Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΕΦΗΜΕÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ [óåë.15]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3082O • ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Αναβλήθηκε για το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η συζήτηση για
το κληροδότηµα του ευεργέτη του
Παλαιού Φαλήρου, Παύλου Αθανασιάδη, για την απονοµή γαµήλιου επιδόµατος σε «Πέντε κατ'
έτος άπορες κοπέλες σε ηλικία
γάµου», όπως ορίζει η ∆ιαθήκη.
ΣΕΛ. 7

∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - Η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
«ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Σ

ε οχτώ δηµοπρατήσεις έργων προχώρησε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Χαλανδρίου. Οι οχτώ
δηµοπρατήσεις αφορούν στη
συντήρηση και στην επισκευή
αθλητικών χώρων, σχολικών
κτιρίων, πεζόδροµων, ποδηλατοδρόµων και οδοστρωµάτων,
πεζοδροµίων, αλλά και εκριζώσεις, την κατασκευή φρεατίων
υδροσυλλογής σε διάφορες
περιοχές, τη συντήρηση του
δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού, καθώς και την ανακατασκευή τµηµάτων της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου.

Στέγαση σε 12
οικογένειες

Προσφέρεται από το ∆ήµο Κηφισιάς.
Σελ. 3

Ξεσήκωσαν το κοινό της Ρουµανίας
Ποιοτικές συναυλίες της µεικτής χορωδίας του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής.
Σελ. 14

Κάποια από τα έργα έχουν ήδη
περάσει στη διαδικασία της
υλοποίησης, ενώ τα υπόλοιπα
έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς µειοδότες οι οποίοι έχουν
επιλεγεί µε µέσο όρο έκπτωσης
60% και δύναται να ξεκινήσουν
άµεσα.
Σύµφωνα, επίσης, µε την απολογιστική έκθεση της τεχνικής
υπηρεσίας που κατατέθηκε
στον ∆ήµαρχο Χαλανδρίου από
το τµήµα τεχνικών συνεργείων
και αυτεπιστασίας προς ενηµέρωσή του, το χρονικό διάστηµα
από 1 Ιανουαρίου έως και τις 30
Ιουνίου 2015, έγιναν µία σειρά
από παρεµβάσεις.

ΣΕΛ. 7

Τοποθετήθηκε πρωτοποριακός µηχανισµός

Στρατηγικός
σχεδιασµός
χωρίς ...
σχεδιασµό

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου τέθηκε προς συζήτηση η εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής για το Στρατηγικό
Σχεδιασµό της πόλης. Η µελέτη αυτή αφορά στον προγραµµατισµό του
∆ήµου, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και της
πόλης για τα επόµενα πέντε χρόνια και η παράταξη της αξιωµατικής αντιπολίτευσης εξέφρασε τις αντιρρήσεις της.

ΣΕΛ. 6-7

Ολοκληρωµένη υποδοµή
για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες στην παραλία
του ∆ήµου Γλυφάδας
Σελ. 8

Ευχαριστήρια ανακοίνωση του ∆ηµάρχου Πεντέλης

«Λειτούργησε ο αντιπυρικός σχεδιασµός»

ΣΕΛ. 8

Επίδοµα σε
πέντε κατ'
έτος άπορες
κοπέλες σε
ηλικία γάµου



Τελευταία νέα από την εφημερίδα