Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Μαύρη Δευτέρα" στο Χ.Α. με τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του θεσμούRecognized text:
Δεν Θίγοντοι
το Θεμείιιωμένσ
στιντσξιοόοτιχό όιχοιώμοτσ
μέχρι τις 5086 Με
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ωνννν.χτἱΜωἱεΤἱτἱο.9τ ΤΡπι-ι 4 ΑΥτοΥεΤοΥ 2οι5 2609 χΡοΝοΣ - ΑΕ. ΦγΜογ 5473 ΜΜΜ ι,5 ε . ΑΡΑ" ΜΒΜ
Οι Δείκτες Της ημερας Γιατι στον Π Μετοχη
. της ημερας πιο
ΜΜΜ ΜΒΜ 46.283 “Η Σ.. ...-. . _.
τιεαχλωώαρ Με .τοσα τ ··-“
Τερα ΜΜΜ 775775 ·ιΜ
  ΜΜΜω Ματ .στα
 ΜΜΜ πωσ Ταρα . _ .. _ ~
ΜΜΜ μπορω" ΜΜΜ-Μ Ζινα τω · ¦ ΜΜΜΕτοΜ
ΜΕΣΑ ΣΕ ο Μι-ιιχιΕΣ- οι 3 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ πΤοΣΕιΣἈπο ΤιΣ ο ΣΤΗΝ ιΣΤοι>ιΑ Τον χ.Α.
ιιΜΛΥΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ» ΣΤΟ ΧΑ.
με ιιι ιιεγιιΜτεριι ιιτίισιι στην ιστορία του θεσμοί
«Χαθηκαν» από την αγορα σχεόόν ιο όισ. ευρώ μέσα σε αίγες ώρες
Με:: με..
Ωω. Με
έσα σε 9 μήνες έχουν γίνει οι
Μ Τρείς μεγαλύτερες πτώσεις.
από Τις 9 σΤην ιστορία Του
Χρηματιστηρίου! ί! Η χθεσινή πτώση
“  :ι (-16,23%) ήΤαν η μεγαλύτερη πτώση
° ~ σΤο ΧΑ από Την εποχή που υπολογί
οικοΝοΜιΑ 
κραχ αποτιμήσεώγ και
“ ψυχοηογίας στο ΧΑ.
Σ. Λαζαρίόης: «Αναμενόμενη
η πτώση στο ΧΑ.»
Ζητούμενο η εξισορρόπηση της αγορας - Δεν
ανησυχεί για αποχώρηση εισηγμένων τα ιι
ΠΟΛ|Τ'ΚΗ 3-9:
ζεΤαι καθημερινά ο δείκΤης Τιμών (από Το ι 974). Και ειναι και η μεγαλύΤε
; ρη πΤώση σΤην ισΤορία Του. Μάλιή' στα η πτώση είναι μεγαλύτερη από
Την πτώση Της επόμενης μέρας από
Την ανακοίνωση Της πτώχευσης Του
1893, Την καΤασΤροφή Της Σμύρνης.
ή ακόμη και από Την επίθεση Των
Γερμανών στην Ελλάδα Το ι 941 !
Κ) ΔραμαΤική η πρώΤη συνεδρίαση Του
_ ελληνικού χρηματισΤηρίου μεΤά από
25 ημέρες χρηματιστηριακής "αργίας"¦ με Τις Τραπεζικές μεΤοχές να
κλειδώνουν με Το "καλημέρα" στο 30% και Την συνολικόΤερη εικόνα να
παραπέμπει σε σκηνικό πλήρους
διάλυσης. ΧρηματισΤές¦ επενδυΤές
και εισηγμένοι επιχειρηματίες έκαναν λόγο για Την "Μαύρη ΔευΤέρα"
στην ισΤορία Του ελληνικού χρημαΤισΤηρίου και για ένα πρώΤ0φανές
κραχΙ που μπορείλιγο -πολύ να ήΤαν
αναμενόμενο. απόσα στέρησε από
Την χρημαΤ·σΤιιρ·ακή αγορά σχεδόν
Το δισ. ευρώ μέσα σε λίγες ώρες αφού από Το ξεκίνημα ήδη η αποΤίμηση Των εισηγμένων εΤαιρειών έφθανε μόλις Τα 37 δισ. ευρώ ίαπό Τα 48
δισ. ευρώ σχεδόν ήΤαν στο προηγούμενο κλείσιμο).
Ογενικός δείκΤης Τιμών άνοιξε στο 23% με Τις Τραπεζικές μεΤοχές να
καΤαρρέουν στα |ίτπίτ άοΜιπ δηλ. σΤο
-30%¦ με χιλιάδες ενΤολές πώλησης
από διεθνή 'Τεό8€ ίιιηό5 που ήΤαν εγκλωβισμένα σε θέσεις 'Με να
"στοιβάζονΤαι" στην ουρά πιέζονΤας ασφυκΤικά, ενώ ούΤε και οι υγιείς επιχειρήσεις Της πραγμαΤικής
οικονομίας καΤάφεραν να διασωθούν από Το απίστευΤο εε" οίί δημιουργώνΤας μια εικόνα ολοκληρωΤικής καΤάρρευσης στο ελληνικό
χρηματιστήριο. Σελ! Ι
'ῖ¦ Κ. Μποτόπουπος: «Είναι ποσό
 σημαντικό που ανοίγουμε»
«Θα όοόμε.ηοια είναι η αντίπηψη των εγχώριων
και ξένων επενόυτών για την αγορα»
Σελ.”
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Δεν έχουν ακόμη
προσόιορισθεί
οι επιπτώσεις από
σαρκα' οοηττο|8
Τι απαντούν οι τράπεζες στην
Εη. Κεφαηαιαγορός
«Καποβπέπεη
ΜΕΝΑ. ΦΦΓΚΡΠ,
'ΗΤΑΝ. ΦΡ|Γ0
η ΝΒ0 8ος.
Εναηηακτικό τοποθέτηση
σε ΜΥΤιΛ. ΜΟΗ, ΑΡΑιί τα ι3
0|ΚΟΝΟΜ|Α
ιοΒΕ: Επιό·είνωση
οικονομικού
κριματος
Κινόθηκε στις 8% μ.
- Η χαμηῆότερη επίόοση από
τον Οκτώβριο του 2042 Σελ. 3
Δ|ΕΘΝΗ
«Ανθεκτικό»
στην Εηηααα
η Ευρωζώνη
Μικρό επιβρόόυνση της
μεταποίησης τον ιοόηιο τα. ε
Σελ.7
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ΙΟ-22