Πρωτοσέλιδο Έθνος: "Οι δεσμεύσεις να τηρηθούν από όλους..."
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2νΜαοΑΑιΑκΗ ΓεαετιΑ
'Φ|Λ| ΖΩΗΣ' ΠΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΔ' ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
Ι' Αεντ£ΡΑ Ο
3 ΑντονΣτον 2οι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0|38
ι ι.3ο€
ι 28-29
'ι ' Η κι Ϊ ΜΜΜ ιν ΜΜΜ ή ιι !ΙιΕ.:ΞΜ η Πι ΜΝΗΜΗ τη ιιιι·ι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Η ΘΞ':!|Ἡιἰ!ιΜ|'Π :οι |ΗΜ¦ι!!||Μ|!'Ρ||'||Η|||"ι||ι|¦=|Ι||'|"|||||||ι||ιΜ"ΠΜ"|!|Μ||'|||Ν||'|ΠΜ'ι||ι||!"'||||ι!!Η ΜΝ'ΜΗΝ"|!|||||¦|'||||Ι"|||Ἡὶ¦'ΝΝΙΝ||||'||||ι|!ἰ||.ἱ||Η|||Η||ἑΙ|Η'||!'ἱ||'¦|Ηι|¦ι|| ΜΝΗΜΗ! ι: Η ΜΜΜ τι Η Μι: τι τι Ἡ ή Η
τα ΣΧΕΔ|Ο ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο Ο' ΕΝΣΤΑΣΕ|Σ ΤΩΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ
Το νέο βοθμολὁγιο στο Δημόσιο
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|κΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Π|ΕΡ ΜοΣκοΒιΣι ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
 0' ΔΕΣΜΕΤΣΕ|Σ
να τηρηθούν από όλου5...
Μήνυμα με ΠΟλλ0ύ8
αιτοδέκτε8 για τον εΠίτευξιι ¦ ¦
συμφωνία8 βάσει των Ανοιγει σημερα, με
αιτοφαοεων Με 12τι8 Ιουλίου ΚομμένΠ ΠΝ· ανάσα
Αν ολοι τηρήσουν τι8 δεσμεύσει8  Ἡ
« ,του8. τω 12τιε Ιουλίου: τότε είναι ___ _ _  Ἡ
 ειιεῖ2ι:ι;ι::ι:2ε:,33ιτ:εεεε Με:ΜΡγΘΜπΗΜ
 «Εθνοε» ο ειτίτροτιοε Οικονομικών τηε ΕΕ ΚΟΚΚ'ΝΑ ΔΑΝΕ|Α ΠΥΞ|ΔΑ ΠΑ ΤΗΝ
Ι Πιερ Μοσκοβισί. 4-5 ΑΝΑΚΕΦΑΜ|ΟΠΟ|ΗΣΗ 7
καρφιτσα στην ο ν ο ο .
κωόμεω“ιε“ίωυρΜο- ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΝΑ "ΜΝΑΣ ΜΥ ΖΗΝ" Ο' ΜΗΝΕΣ
κρότιιοε τα «Εκκλησιόζουσε5»
του Αριστοφόνιι Που ακτινοθέττισε ο Γ. Μαέζοε. 24-25
ιιιιιιιιιικιιιιι=ιιιιιιιιιιιιιιιι ιι;ιιἔιιιιι:ιιιιΗιιιΞιιιιιιιιΙιιιιιιτιτιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜΜΜΜΜΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜιιιιιιιιιιιΞιιιιιιιικιιιιιιιιιιιιιιιιι;ιιιιιιιιι|ιιιιιιιιιιΜΜΜΜι"ιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιι~ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιΝιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιΜ·ι› ιι ΜΝ ΜΜΜ 3Ρ “Μι Π
Ξ Ο' . › Ο “ χ Ε ΤΡ ' Δ ικιιἑΑΝ τΗΝ τονΡκιΑ
ἔ:ἔ'ἔδδἶἶ;Ξ ι ? * “ ,. Θ. Με ειτικΗ ΑΝΑτΡοτιΗ
ρ σπίτι του Τρότοκι
Βρίσκεται στον Πρίγκηπα. είναι 950
ω τμ. και βλέιτει στα θαλασσα του
Μαρμαρό. 23
))|5¦ 32