Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΕΦΗΜΕÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ [óåë.15]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3081O • ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
∆ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΧΑΠΙ ΕΝΤ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΚΟΤΣΗ
O

∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας, κ. Ηρακλής Γκότσης, µιλώντας σε
πρόσφατη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
αναγνώρισε πως δεν προχώρησε στις ενέργειες που είχε
αποφασίσει η διαπαραταξιακή
επιτροπή για το θέµα των ενστάσεων από το ελληνικό δηµόσιο για την ιδιοκτησία χιλιάδων ακινήτων.
Σκληρή κριτική στη διοίκηση για
την αδιαφορία της είχε ασκήσει
µε δήλωσή του ο επικεφαλής
της µείζονος αντιπολίτευσης, κ.
Παναγιώτης Μανούρης.
Από την πλευρά της διοίκησης,
ο κ. Γκότσης όπως προαναφέ-

ραµε, αναγνώρισε πως δεν έγιναν οι απαιτούµενες ενέργειες
αλλά συνάµα τόνισε πως µέσω
της συνέντευξης τύπου δόθηκε δηµοσιότητα στο θέµα ενώ
στάθηκε και στις εξελίξεις µε
τις διαπραγµατεύσεις της Ελλάδας µε τους εταίρους που
αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα.
Από την πλευρά της ∆ηµοτικής
Αρχής, πάντως, τονίστηκε πως
ολοκληρώθηκαν οι ενστάσεις
για ακίνητα της πόλης και η συζήτησή τους από τις αρµόδιες
επιτροπές του κτηµατολογίου,
µε τη συντριπτική πλειοψηφία
των εισηγήσεων να είναι θετικές για τους ιδιοκτήτες.

Συγχαρητήρια
στους πρωταθλητές
Ευρώπης
Μήνυµα του
∆ηµάρχου
Βύρωνα στην
Εθνική Οµάδα Μπάσκετ
Εφήβων.
Σελ. 2

Συνεχίζεται η
κυκλοφορία της
Κάρτας Νέων
∆υτικής Αθήνας

Στηρίζει καταναλωτές και τοπική
αγορά ο ΑΣ∆Α.
Σελ. 8

Συνεχίζεται η
λειτουργία του
Κ∆ΒΜ του ∆ήµου
Χαλανδρίου

ΣΕΛ. 7

Η νέα αίτηση για το χειµερινό
εξάµηνο θα ανακοινωθεί στα τέλη Αυγούστου.
Σελ. 8

Έργα 9,2 εκατ. ευρώ στο «Βραδυφλεγής
∆ιακοπή της κυκλοφορίας
∆ήµο Αγίας Παρασκευής υγειονοµική και πε- στον παράδροµο της Εθνικής
ριβαλλοντική βόµβα οδού στην Κηφισιά
Με ουσιαστική και συστηµατική δουλειά και
προετοιµασία και σε
άριστη συνεργασία µε
την Περιφέρεια Αττικής
µπαίνουν στο δρόµο της
υλοποίησης 6 σηµαντικά έργα και υποδοµές
στο ∆ήµο Αγίας Παρασκευής συνολικού προπολογισµού
9.235.616,32 ευρώ.
ΣΕΛ. 6

ο ΧΥΤΑ Φυλής»

∆ήλωση του πρώην περιφερειάρχη Αττικής, κ. Σγουρού.
Σελ. 4

Λόγω εργασιών αποκατάστασης
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, πραγµατοποιήθηκε προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων, σε
τµήµατα του δεξιού παράπλευρου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας,
στο ∆ήµο Κηφισιάς, έως και 31
Οκτωβρίου 2015, καθ' όλη τη
διάρκεια του 24ώρου.

ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα