Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Με 35 Ποιχνί61ο κοι 9 μονό οΠοδεκτο το κομΠόνι - '  
_ Ξ .ι ., Ζ ΜΜΜ"
η ί ο. _ Ξ Ι μ > · Πἑοσσσν ο) 'ξ<όσω» τοη_ΟῆμμπτσἙού.
η .ο ' “ ' ' · . Με Πο_ν ,:.-· ·μερικσ Μινειρο
' ' ' ' ·7< : < · 3 φορε5 το ῆεφτσ μσ5.
33234 31: · 
-.Ή _ 40.· . Μ  μ
Ι ° ~ - κ. / μου οτι·κΡΜΜ·
' ?Τεϋἰ Ι κ `“· “,- ¦ γ
_ ω ὅ τ, 'ἐφ1ῆο” -στο η
. Δ «οσοι» με μεγόῆε5 οηοὁοσε]5 στο σόστημσ. ° '.  5 ή Μ
μοςι με Ί «Χ» κτ" Ί «διηῆο»-εκηῆΠξΠ Ε8048  ἑ_ 
¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ε .η - 4 μοτ5 με 2-3 τέρμστο κτ" 2 με 4-6 στο ούστημο
· Εντι «61Πῆﻦ Ί «0005» κοι Ί (ΜΙ στην τριοὁο Με βοσικΠ5 ηροτοσο5. 7 με το γκοῆ. Μό 1.75 ἑωε 2.60 ω οηοδὁσε15 τομε.
 | γΛ ο ΠΑΟκ ΤΣ ΜΗΧΑΝεΣ!
 “6 . Δ · · α Ι α · Γιοτἱ ο ΣῆοΒόκος
' Σ μέσος έχει κῆέῳει
" ' τον κσρ6ιό του
· Η γυνοίκο σου χόῆοσε τον μετσγροφἡ του ΡούντνεΒς Άρνω"
·Τι φοβίζει τον Δονο γιο τον ΧριστοδομῆόΠουῆο
ι, Μ κἄ>=ω .ἐν ωΜ~ΜωΑ 
Χοροσ: <<κστσσκοΠων» στο Βελγιο ΣεΛ.4
ν Λω.ωκ-“_ ΜΩωἑζ*`·3 >
ΜΜΡ“ΦέςΜ ωω“χωΜ ο.
με: 33353 έ απο τον ΜΒΜ
κοθορίσει τον ενίσχυση
ΣΟΥΠ ΕΡ Λ' ΓΚ
Σε...·ωίχο πεφτει
η προταση μομφπς
Γιατί οισθόνετοι ονετο
ο ΜΠοροΒἡῆος η 23
·Γ ιοτί κροτόει χομηῆούς τόνους ' 2-0 η Αεκ σε φωτό την Μετζ