Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
_ρ · ΜΜΜ μπορεί να έρεε·
 οενυουοιπεμοε...
Μ Γραφει ο Κ. ΚΕΤΣΕΤΖΟΓΛ0Υ Σελ 9
«Ϊ"°|»·
εεε σοιιίστπ ·
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ
Τριτη4Δυγ οοοο ου 2Οι5/Φυλλο 951 (2ι5ι;/€ι.30
'Μι ιι ιιιίιειιιιιι ιιιιουιιιίιε
Τι έχει και τι δεν έχει γίνει ακόμπ
με την περίπτωσή του διεθνή Αργεντινου
Σιιεπιιιιιομής σε σου τα επίπεδα
εντος Μι( με τήν προχθεσινή εικονα
Λογική αισιοδοξία πω8
οι επιστροφέ8 Βαργκα8, στη
συνέχεια Μανταλου, αργότερα
Μπακακή και οι δυο με τρει8
κινήσει8 που αναμένεται να
γίνουν αμεσα οτι8 μεταγραφέ8,
εποε του αριστερού μπακ,
αναμένεται να αλλαξουν
εντελὡ5 την εικονα
Γίνεται κομβική8
σπμασίαε
π επιτυχία
στι5 κινήσει8
Που αήομένουν
ι · _, > ·
ιι>ιιιτιιι,ιιιιιιιιιιιι
"ΜΣΦΒΡ|Ή|Σ «ΠΡΙΝ»
η η _. ί 3 " >|ῖπ ῇ`
γ"  Ϊ Χ ΐΜ,ξ( Μ
ή Ν ή' ί η
ι · ή Έ _  δ·
 ιιι “ΔΕΚ ·· »
·- - :ξ Οκτ Ξ_,_ >“
Για,του8 αναγνωστε5 τή8,`εδω° “
8 ρ Μ  :'!γ' ` Ι 6
και-24 χρονιαἔμαχήτική5Ἑρωνή8
τ τηε<ΕνωσΠεΜεεΨΡ“ε
κει με το ΜΜΜ...
Μίκτες πιο Μι( ο σε· Ηρεμο,
Με το κυιιυιεου πωπω!
Με σκδρερ τον
ΒΛΑΧ0ΜΗΤΡ0. που
μαζί με ΓΡΑΜΜΑτικΑ
και ΑΝΤΩΝ'0Υ ήταν οι
ο κορυφαίοι. οι νεαροί
του Στέλιου ΜΜΜ
πέτυχαν σπουδαία
Μειώνει Μπάρ; Γ
Μπιτ ίσιωσε ε.. ·
`ιςζ7# “ ή
. . Μ - “
Αναμενοταν αργα χθε8 το ι ζ
βραδυ ο διεθνήε Λιγυήτιοε .μ
αριστερο5|μΠακ, μαζί με τον
ή αφιξή-και του'ιδιοκτήτή 
Με βελγική5 ομαδα5
και Με ΜΜΜ Οεα|ε σήμερα