Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σκληρό παιχνίδι για φόρους & τράπεζες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ττΔγηολΕἔε ι
τωνεΐεοοκ
Αελλω: 
Ευρώηη ι ο
αηέ:νθἩ|°'[η Ϊ .
γερμανικό  ,ι
ιδιαιτερότητα έ η 
_ _  κι:  έ
ΤΟ ΓΕΡΜΑΝ|ΚΟ
Π ΣΥΝΔΡΟΜΟ '
Β' ΤΟΜΟΣ
ΤΟ' ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΤΑΞ|Δ|ΩΤ|
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΔΚΗΣ ΠΖ/ΠΒ/ΤΞ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ των τραπεζών ήταν το κύριο θέμα συζήτηση8 μεταξύ Με ΜΜΜ πλευραε
και των επικεφαλη8 των θεσμών στην
πρώτη συναντηση τη8 Παρασκευη5.
στην οποία διαπιστώθηκε η αναγκη
_ Δ· _ · ι λύση8 στο ηρόβληματων «κόκκινων»
Τι ι ιη ε στον κ ιι κ λΟ ··_ ' :η Α· Ρ δΜίων' ἶνὡ αποκλείσω" φ ενδε'
μ β ,  ι Δ , . _ , . < κομενο διασωσπ8 μεσω «κουρεματοε»
ΠΠ ΜΟΝΗ” Ο ι κι Ψ . ι· · καταθέσεων. Σε αλλο κλίμα. τα τε- .¦ .
κνικα κλιμάκιαεπιμένσυν στι8 σκλη· ι .ε
ρέ8 θεσει8 τοσο σε θέματα φορολογία8. πρόωρων συντάξεων και ομαδικών απολύσεων, ενώ ζητούν εισοδηματικα και περιουσιακα κριτηρια
για την υπαγωγη στη ρύθμιση των
100 δόσεων. » 8-8
Η" ΜΜΜ
ΠΝ ΑΝΑΨΕ
1-“` .
απο τη αηοκαλυητήριο
“ η ρακη για το
ια-ιΞ
Ε"||(ΡΑ Η
ΤΣ|||Ρ ιη
ΣΤ" ΠΑ |ΕΡΑ
ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
[ΜιΛΑει Στο εοΝο: Η ΜΑΥΡΗ χΗΜ |
Τα ένοχα μυστικό
πίσω από τον φόνο
του καπετάνιου
«Δεν σκότωοα τον αντρα μου. ούτε
ομολόγηοα το έγκλημα». ισχυρίζεται
τώρα η Δημητρα Βούλγαρη. » ΒΟ·5Ι
ΗΜΜΜΜ
ηΜπιΜΜ
Η... ήρεμη Ντέλια και τα επιθετικό κλιμάκια
για 100 δόσει5 και νεα προαηαιτούμενα
|||||||||!||Η||||||||||||||||"|||||||Ν|'|'||ί|ί"|||||λ'|Η'"|||!'|ΗΙ||||||||Ν|ΝΙ|||'|||||"|||'|||||Η'||||||||||||||||ΜΗ"|||'|||||||||'|||||"Η"||Η|||||||||||||||||||'||'||||||Η||||'||||||Ι|ί||||'||||||||||ἰ|'|Ι|||ἔ"ΝΝ"'ΜΝΗΜΗΜΝ"||'||Ι||€|||||||'"Ε'ί|'·|'ι||||'|'ιἰ
ΠΑ ΤΟ ΜΜΜ ΗΡΩ'ΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΟΠ ΟΝΕ
ι ιιιιιιι ιι ιιιιι ιη
ηη ιιυιιιιιι  “
ΜΝ"'|'ΙΝ'||||'||"'|||||"ΝΠ"Ι"||ί|5'|||Η||Ν||'||'||||||Ι||Η||||ΜΑΝΗ"|Η||||||'Ι|'|||||"Ι|'||||||||'||||||||Π||||||"Ι"|||||Η"ί"|'||'!""||||||""Η""ί"|||||||||'||||ΙΝ"||||||||||||||||'||Η'||||||||||"|Ι||'||'|Ι||||||||||'ί'Η'|||||||||||ΗΙ||'||||'¦|"'!"|Ν||'
ΕικοΣΑΗΜΕΡο-ΦΩτιΑ ΕΔΕ'ΞΕ Η ΠΡΕΜ|ΕΡΑ ΤΟΥ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Σκληρό παιχνίδι
για φόρου5 & τράπεζεε
Α ι ¦ Ἑἄ ι | | Ο ·`Μ
ι · ι “  ι Με
η -_ ι
τι” . η;
Μία εβδομαδα νωρίτερα είχαν κλείσει θέση στο σικ εστιατόριο
Μετ5υηί88 ηερισσότεροι από 600 «εκλεκτοί». » 62·ΒΞ
ΚΟ ΠΕΡ|ΟΔ|ΚΟ