Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στη ζυγαριά τα "κόκκινα" δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
5 Αντονετον εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ΜΜΟ
|.3Ο€
Με κνΝιιτι
κΑι ανο: 2.50€
 ΜΑ" η ἶἱ ΜΜΜ ιι Ν κι
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Σε 90 λεπτό
διεκδικεί
7 εκατ. ευρώ
Την πρόκριση και την οικονομική
του εξυγίανση παΖει απόψε κόντρα
στην Μπριζ ο ΠΑΟ. τε
ΜΟΥΣΕ|Ο ΛΟΥΒΡΟΥ
Οι «Μαγεμένεε»
επιστρέφουν
στη θεσσαλονίκη
Πιστό αντίγραφα των αρχαίων
αγαλμότων στη ΔΕΘ. 24
¦ η ιι
ι: Μ- ΜΜ Η Η :τΜἱΖιιΞ¦ Η;" Ιἱ||Τ|Η|||Πἱιἰ| ιιιιιιιιιιιιιιι.Μιιιτιιιιιιιιιιιπι Η ΜΜΜ' Μ! ΜΝΗΜΗ!!!ι|'·|'»||!|'|ΗΝΝ ¦|ἱ||"'Ι'||'|||Η¦ Η Η ||¦|ί|]||ΗΝίἱ1|ι ινπιιιιιιΜΜι _
_, χ “Τα ίυωίι“ι“ε
“· “...ικνηλασίας
+ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑ ΣΟΥΠΕΡ "'02Ε & ΚΑΡΑΜΠ'ΗΑ ΟΖ·υ$Α
ΤΑ|ΠΕΔ
Βρέθηκε διπλή φόρμουλα
για τι5 ιδιωτικοποιήσειε
οΜΑΔικΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕ|Σ
Επιμένει στον εργασιακό
μεσαίωνα το κουαρτέτο
Τ' ΠΕΡ'ΛΑΜΒΑΝΕ| Η Ε^ΑΗΝ|κΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΟΥΝ Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ
ΣΤΗ ΖΥ|'ΛΡ|Α
τα «κόκκινα» δανεια
ΟΜΟΝΤΕΛ0 διαχείρ·σΠ8των «κόκκινων» δανείων Νοικοκυριἀ= Ρυθμιση-ομπρέλα για στεγαστικό και
ζώα ?νἑω°μο με" “ν9κεἙ9λ°'0Π0'“°ἔϊων ΪΡ9° καταναλωτικό. Επιχειρηματικά: Ειδικη μέριμνα για
Πε ν « υγι ουν» ΟΠΟ κοινου Κυ ερνπση ΚΟ' ανειοτε8 Ι · Ι Ι
μετό την καταθεση ατε ελληνικπ8 πρόταση8. 3-6 Τα' εΠΡγγελμαἩεε με ῖζ|ρ0 εω8 25 εκαῖ'
|'¦¦||||Ν¦ΝΗ Η ἑΜ!!Μυ¦Η|Ἡ Νὶ¦Γ|ἱ||!!||||! '|ι||||!|||'!!|Π¦|Μ~ΕΝ!^Ι|Ξ||||!Π|ι||Ί!!ί|ί|||!|¦Ε!|| ||ἔ|'Η|ί|'|Η|'|!|Ε-Ν ¦|Μ]Η||¦|Η| ||ιΗ||||||Ι||||||Ἡ||νΗι[|¦||'ΜΜΜ Η αν ι'ἱΠἴΞΜ η] ΜΜΜ ΜΗΝ Ξ:ιι¦υΝ€^ ΜΜΕ !|=ίΉἩω τ
κιΝΔγΝΕγΕι ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Δραματικό
505 στέλνει
ο Σπυροε από
το Μπουρούντι
Σπούδασε στην Αθηνα. είναι Ελληνα5
υπηκοοε και εγκλωβίστηκε στη δίνη του
εμφυλίου. Συνελήφθη. βασανίστηκε και
τώρα κρατείται στι5 φυλακέ5. τ3
'Μ Μι τι τμ   " ωἔ~ἰ'ιἔ Η.1ΜΜ¦Ξι1ΜΞ|υΜΝηΜΩ'ἶἱΜΗΐ['“ἰἩ!Μ"" τ1¦2·[ιΜυΞἱ " ΜΡ '-ι- ι' κ ΜΗΝ! ΡΜ' ί ι"1`ἶ: τι ι"
ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Α|ΟΡ'ΣΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Με