Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Νέος Τσίπρας, "άλλο" κόμμα και εκλογές 20 Σεπτεμβρίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο “Μιτου
;.·ομετριισει8 του |£€
Μπαρτσελονα - ΦιορεντΙνα · Φιορεντἰνα - Τσέλσι
δωρεαν στο μονοι “ Ι
|·| ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΣΑ|(ΑΑΩΤΟΥ
ΜΕ Τ|·|Ν ΑΓΡ|ΕΝ|ΕΝ|·| ΤΡΟ||(Α
Κόψτε συντοΞειε,
  · ΣΕΑ. 44-48
με 100 δοσειε
ΑυἔΠσΠ στον εισφορο ολλΠλεννυΠ8 γιο το μεσοἰο
εισοδὴμοτο, εΠονεοΧοντοι το 5 € στο νοσοκομεὶο, 100%
Προκοτοβολὴ φορου γιο εΠιΧειρὴσει8 κοι εΠοννελμοτἱε8
ΟΤΑΝ ΤΟ ιιΖΟΜ|'||ι› ΓΥΜΝΑΖΕΤΑ| ΚΑ| |·|
«ΔΡΑ|(ΟγΑΕΣ|(ΟΥ» |'|Α|ΡΝΕ| |'|ΡΩ|ΝΟ ΣΤΟ Χ|ΑΤΟΝ
τι· ΣΕΛ. 132-34
. ι' 9
Ο λουφοδομοε
κομιο8 Κομωνὰκιιε
Ο βὶο8 κοι Π «θΠτεἱο» του νρομμοτεο του ΣΥΡΙΖΑ '
Που στο 40 του δεν εΧεΙ Ποει στροτΙὡττ18 κοι 22
Χρονιο τὡρο δεν εΧει Πορει το ΠτυΧἱο του
· ΣΕΑ. 44-45
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΗΜΜΜΜ
Ν εο8 Τσίπ μμε,
«Μο» κομμο
και εκλονεε 20 Σεπτεμβρίου
ο τ ΜεΧρι 19 Αυγουστου ο συμφωνὶο Περνοει
οτιὁ το Βουλὴ κοι υΠονροφετοι με '[01]8 Θεσμουε
5 ΣΧεδιο γιο ομεσΙ1 Προκ1ὶρυἔΙ1 εκλογών σε ενο μονο
κοι Πριν απο το συνεδριο του ΣΥΡΙΖΑ
: Η μετολλοἔΠ του ΑλεἔΙ1 σε ΠρωθυΠου ργὸ
κεντροοριστερου κὸμμοτοε μεσο οΠὁ 15 φροσει8 του
τ : Το νεο κὸμμο ΛοφοΖονι1 με «γκεστ στορ» το Ζωὴ
ΜΥΣΤ||(Ο ΣΧΕΔ|Ο 50 ΗΜΕΡΩΝ Α|'|Ο ΜΑΞ|ΜΟΥ
Γράφουν ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ
· ΣΕΑ. 4-6. 8-9. '|Ο-'||
Τ| ΟΑ ΣΥΝΕΒΑ|ΝΕ ΑΝ ΦΤΑΝΑΜΕ ΣΤΟ Ρ|_ΑΝ Β
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3] |ΟΥΑ|ΟΥ
ΞενοδοΧεἰο
Νενν Ηοτο|.
Σύνταγμα
Ο Βαρουφακι·ι5
συναντα τον
«παιδικο φἰλο» ι·ιου
θα Χαι(αρε τα ΑΦΜ.
Μιχ. Χαπι·ιθεοδὡρου.
και τον στενό του
συνεργατι·ι
Νἱιω θεοΧαρακιι
- ΜΒΜ ' ¦ ι" Ί ΠονεΠιστὴμιο Ήζὲ€ΠΜμΜ0“μ
ΦΑΑΜΠ9γΡ^Ρ"Σ ι' 8- ο εῖανὰστε8 ΧαΙΙ(ΟΜ8»γΙΟ ο ΣΕΛ¦ Μαι
_ ν ΗΠ“Ρε“ΠΒ :Ἡ γι μ ¦ . τουσ συντοἔιουΧουε
“ ΑΙνΙνα8'μετοκ0μΙσε Μο ΑΝΝ!) ° ΣΕ^- 35 ' Κοιω8<<ΚοθΠνΠτὴ8Αστρολονὶο8»
ΠΟ ΣΟΙΜΟ · ΣΕΛ. 36-38 7 . ΑΠὶστευτο σχέδιο Τοσὶο8-ΜΠολτο · εὶΧε ΚονεικοριὲροοΧοίΚολΠ8