Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κούρεμα συντάξεων με ενοποίηση κύριων - επικουρικών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'ΤΑΤΑ'Τ'ΥΥ||!'Α'Τ'!Υ|| |||||||
Ο ΕΔΕ ΘΕΡΟ
@ΞΞΞἶΤΕἩ» [Η ΕΞ.
 'ΠΜ Ο ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΣ Ζζ;ιἶΞιίΣΣ
ΥΠΟΣΧΕΣΕ|Σ
ΤΣ||-|ΡΑ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ
ΤΩΝ ΑτΡ0τικΩΝ
ΜηΑ0κΩΝ
Η ΕΤΕΠ
7/ Α ἑ;Στο ΕιΔικο ΕΝοΕτο γ
0Μ0Α0Τ|Α ΚΑΤΡ0ΥΤΚΑΑ0Υ Τ|Α ΤΑ ΣΧΕΔ|Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Κούρεμα συντάξεων
με ενοηοίηση κύριων-εηικουρικὡν
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ|
με την τράικα η
κατάργηση των
Ταμείων εηικουρικης
ασφάλισης, ηου θα
φέρει «ψαλίδι» στις
ΜΕ Τ|Σ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
στα τέλη Σεητεμβρίου
θα γίνουν οι
αναδρομικές
κρατήσεις του διμήνου
|ουλίου - Αυγουστου
.ΑΧ Τ
ΞΗΛ0Ν0ΥΝ
τοπ εγΝοικονΣ
οΡογΣ
κΑι τΑ χΑΜι-ιΑΑ
ΕηιτοκιΑ
τι-ιΣ ΡγοΜιΣι-ιΣ
τοΝ ιοο ΔοΣΕοΝ
Η “ οΞΞ»9
ΕΣΑΑ-“Μ “ι Δ .¦ - μΧ; ο ι
ἶΠ;ἶΩ ΞΞἘΠΠΓΠἶΠ ΞΕΏἙ©ΤΞἶ
«ΜΑΝΑΣ» Ο]
ΑιΑιτΡΑτΜΑτΕγΣΗ
το Νεο... ΑοΑοΜΑ
ενιαίες αηοδοχές
των συνταξιούχων
μετά την αυξηση της . ε
εισφοράς ασθενείας Α
Τ0Υ ΜΑΞ|Μ0Υ
ΣΤ0ΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΣΕΑιΑΕΣ ΙΙΙ-Π. 26-27
«Αρχηγικη» ηεριοδεία Ααφαζάνη
στη θεσσαλονίκη, 3ωρη συνέντευ
οι τΡΑιτΕΖΕΣ ΕχΑΣΑΝ το 65% τΗΣ ΑΞιΑΣ του γγγγγἩἔΜ
Στο τΡιΗΜΕΡο κΡΑχ τογ ΑΡΗΜΑτιΣτΗΡιογ 
ΣΕΛ|ΔΑ '|6
Η; ἶ:ζἑ.:υ:ο“
έσΒησ
ΣΥ ΞΠΞΞ  ΗΒΟ
Μηριζ - εφιάῆτης,
το όνειρο του ΠΑΟ
ΠΣΑΚ ΠΟΥ :ΟΑ   Με: Ε
Πυρά γιατρών, ασθενών
για ηρόοτιμο... ηρόῆηιμης
 το. :τη
Με|ωσε'ς Φ0ρων και έ
καταποντιζουν. . . Ροαοηιαε
χ7`_ Ι
` Π '
'Τ   
ΤΠ Ζ ΣἔΩ?ῶ
ίΜω ι
> στο έ
 πιο»  Η Ἡ :ο
Πανσέῆηνος με ταγκό στο
Μουσείο της Ακρόηοῆης
ΣΕΙΣ.. 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΑΜΗΛΕΣ Ο' Τ|ΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|κΩΝ ΑΚ|Ν|·|ΤΩΝ 
ΦΕ τ ε ο
Δ. ,ΑΝΝ ε)ῳ
Η ΕΥΠ ξεσκέηασε υηοκῆοηη
δεοομένων 15.000 ηοῆιτὡν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα