Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05 08
Γ Ύ Η·
σ κ τ· Β 
κ Τ Γ Γ/' ἰ
ε ΗΜΜΗε - πΜΩεΜικσε (σωμα  
¦ Α   4» Τη :Τ Κτ// Τ `
Χ ΑΡ|ΘΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 387 | ΤΕΤΑΡΤΗ 05/08/2015 | Τ|ΜΗ: 130€
Με» . Δ
Νέας ψ ·
Η ΑΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΤΑΥ Ρ ο Σ
@ ΜΜΜ ή 7
η Ό ΠΕΡΑΣΕ |Α'ΓΡ||(ΕΣ, β ΡΟΝ'ΓΡ|Γ|(ΕΣ: 
ΕΦΥΓΕ ΑΜΒΟΥΡΓΟ <<|·|ΡΟΑ Γ|Α Π
Ύ»! κΑ| ΕΓ||Σ'ΓΡΕΦΕ|... έ Θ Γ|ΡΩ'ΓΑΟΑ|·| Ο Ο '
› ΜΕΤοΝπ
 /Ξ“ 
Θέῆει
να μπει
αμέσως
με την
σμόδσ
ο`·κΑΝοτΜοΣ πΑ·κτΗΣ
7 ΜΜΕ· ΣΤΗΝ «ΒΑΣ|Λ|ΣΣΑ»
 4 Ι | Ο! _ Θέῆεινσἶ=Ψ γ.
Ο  ξ<1νσ···σίξεὶιΔ
. Ή _ ~ Ι 
.Ψ ·  . . στην πομπο! 7'
| ΜΕ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ὅ
' Γ|Α |'|ΡΟ|(Ρ|Σ|·|4|(ΑΤΑ“ΑΡΤΑ|(
· ΣΕΛ.3-8 'έ
|Ν'|'ΕΡ ΟΕΛΟΥΝ Μ
ΜΝ πογπΑκ» ' -“
Τι ό συν . “
7 τσἙἴεἔνή
Η  εεε Ο ' 7 _ ΜΜΕ /
 δικέφσῆσς)›¦ μ; Υ _ γ'
ΧΩΡ|Σ Κ|'|'Σ|ΟΥ Σ'|'|·| ΣΛΟΒΑΚ|Α Σ|·|
Ϊ ά Ο ΜΑΝΟ ΜΠΟΝ' «ΣΤΑΖΕ| ΜΕΑ|»
Γ|Α ΤΟΝ οκΑΡο ΓΟΥΑ|'|'
«Θσ γίνει
ένο με τον
κόσμο.
Τ ,, = όπως εγώ»
χε Ο .· 'δ ·
, χ . . Λ η Ϊ _ ω! 'η ο Η Κ” `λ¦
~ π   - κ Με ὲ_ · · .<<..“%σα< Με Με»
η' Δ · 4 Π Δ' 7 Ϊ η 'γ Μ Ό ἄ Ο Χ
ο κ^^^Σ "ΕΡ'ΜΕ"Ε' . “ο = · Δ = · · + Ο _ -  @Με 
' ΤΑ ΑΤΕ· Ο Α2· / Ω ·__“
Ο ο|κ0ΝοΜοΥ Γ|Α Το Ν
'_ Ο κώἴσισξ έρχετσι
Νε ¦ `;ικ .
· στον Αρη' σμφιβσῆσ,ς
Η |'|ΡΟΕ'|'Ο|ΜΑΣ|Α ΤΟΥ ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ Γ|Α Τ|·| Γ) ΕΟΝ||(|·|
 ΓΠΑ Σ ΏΝῖΜ[Π@Λ
δ ' ή _ _ ΜΝΗΜοΝ·σ Με ΜΝ Με
Ι Ν Ι
Ι σ Μοντζισς¦!εσνΞ.
ΤΕΡΑΞῖΜ [Ξ|Π]ΠΤἩΞΠΔ
|(ΑΖΛΝ
 ((»/ - 1 ΜΜΜ
 ω εΜ 
. η 2 _¦

Τελευταία νέα από την εφημερίδα