184 >3
29/12/06 28/12107 29/1210δ 29/12/09 29/12/10 29/12/11
28112/12 30/12¦13 29/12/14 58/15
τά 6% της κύριας σύνταξης για
τον μήνα ΣεΠτέμβριο_ >4-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα