Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντἡς: ο. Νικοῆα'ί'6υς
Διευθυντήο ΣυνταΞεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΜΜ: ή 80 ε
ΠΕΜΠΤΗ ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2045 Ο ΑΩ. 45732 '
κανονικα
προκαπεί μεγαήπ /αίσοπσπ
ο Εστεμπαν
. καμπιασο προβαρει τα ερυθρόπευκα
σε μια μεταγραφή που
ΤυΦῆα να Ιχουν
οτ256ρυοες
εντός και εκτός εππαοας "αρ “
ο Σήμερα αναμενεται
να επεαοει π τεαικιί
συμΦωνία και να
πέσουν οι υπο
Υ9°Φέ©
ο Βραζιαιανος κανονιερπο που περυσι
@Με 34 γκαπ με ταν Μπενῷίκα ισα στο
πρωταοαπμα. ο στο κυπεααο και ο στο
Λιγκ καπ) βρίσκεται σε προχωρπμενες
επαφές με τον σουμπιακό
ό Απααιινόρπτοτ ο Μπεργ ;
προοπαοιισε! οποσ αν μπόρεσε
να απειαιίσει χθες ο Σουπόόο ι
Η αήττπτα Εθνική αγορών αντιμετωπίζει
' την πανίσχυρα Κροατία για μια σε" στον τεπικό
του παγκοσμίου πρωταοαιίματοε
 ή μπειτε
σε ομώνυμου τουσ
 ιΜνείνον Είδε
εταιτιιαιονωω
7 τοοΜουσείο-ευυυσου
Ο ΣΕΛΙΔΑ '4
τι φταιει Με; των" ιοι“ιτειεςατναω τον του  η
'η του
977ΙΙ08 852Ι43 32
ι , ΜΜΜ το σ
εχεουν” οταττοευτοιυ τεσσερα παγκόσμια πρωτα η
αιτήματα ενα τοσοι: ατομο ,ααυμπιακουοαγανεοτου 
ή οτεμοτοῇαρατο`οκοαιτου Με 'ο
χα"εονικήχμαα·εεασοααίζὲίκ;
ι 7 χ γ γ αἐοαυμπιακσαο Αγανεασ Ρίο
ι τ σασμευσ καποκαίριο Τομας αρχίζει αυτο
ακετι“οινει και τήν εικονατου“μπασχετ Ματια να,ιιαίΣειμε
' ' ' ' ` η ¦¦ΤενΏΜιιΜΜτιιενεατσεΜ “
~ ¦αιΤιαννιιεΣοαιροπουαοο αΜουταχ η
του” αντίαααοκαιαοήήτοευμο ο η
ο ανοιχτή ΜΜΜ" ένστασή για ι β
Δ το μυκοινόΞσουτ πατατα Μαιο 'έ °'°"°“°·°°Μ ° Τ' Υ” η αιωτττεωωιιωε τον οιιασήν του γ ' 'ξἔ:=;“====°'μΐἩ:¦::2ἔ==Ἡ'
η; σου οροσεετειυιιαοουαία ταυ_Μιήου¦ ο] ἔΏΏἔ===="= 8; ι ·- ο μαιακααοτοτντερνετ. χωρίτΞομοο να “Μ “ω 'η °ὡΜἀ "Ο" Μ ω "ω
γ απο στο σου” ωστε ή ομονοια “κ°"ΦΜ ,ΜΜΜ ι ~ η - νήσου· αυτή τα στιγμήν ουσιαστικα Θεμα. ο κ "η" ένα 'ΜΝ ω ΜΜΜ” .Μ
ι ά μπορεί να νακουμιιήοειι τήν μπακ ' Τ Ι η
ι στον ακινητων Μοτο τον | ' 7
ΚΟΡΥΦΑί°¦
'ΗΣ ΔΗΜ" 'Η
ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
οι οπαοοί των “ασεπουόων· τον τοποθέτπσαν οταν κορυφή όσων
ταν περασμένα σεζόν και
όχι όόικα: τι συμμετοχές
και πέντε γκαπ για έναν
αμυντικό μέσα στο ι
κορυφαίο πρωτασαπμα χ 7
του κόσμου οεν ι
είναι μικρό
πραγμα
αυγοΔ ποοοαοαιριστή »του σου-7 Ό
χ μπια`κου καιὲαοεροό που επαιξε
γ “μαασκετ στο·-εοιιαικο του οιιυε` ς
Δ; ' μινιακυήΔ “απομονώνει ' ι 'ι χ,
ι |` ασοεε μτή'τπ Ματσε" Ξ '
να3 ο
“είμαι οπυμπιακόο ο
ο πατερας μου μαήιστα.
