Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τα .Δ =
πωπω; Κωνσταντιν05ΜπτΟπ5 2Δωγοοοτοω2οι 5 · Αρ.Φυῆῆου92] · Τιμή Ι ευρώ |6ι0κτποιαἱΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ'ΚΗΑΕΒΠ
η ι··__”
“_·ρ Δ ν·~ ΜΜΟ-Ρ· ·< 7 .. ¦”“Ψι·
 πανι βη δεν· ^Ι%--_·
<“4»· 5ΝΛ7ωἩἶἔ! Ἑ_ω
.ι ¦_. ¦ε
οι ι3οΑι>ιιιΛιιΕι>Ετ
ρυθμίσω στο ασιραῆιστιιτο
Π ι;  Η
θίγονται ώριμο δικαιωματα  Οι αῇῆαγὲ5 στα ορια πωπω  Ποιοι οι μεγαῆοι χαμένοι
Σεπ. 8-9
η . ω ε οι 
Ϊ ἔἶΞΩΔΠἱΚΗ“ ο “__ ΕΝΦιΑ
: |0ῆο το παρασι(πνιο Ποιοι θα πῆπρωσουν
ι στο““Βαρουφακπ- τιι...νυφπ στα ακινπτα
ΠΕΠ» Λιγοτερε5 και ακριΒοτερεε οι ὁοοει5
Το Ρι8π Δ και το ΡΜ Β παω
θΥΡΑ Β
ι  Οι παικτε5 που ἑΒαῆαν
ν . Ε τα περισσοτερα γκαπ
ι ·   .- ι απο... αερο5 ΙΜ
3 αυΩΔΜε εο___ 
 Η καυτα απὲντα ΠΜ Η" «Βιμ»
: των 6ιαπ ατευσεων   .» κ
με του5  'χω-5 · “Η ΝΔ' ΜΒ
ι των Σε νευρικπ κριση την πατριδα πανω
Σ .. . . Ι ” |
ποΔοΣΦΑιΡΟ πιππ:Μπ::Μπειωι:ιιππτΜΜΜ Οι Οῇ9·Κ0·0“τ0
γ κ ῇ , ΗπροοπτικπενωεσωκομμαακουοαασμουπροΒῆπμαα:ειτοωπαΜωκαιΜ ΟΠΟὁε'χθΠκε”
Ξ ο' εκτε εστε5 του κυΒερνὡντο5 κομματο5, καθαρο π κυΒερνπτικπ σταθερότητα ειναι απαραιτπτπγια
ι κο' δημιουργώ την οῆοκῆπρωσπ των διαπραγματεύσεων μετου86ανειστε8 μασ καιτπσυμφωνια επι ΣΟΦ|Α
ι / | του ΜΜΜ 3 προκειμενου να συναισθει π χρπματοωτπσπ στο ΜΜΜ οικονο- Β ο γ ΜΕψ Η
¦ Ο! ΜΜΕ ΟΠΟ Η] 5 ΚΟΟϋΦΟιΟ μἱαεκαινααποφευχθεἱορισυκαενα6ΠΕΧΠ,τοοποιο.ΜωΜΜναω ΒΟυῇωω5Ν Δ
, πρωτα.Θππμαια που ειΧΟνὁιψπΦιΟ γεῇπονται,υπονομεύονταεαινε0νιΜπροσπῶειαμααΜπχρεοκοΜωΜ · ·
Ξ αριθμο γΚΟῆ και αΟιΟι Σω ω” ωωωωωμωωΜ“Μω. Σω 6
,ς,*ιιιιιιιιιιιι