Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
,Ξ / ο ΜοκΑειΠικΛ Με 'Α ο'
¦ ο, θόΠωΜΟΜ κ
· τι:: έ  χ
Π ῳὅδΔΗΜΔ ΤΑ
το ιιιιιτελιιιλ τον ηλικοτΜιον ιι του"
"""5θ"“ῦ9οῦ'°9Γ ΜΝΗΜΩΝ ι2-ιι την λνττι>λλιλ ο
 7 1- Σγιιιειιιιτι¦ηετιηοκουκλα
Β Θ Ύ “
/ ρ Φ.4.03' | ΤΜ" Ιβ( ε | τετΑΡτΗ5ΑντονΣτον 20'5
# .. ~ ' τ 
Ρ' Μι ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Η . ι
 ~$Ν~¦ῷ
 “ οιιλιιλοι'ιιοτοελειιιλτιιειτιιιιειιιιτων
 Φ ιιλι Μ «ιιιιιΞΕι» τιιιι ιιιιι>ιτ Πλενουμε ιιλιι>_ιιοιιτλτ
ω __ _ Ύ 1τἶ··ιιιιτιιτ το ειτιτιιΡιο ῆλ'ῖλιιλει'ο ατο' ντελ”
ηΡΩτοΔειτΜ... ρ ί ί·  >_  Π  “· λ
ιοιιτλιΓιι π
οετικο ί
' Πολυ καλο στοιχεία ααα τον
Φινμηογκασον στο ντεμηουτο του
με την ερυθρόλευκη φανέλα
Π Ομορφα γκολ ααα τον Παρντο
και νίκη με ί·0 εηί τη5 Σίβασηορ
ΦθΥΑΑΡΕ| ΠΑ
ΜΠΑΜΠΑ!
ΠΑΠ'. "ΠΟΣ
«Βρίσκει
τον δικο του...
Μπορω»
ΤΟΝ  ' Με οδηγό την ανατροηητη8 Λεωφόρου οι «ηρααινοι» ' Σκεψει5 για εκηληΕη
Ο ΑρΝΕΣΕΝ ή τη5 τελευταία5 στιγμη5 απο τον Αναστασίου με Παω αντίγια Νίνη
_ __ Π «Να εκμεταλλευτούμε τι5 αδυναμίε5 του5»το σύνθημα αηό τον τεχνικό
Π αιιΡιτ-λιιοττολιι: του «τριιρυλλιου» ' Η Σηόρτινγκ Λιασαβὡνα5
κηττλεταγλκτ αντί του Αγιαξ αταυ5 ηιθανοι)5 ισχυρουε αντιηαλου5
“  ΜΑΗ" ΠΑ Τ" ΜΑ" ΤΟΥ ΑΕΚ ΝΕ ΜΠΑΜΠΑ ΑΑ' Α"0ΦΑΣ|Π|Α0Τ"ΤΑ
 'έ έ η “ Ζ* λ «ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
για τον Δικέφαλο. αλλα μεταηείστηκε
· Υπέγραψε ο Ροντρίγκε5 `: Η 
' Σκεψει5 για Μαλεζο ' Στη λίστα ι 
α Τζουτζσκ ' Εκτὁε και ο κίταιου Δ ι . 
απατη ε ανα ετηΣησ τακΤ να α ί · τ " η
ο β ιι ο ο β η' η έ τ 
ΜΜΜ: @ ί  ·~ 
Π | ΕΣΕ' ΚΑί
Ο ΣΤΟΪΤΣΕΦ
Ο Σερβοε ηρααηαθεί να πείσει και
ο ίδιαε (μετά του5 Περιστεριὡτεε
ηου εκαναν βελτιωμένη ηρότοαη)
τη Σαραγεβο
οικειυΜ@@@@
ΣΤΗ ΘΕΜΑ
ο ΑΜηΝτονΝ εγω.
¦ἔεΞγ:γ;γ:γ;;2;:νγγγγ; γῇ) ΔιΑκηιτικΑ ηΑοΔκοΛονοονΝ των νηοοε:ι-ι ηΑηΑΝικοΛΑον :του οΛνΜηιΑκο