ο Άρπα Σταματπς. είχε παίξει
ποσοσοαιρο στον αυυμπιακό κοντα
στο το” ο ο αοεροός μου επαιζε
μπασκετ στο εοπβικό του
θαυμπιακου“
 τπτ Μπακ ι.χτγ“ ατε» 3·
νου πασα-οι
“είμαι σουτινγκ γκαρντ ο 'εχω ο
κδΟΠ6"ῦ°ἔ Μο εσειΞπιο=π
τρίποντα·Ἑχα σα χ `
7 .Από νοματαντρεοε χ "
 στασίήήοΣπανουΜακυρι ι ο
« ι καταταπσυΒγαζειμεσα στοργήπεαο,
“Δεν με αγχώνει ο χαρακτήρισμότ ήίντερ ο 'ίσα
' ίσα. μου αίνει κίνιιτρο να προετοιμαζομαι κα-.
πατερα πριν απο τα παιχνίοια και να οιορσώνω το
μυαπο μου ο Για να είσαι ήγετπτ. οεήει χαρακτήρα
και εγωισμό. οεήει αυτοπεποίσπσπ. να πιστευεις
οχι μόνο στον εαυτο σου του και στήν ομαοαι
¦ γιτου-ανΜο
ο επ·ιοετική='σ
7 αυτοι»`
ο ο οσον" έχει βόήει ί
Ξ ταΦόιιαακαατιε όποιες ` ι
ι εαπίαεοτου παναοιι- η
¦ γονιού. με το Φο στο σε! ο
7 η.. .Ώ ο,
7 κοιταω τυο '
ι Μουσείο·
Ϊ “ ' ήσουνα γυναικῶν γυρισε-τνα..; του" μου] Η 
η ΐ_ γινόντουσαν ιιοιιιαισευινυιναι“Ενιαίακαι σα σιεκσικήἐ
απόψε
'Η Μέγαρα 4317" πριν`απο το τοποοτπε αναμετρπσιια"
ο ¦ ο - ί' γ
Σέκα” το ,ΦΣ-8 για τιε.Ρωσίοεαο Τα κορίτσια του ` › “ἔΐ°;ἴ¦ἴἔ==ἔἔ
' ι γ Ειώργου Μοροεσπ όμοιεοεν το παρατπσαν. μείωσαν " "Μα" ΗΜ" .ι
ι χ σε του" και `με`γκοα ταοΆπκαστπαΜραμίοου εινα η: ,Μ Ό"ἀχ°¦¦“".
η· αεντε·οΛειιτο πριν7από τπἩήεπ_ισοοαριααν ιτε-τοι ; ι "Μ" ¦""¦ρω
3 και εστειααν το παιχνίσι στα παντου· εκεί. :κάρυ σε ουσ την εθνική
1 3 _ συο“αποκρουσειο ως γκοήκίπεα ,Μενα κουαοου. , “αν ρω" "Μ Η.
 ;  ιι'εήπ'πνική σμαοα επικρατασε με 4-8 ` γ Η Μ.” Η "¦¦°γρ°Μ·
77 7 7 7 7 7 - τασ·ααμαοαοπΟ ΣΕΠ 'ΔΑ ' 4 οιίσειστο κομματι
7 η τπτ σπμιουργι'αε. να
κι γ | ζ μ γ Η ο το μ ν ο τη ο ο ' απεΒευσερωσοόμε
Μ" - ¦ 3:;ι°:υ:ετ:ι::
τ - ¦ “ το· ή ο Σι·ιαιιονΛιιτ- ο οι Ρώ- ι η ι ι ι ο ι
¦, ω - τ 7 , κι "πως "ΝΑ ω” ΗΜ“Μ“Μω η αμυντικα;όιότι είναι
οιικαν το χουνερι του ¦ ` Μ° "Μ "Ψ "ΜΡ `
πμιτεπικου στα Μα- ε το ¦. “ _ ε:εἑἑ7 ε έ μΧ αερα· αμυντικοόα
Μ" °= “Ν °“°“°“· = το Με των και χειττοοονΛοντ Δεν ιι “°" ""°""""
"Μ ΜΜΜ" ω" Με κομα-εεκαααρίσει ο συντομα τους και
αγώνα από την αμερι
κ°νΜ |°¦°"Μ" οι εομαοαοαα αυτων του·χρονου ο
αυσιατυτυ ιιιιιτυικοΜον και οι στο “"""' κ" "ΜΜΜ "ω '°'ω"“
Με που οιεανήτ παραμενει ακομα ή
Ι ο ΜΜΜ Ρῳ”ιΜ“°” "6”"Ρ μπασκετ με ταν προπόνιισπ και τα σορτ
υινα“ογ“Μ εαευοερο σκοπευτή·ι . Ϊ
ραπ· ο οεΜιιε ειιιιιινοι·ιιον “ποιου Μι
ΓραΦει ο Γιαν: παρ πιεί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα