Πρωτοσέλιδο Έθνος: Γόβα... στιλέτο στις πρόωρες συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΧΡΗΜΑΣΠ0Ρ
ΤΡ|ΤΗ . Ι ¦
4 ΑγτογΣτογ 2οι5 Φερν0υν κερδη
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0|39
τ.3οε οι ρεβαν5
ανννν.εΒηηο8.σι~ στην ΕυρωΠΠ
. ))¦5·'Τ
'Μεειιιιι=ιιιιιιιι-ΜΜΝΗΜΗΣ:Κιτ.ιιιι;ι;ιι:¦ιιιιιι4£ιιιιιιιιιιιιι;"ιιιιιιιιιιι·ι“ιιηιιιιιιιιΜιιιΜΗΝιιιιιιιιιιιιιιιι1ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι"ιιτι"ιιιιτο".ιιιιιιιιιΜι"ιιιιιιιιιιιιιιιι¦ιι.ιιιιιιιιι|ΜΜΜ-ιιιι.ιιιιιιιιιιιι¦ιιιιιιιιι.ιιιιιιιιιιιιτιιιιιιιιιιιη!!  ..Μελ .
ΕΡ"ΛΣ|Λ
ΑΜΕΣΗ κΑτΑΡΓι-ιΣι-ι ΑΠΑ|ΤΟΥΝ ΝΤΕΑ|Α ΧΑ' ΕΥΡΩΠΑ|Ο|
ΜΒΑ... ΠΛΗ"
-, ότι: ηρόωρε5 συντάξετε
Α ΚΛΕΒΟΥΝ αμεσα οι ηόρτεε στην Πρόωρη συνταξιοδότη- Προσταῖεύονται όσοι
ση με βηματισμό-εξηρέ8 αξιώνουν οι δανειστέ8. Που ζητούν
να έρθει η εηίμαχη ρύθμιση για ψήφιση εντό8 του Αυγούστου. θεμελίωσαν δΙΚαίωμα
Στη σκληρη γραμμη επιμένουν τόσο η εκΠρόσωηοε του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκουλέσκου. όσο και οι Ευρωπαίοι. Αηό τι8 ηροωθού- έω8 τι8  Ιουνίου  5
μενε8 αλλαγέ8 διασώζονται όσοι έχουν θεμελιώσει ασφαλιστικό Μάτ 6
δικαίωμα μέχρι τιε 30 Ιουνίου 201 5. Στην ηρέσα ῖΠ8 αύξηση8 των Στο ἙραΠέζι μΠαίνουν οι
ορίων ηλικία8 θα βρεθούν τουλαχιστον 150.000 ασφαλισμένοι
με κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. »6-7 αλλαγέ8 (ΣΕΟ εργασιακό
.. “ ν έ δ Δ-`.. Χ'
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΓΕ|Α ΔΕΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓ|Α ΕΜΠΟΡ|Ο ΠΡ.ΥΑΕΣ κΔΤΔΣκΕγεΣ
, _ . ..ρ
.χ Δ.. › . γ. .
'““ =~ ' Ωχ." ί Δ
Ι . Δ ν .ι < '
κλαδικοί  ··
δείκτε5 3
με τη
μεγαλύτερη
πτώση
ΧΡΗΜΑΤ|ΣῖΗΡ'°. 85 Δ|Σ. ΕΞΑΝΕΜιΣΤΗκΑΝ ΣΕ Μ|Α ΜΕΡΑ
Κραχ και... καραβιέ5 μετοχών στα αζητητα
«Μαύρη Δευτέρα» χθε5 για το Χρηματιστήριο. Που ανοιξε ύστερα από 37 ημέρε5 αναγκαστική8 αργία5. Ο Γενικό5
Δείκτη5 έκλεισε στη 668.06 μονόδε5. καταγρόφοντα$ δραματική Πτώση 16.23%. »4-5
ι κ 034 ὶἱί·ίΙἩιί¦ί ΑΜΠ ΜΝΉΜΗ' ΠΜ ΑΝΝ ΜΝΗΜΗ!! ΜΜΜ!!! ΕΜΠ!!! Μ "ΗΝ Ἡ Μ! Η! ΜΝΗΜΗ' Μ' 'ϊ "ΡΜ ΜΜΜ Μι ' ΙΜ 'Η "Ψ ι