Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Δυναμική αντίδραση με άνοδο 3,88% για τον Γ.Δ. χωρίς τις τράπεζεςRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΚΟΝΟΜ||(|-| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20Τ5
ωωνν.χι·ἱΤηωἱ8'Μο·9τ 2609 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5474 Τ|ΜΗ ι¦5 €
ΜΜΜ 869.94 Με Ο Ψ
Είδε/ΧΑ  Με 6.δΤ$ Ο 'μ
Π8Ε/ΜΜμ0ω 789.89 Με ' ' .
π8σχλΜΜω απο Με :
ΜΜΜ Με απο 8% η
ΜΜΜ υπεροχη ΜΜΜ-Μ απο Με ' “ ° ° °“ ισχυει· μπόχα·
«ΜΑΓ|ΚΗ Ε|ΚΟΝΑ» ΠΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΠΤΩΣΗ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤ|ΔΡΛΣ|·|
με Με 3.88% για τον τι. χωρίς τις ιρίιιιεζες
Στο +2.95% και ο ΕΤΞΕ25 εξαιρουμένων των Δ τραπεζών
εΤικα μηνύματα εξέπεμ- δείκΤη¦ καθώς οι Τέσσερις συστηΘ ψε χθες Το ΧΑ, παρα Το μικές τράπεζες διαμορφώνουν Το
αρνητικό πρόσημο που
17% Της διακύμανσης Του δείκΤη,
Του "πρόσφερε" Το -29¦2% Του "κσσΤίζονΤας" Του έΤσι ένα -5.10%
Τραπεζικού κλάδου. με Την [και 5,ί2%-ί¦22%ίσσν 3,88%].
πλειονότητα Των μετοχών Του να ΥψηλόΤερη η "ζημία' ήΤαν στον δείδίνει μια ηχηρή απανΤηση σΤσ κΤη υψηλής κεφαλαιοποίησης με
προχθεσινό εε" ση.
κόστος 6¦54% [και 664% μείον
Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση 3¦6ί % ίσον 2¦93%]¦ όπου η "ΤεΤρασι Τραπεζικές μεΤοχές βρέθηκαν δα" διαμορφώνει Το Ζι¦8% Της διασΤσ όριο Του |ίτηίι ασννη| στη σκιά κύμανσής Του.
Των αρχικών¦ ιδιαιτέρως δυσμε- ΣΤα πολύ θετικά λοιπόν Της χθεσινών¦ απσΤιμήσεων Της ζημίας που νής συνεδρίασης ήΤαν όΤι η αγορα
έχει γίνει από Την επιβολή Των έδειξε να αποκόβει Την πορεία Των
ςαρίια| ςοηττσ|5.
Τραπεζικών μετοχών, δείχνονΤας
Να σημειωθεί όΤι οι Τέσσερις συ- Την εμπιστοσύνη Της σε όλες Τις υσΤημικές καταγράφουν πΤώση πόλοιπες μετοχές Του ΕΒΕ 25, 21
5ί% για Το 48ωρο και ότι για να ε- Τον αριθμό. Μαλιστα οι μεΤοχές
πανέλθουν σΤις Τιμές Τους Της Της πραγμαΤικής οικονομίας έδει26ης |ουνίσυ (πριν ανασταλεί για
ξαν να προσελκύουν Το ενδιαφέπένΤε εβδομαδες η λειΤσυργία Του ρσν Των επενδυτών| σε μια εποχή
κ Μηστόπσυησς-Σ. Λαζαρίδης: Η ομαδοποίηση
των συνθηκών στο ΧΑ και την σικσνσμία
καταηύτηςνια όρση των περιορισμών ω"
Τ' ΓΡΑΦΕι Ο ΧΑΚΕ© ΣΗΜἔΡΑ
Ι | ΧΑ.) απαιτούν θετικέ αποδόσει π υ οι π πΤικέ Τ σικσνο ία
  περί Το]00%. ς ς δέν εμφαἙονΤαιςαι2ἶόδοξες.μΒΞ
·   Α. ω” Η εικόνα αυτή "ευθύνεΤαι" και για βαια Το ζηΤούμενο θα είναι η διαρΤσ αρνηΤικό πρόσημο Του γενικού κεια. Σελ. ιι, 24
Βιοοηισετα: Τα σερίτεί εοηττοί5 Εκπτώσεις από ολη Ε.Ε.: Ανησυχίες
φέρνουν μεγόηες αηηαγές - ΣΕΠ έηαβε το ΕΒΕΠ για Τουρκία-ΡΚΚ
Εκδόθηκαν ι εκατ. καρτες σε ί μόνο Στις αποθηκευτικές χρεώσεις Βρετανία: Παρατείνσνται τα
- Τι δηηώνσυν τραπεζικό στεηέχη ω 7 ηόγω εερίτεί ςσηττοί8 Η ε αεροπορικό πηηγματα στο ίρόκ Με
Ο'ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
από Τσακαηώτος;
«Λιγο καηυτερα
σα όσο περίμενα»
οι διαπραγματεύσεις πιο
 ΑΡΑ" 6.690 €
Γιατί ήταν η Μετοχή
 της ημέρας κι ι:
Χα Ο ` --._'
 β η! η Δ '
@πεί Ο [Ζ
Μελη-ι·
Στα ί5,48 δισ.
σ αναβαπηόμενος
φορα:
Αντιστοιχεί στο 57%
των κεφαηαίων - Τα στοιχεία
ανα τραπεζα Τα 7
Στα 560 εκατ.
εκτιμόται η αμκ
για Αττίςα
Στα 220 εκατ. υτισηογΖεται
για τις συνεταιριστικές Με
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Επιπτώσεις από
τα εερίτεί εοηττοί5
αναμένει η Νεχεη5
Θα φανούν στο β! εξόμηνο
- Κέρδη στο σ| εξόμηνο ω Το
5ηίτε: Πρόταση
εξαγσρός
της Επειτα
Εναντι 50 δισ. όση.
σε μετοχές - Στόχος έσοδα
20 δισ. ως το 2020 ω εε
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-22