Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των Σπορ
Δ/υτής: ο. Ν·κσῆα'ίδ“ς
Διευθυντή Συντα εω :Συ το: ΜΑΚΡΗΣ ` ί ή γ έ ι 7 
ς Ε ς Α 0,80 €) η η | Ι _
κΥι=ιΑκιι 2 ΑΥιΘοΥΣτοΥ Με· Α.Φ. ι5729 ι ή 1 ι ι  τ ' η' ' ι ¦` τ
εκπππκτικός ο νεαρος άσος ήταν πρωταγωνιστής και στα τρία νκοή ο Στο
πρώτο του Χαρα του. στο οευτερο
του Παρντο (240 και στο οικο του
0-3 (45'+Ί') με μία ΜΑΓ||(Η ΕΝΕΡ
ΓΕ|Α "ΞΜΑ'|Ἡ ΤΕΧΝΗ ΚΔ' Π0- '
ΔοτοΑιΡικο Ματσε
|~ε·:“°Μ“°: :Με
Μπηκα· οΜΑΝΔοί °"Μ'°
ι ετα|ε'·Το0ἐ8`του· '
ήμικρονουοεν αρε- ι
ι σε στομς:νήπεοου" '
 κοντ. Μ“,ι·ττ£ :ε
Η “ μιαν σε :αγώνα παρε-Μ
 ,Αμικώντεκνῶν την ο
καναμετρήσή. απο τήν
ο ανοχή τουανμπα- 2
κίτρινα" τους ρεοερι-,
' εε επιθετική, πωπω
των αντ-ιπαήων ζ .ο
ο. ; 'ει»““Μ¦
'Τ9Ν··ῷΡ ΚΛΩΝΩΝ”
πεΝΜτί ο η η :η _ ' ` - Ηαντίκαταστασήτ υκορ Νίουε ρ οργή κα
ΜΗΝΑ: ¦ ή” ' η ~~ ὰ του'ποήή καήοή Μουρ ατομα '
τονεονΡον _ ·
' ·ο εοκρονος ' γ Ντομιννκεςκ γμτ
Ἡ ' στόπερ εδωσε `~ η · ' μωρε. η Η
στον κου·τ το ' · ~ ~ ν ο ¦
ο·καίωμα να
κεροίσει πεναπτι με
3 Ι χ°ἔέἔ=$ρ_ ένα κρατπμα εντος
ή και": περιοχής. το οποίο
ε ο ίοιος ο παίκτπς τής σε·
ῇ νενορντ μετέτρεψε σε νκοπ
παρα τήν επαφή που είκε
. ο Ρομπέρτο με την μπαπα
ν › · κ ··` Μ · ΔΗ; · ω- 7 Λ - τ ρ..¦“ὲἔμΜῖ '4 / ` Η η ·
Ι 'ή Με 
στο α·κὁτου ί
 Με 
: Λαμπρός ο παπατιππιιιυτ με τε :
ποντους κακία ριμπάουντ. ενώ
ποπυτιμπήταν και π παρουσία ι
του ΜΜΜ" με ε πόντους ι
> '~ ΒΔ τρίποντα) , _ · ή
τει εεΝοΥτεκει? “
ι μ κι κι ο:οαιροπουήος ` τις _ _
ι Μ 3 χ'°[“ΥΡ°βῆ ΜΒΝΕ' στον ταπαντουκο °"=¦'¦;:ξ°·
' Ξ Π" Χόα' ω" ν 24κρονο. που τον προοριζε και νια ϊ · “Μ ` `
το νε». ομως ο παίκτπς θα αφοσιωθεί `χ¦ ανω." ι
τεπικα στο τα· ως π αποπυτή κοπονα ' ο Ζ ο =
του Πρίντεζπ ο Μρεπει να παίζει και
αυτος. πρέπει να Με". τονίζει ο κο
ουτς στους συνεργατες του. τήν ίσια
ώρα που και ο πωπω” έχει
ΠΑΠΑ: «Ήταν ενας ποΜ καπος
αγώνας απεναντι σε εναν αντίπαπο με
ποήυ μεγαήπ ποιοτπτα που σε μία
εβδομαδα Ξεκινάει το πρωταεππμα ο
Στο πρώτο πμίκρονο ήμασταν
τον=νραρανπἔτπν#ρο- ' ; πραγματικα ποπυ καποί ο :το
Ψ" °Υ“ "η °"" έ η ὶ _ δευτερο μερος μας βγήκε ή
` Γραψε· ο πΜτεπκ: ΜΑΜΜτοπονπο: “Μπίρα κι σήμερα κἙ';====; =ΒἙ===°"===ἔ” '
` " “στονκοεσίνα . ,
| :1°γώγ° η οετικα συμπερασματα»
ΜΜΜ. ¦ ήταν τη: μετρο· 
εε πιο· 9Υ'ΒΡἑμΜΜΜμΜ
Εκτός τας Διαμα
αυριανο προπμιτε-ι ντοπουπου. απου· / ΜΠΛΕ' ΑΜ" > ο ιιαπμυροςπ κυρ¦ος“Μπαπσπ¦ `
τιικτίίίΙ“|.Ξί:ψζ Μία εμφαν·σπ πρα- "Α "Μ" · Η "ΜΜΜ" ο ι μ ο~22κρονοςκοπομριανοςστοπερτής-Ριρερ η
_ , ζ έ «χ νματοποιπσε και "ΜΝ" εγκ"“είωΜε ι _ πήειτεεωρειται ανερκομἔνο ἔστερι;και:νια 1
" ?ΜΜΜ °ρ.°¦€- ~ οριστική και πρεον οι ιιερυ- ι 3 "”ῳ " "Ρ" "Ψ-ξε~"=Ψ τ! εκ#ῳ°ῳΡ Δ
ροκειρας :τεΦανισ ι ορωε"°Μ "πατούν ~ οι νταμπρουκοι ειναιιενπμεροτ νία τον παικτπ. 1 ι
ΧαραΠ“ΠΜ6“ Β η “ΕΜ Πω" _ ννωρἰζοντας ότι θα χρεια:οταν: μια <υπερρασπ
Ο5' ι 7
ποπ) ο ποῆυτ·μπ ο 3 ή ¦ ¦ωἩροκειμενου να τον καιω." π¦“τῳ¦“/
| [7 7 ι Η _ τ` _“'ε“7ῖεὴ `7._ ¦
.ΣΔ "
, π συμβοπή σε αμυ- | μ ` /
_ το ο μ ο ¦ νακσ·επίοεσπ τής ς τὴ μ ς ¦ τ 7 ι; τι 
ΜαταιιήΜΜ ΜΜΜ"°'°““Ρ σιπιώς Μανωπιου- κι χκοῇμμπ·ακόςκΜ'Μ°ΚγΜ τσαμπα ,
ρόκα (2 τέρματα)
ρ 7 συνσεοντας τιςρτίο επήήνίκες
· στή Νάποπίικαι που φετος η |
ί εθνικήςΜικτήΜπιτ;νι·τ›ιτοι.ιήυυ.Δσε` η
, ι πωπω απο τπ>κοεσ·νή αναμετρπαα
η 7: 7'έ; · 7'
· Μα τ_
ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ Με “τν Υ· ζ
ΓΕΛ ΤΑ ΕΠ0ΜΞΝΑ 3 ΧΡΩΜΑ Η > γ ΕϋΡΟΡΑ
ΕἔΑ(ἑωΕ
Μι:ιζι¦ ειμαστε των

Τελευταία νέα από την εφημερίδα