Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÑÉÔÇ 4 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2015 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 9902- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

«Åöõãå» ï Ðáôñéíüò
Æáöåßñçò ËïôóÜñçò

Áðåâßùóå ï öéëüëïãïò
ÐåñéêëÞò ÔñáêáäÜò

Åðß ðïäüò ïé áãñüôåò
ôçò ÄõôéêÞò Á÷áÀáò…

Ï ãíùóôüò åðé÷åéñçìáôßáò, óôá 74

Óå çëéêßá 78 åôþí

ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ÷èåò

ÓÅË.5

ÓÅË.5,10

Êáèïñéóôéêü ÷ôýðçìá óôéò äïìÝò
Ä. ÅëëÜäáò ãéá Üôïìá ìå áíáðçñßá
Êüðçêáí áðü ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ìÝóù êïéíïôéêþí êïíäõëßùí - Ç äñáìáôéêÞ áõôÞ åîÝëéîç, ó÷åôßæåôáé Üññçêôá ìå 920 ðáéäéÜ êáé 100 ÁìåÁ
- ÐáñÝìâáóç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞ Ïìïóðïíäßáò óôïí õðïõñãü Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò, Ã. Êáôñïýãêáëï
Ως έκδηλα παράδοξος εκλαµβάνεται ο αποκλεισµός από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, συγκεκριµένων κοινωνικών δοµών, βρεφικών
- παιδικών σταθµών και Κέντρων
Δηµιουργικής Απασχόλησης για
ΑµεΑ, στην ευρύτερη περιοχή, κα-

θότι αυτή η δυσχερής εξέλιξη, συνιστά την άµεση αποδόµησή τους
και ίσως ακόµη και το οριστικό
κλείσιµό τους.
Αξίζει, δε, να σηµειωθεί πως οι εν
λόγω προνοιακές δοµές, εξυπηρετούν, µόνον στην Αχαΐα, 920 παιδιά

και 100 άτοµα µε ποικίλες αναπηρίες, στην Ηλεία 140 παιδιά και την
Αιτωλοακαρνανία 75.
Τούτων δοθέντων, η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,
µε παρέµβασή της στον υπουργό

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γ. Κατρούγκαλο, ζητά λύση στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε την
µη χρηµατοδότηση για την περίοδο 2015-2016 των ΚΔΑΠ - ΜΕΑ σε
Πάτρα και Ζάκυνθο.
ÓÅË.7

ÓÅË.8

Èëßøç ãéá
ôïí èÜíáôï
ôïõ Íôßíïõ
Áñãõñüðïõëïõ

Ôïí ðñüäùóå ç êáñäéÜ ôïõ
Την απώλεια ενός ακόµη
εκλεκτού της τέκνου θρηνεί
αυτό το καλοκαίρι η Πάτρα.
Σαν κεραυνός έπεσε στην
πόλη η είδηση του θανάτου
του πασίγνωστου ποινικολόγου Ντίνου Αργυρόπουλου,
ο οποίος έχασε τη ζωή του
ξαφνικά χθες το απόγευµα,
πιθανότατα από ανακοπή
καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε
διακοπές στη Μάνη.
ÓÅË.2

«Áêßíçôïé»
åîáéôßáò
ôùí capital
controls!
Ìåßùóç 15-20% óå
åèíéêÝò ïäïýò êáé
35% óôç ÃÝöõñá

Ασύλληπτο κραχ χθες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τις τιµές των µετοχών δραµατική πτώση, η οποία, καθ’ οδόν, µειώθηκε,
σε µερικά µη τραπεζικά blue chips. Ο πρόεδρος του Χ.Α., Σ. Λαζαρίδης, χαρακτήρισε, µιλώντας στο Bloomberg, αναµενόµενη τη χθεσινή
«βουτιά» των µετοχών, µετά από πέντε εβδοµάδες αργίας, ενώ τόνισε ότι το ζητούµενο είναι η εξισορρόπηση της αγοράς, αφού αφοµοιώσει τα όσα έχουν συµβεί τον τελευταίο µήνα.

ÅôÝèç óå äéáðñáãìÜôåõóç
ôï êáõôü èÝìá ôïõ ÅÍÖÉÁ

Áíõðï÷þñçôïé óôï èÝìá
ðñüùñùí óõíôÜîåùí...

ÅîåôÜæåôáé ìåßùóç óôïõò éäéïêôÞôåò
áêéíÞôùí ìéêñÞò êáé ìåóáßáò áîßáò

Αλλαγές στις πρόωρες συντάξεις άµεσα, για την ακρίβεια µέσα στις επόµενες 15
ηµέρες, ζητούν οι τέσσερις
επικεφαλής των ελεγκτών
των Θεσµών, µε τον Γιώργο
Κατρούγκαλο να ζητάει µια
περίοδο προσαρµογής 6
µηνών. Πάντως, τα θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι τις 30 Ιουνίου
δεν θίγονται, και αυτό είναι
κάτι που οι δανειστές έχουν

Καµία έκπτωση στον στόχο
των εσόδων από τον φόρο στα
ακίνητα, δεν θα υπάρξει τα επόµενα δύο χρόνια, όπως συµφώνησαν οι δυο πλευρές, όµως,
η κυβέρνηση έχει το περιθώριο της αναπροσαρµογής των
βαρών µε την προϋπόθεση να
µην επηρεαστεί το εισπρακτικό
αποτέλεσµα. Έτσι εξετάζεται

η δυνατότητα να έρθουν αλλαγές που θα φέρουν µειώσεις για
τους ιδιοκτήτες ακινήτων µικρής και µεσαίας αξίας και αυξήσεις στους ιδιοκτήτες µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Έως
40% αναµένεται να φτάσουν σε
κάποιες περιπτώσεις οι µειώσεις για τους ιδιοκτήτες µικρής
ακίνητης περιουσίας.
ÓÅË.8

αποδεχτεί.
Όπως επισήµανε ο κ. Κατρούγκαλος «η νέα διαπραγµάτευση για τα εργασιακά θα επιδιωχθεί να έχει
την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα.
Και αυτό όχι µόνον για να
εξασφαλισθεί η διαφάνεια,
αλλά και να καταστεί δυνατή η ενεργή συµµετοχή της
κοινωνίας στον σχετικό διάλογο».

Η παρατεταµένη οικονοµική ύφεση, συνδυαστικά µε
τα capital controls, είχαν ως
φυσική συνέπεια να καταγραφεί µείωση των εσόδων,
µέσω των διοδίων, σε εθνικές οδούς, της τάξης του 1520%, ενώ στη Γέφυρα Ρίου
- Αντιρρίου, οι απώλειες άγγιξαν το 35%.
ÓÅË.8

Ðùëïýóáí
êïêáÀíç óå
áíÞëéêïõò
Ðáôñéíïýò
Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης,
διακινούσε στην περιοχή, η
σπείρα που εξάρθρωσε προσφάτως η ΕΛ.ΑΣ. Σύµφωνα,
δε, µε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις ανακρίσεις, οι
συλληφθέντες «έσπρωχναν»
τις ναρκωτικές ουσίες κυρίως σε νεαρά άτοµα, ακόµη
και σε ανήλικους.
ÓÅË.2