Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέο σύστημα φορολόγησης των αγροτών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
'6 Αντονετον 2οτ5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ΜΙΑ!
'.30€
ι ΜΝΗΜΗ “~ ι Η ' 'Μ ἡ, 'ΜΜΕ Η Μ ΠΛΗΝ ί: Η ίἐί!ιιιίΜι 'ί |ἴ Νἔ¦Ἡῖι'[Ξ ί; Η Μι Η Μή λ Η ΜΜΜ ί' Η ΜΜΜ!! Η ί!ὶἩἔ|||ίί!Μ;ιι Η Η !¦ίίἩ!Ξίιίί Η ¦| ΜΜΜ Η Η ίὶἱΗἩἔἱΞἰἔΜ Η Η ΜΝΗΜΗ Η Η ΜΜΜ ΗΤ Η ΝίΜΗί|Μ ή ζἰ ικι;|ιἰΜιἑί ΕΕ Η !ἰιίἰίεί¦Μ Η ιι ή; ΝΠ ~~
Ε|ΣωΡΕΣ ΠΕΡ|0ΑΛΨΗΣ
ΐ  ερ Τ ρ .ΕΠΑ τἰ ΔΡ· ` Ο ~ ΧΑ .  κι!α  .ί
;]ἱ 1 Ϊ.:)52 Σὲ 'ή. ί..   Τα Ο `..2ῦ.-» Ἡ! 3 _, 
ΣΥΝΤΡ'ΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΡ|Ζ
ΥΠοχρέωοε τον
ΠΑΟ να στραφεί
στο... ρ|αή Β
Ο αποκλειομό8 οδηγεί του5 'Πραοινου8' στο ΓιουρόΠα Λιγκ. Β. το
ΗΠΑ · ΤΟΥΡΚ|Α
ΜΜΜ" Η"
ΤΖ'|ΛΝ2Ξ|ΠΜ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΖΟί5
ί30 μνημεία
ανοίγουν για
τήν Παναέλήνο
Εκδήλώοειε και ελευθερη είαοδοε
οτου5 αρχαιολογικούε κώρουε. 23
Τ' ΠΡΟΒΛΕΓ|Ε| Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ
ΝΕΠ ΣΥΣΤΗΜΑ
φορολόγήοή5 των αγροτών
Στο 13% ο φοροε και' . ή
στο 50% τι Προκαταβολή ·
για του8 κατά κύριο
εΠἀΥγελμα γεωργοι38
και κτήνοτρόφουε
Διπλαστα φορολογία &
Προκαταβολή για όσου8
δεν έχουν βασική δραστήριότΠτα τή γεωργία
ΠΡοΝοΜιΑκο
ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΠΑ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 3
ΠΕΡ|ΟΔΕ|ΕΣ ΚΑΙ ΤΡ|ΩΡΟ ΜΑΝ|ΦΕΣΤΟ
ΛαφαζανΠ8 - Ζωή
σε Προεκλογική
...Πλατφόρμα 
Περιοδεία με Προεκλογικό χαρακτήρα αΠό τον Π. Λαφαζαντι στα θεσσαλονίκη. Μανιφέστο στην τρίωρο
συνέντευξή ΤΠ$ αΠό τη Ζωή κωνσταντοΠοὑλου