Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"ΜΒΜ τα
ιιοοΜιιιιαια
Γραφει οΤΑΣ0Σ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ.2 η κι;
 Μοοο οιο ιιοονοοιιιιο
 έ?  |' θ|... ΜΜΜ(
ο με ιινεσμσγικα θλασιι··
Κρισαντουε:
θ .ΜΙ/Μ ΑΠΟ! ΜΜΜ
. 3 ΜΗΝ ιι0ΛιιΝιΛ κι
οικω κιιωγιιιννιι8
_ _ Ι
ιι8ιινιιοιο οιο πως.
.  εεττ,- 7
ορια θλασιι ο Κορ6ερο 7 ιι_θνα
γα.ειιιστρειμει αμεσα Αθηνα τω 
ροφοΜ€ηι6 Βαἶα
Στο... ιοοοθ οι οιιοιοο;
για μοσο-οιιιθοΙικο
Εξελίξει8 για δυο ιιεριιπὡσειε παο είναι
ψηλα στον λίστα, επιδιώκει η ΑΕΚ
για μέσα στο Σαββατοκύριακο
Περισσότερο την ομαδα τιι5 Β” Εθνικιι5 με με Προσθήκε5
Τζιμιιομρ, Σιμὸε8 και Βασιλαντωνσιιομλου θα θυμιζει
τι <έΕνωσα»· Μεγαλο5 χρσν05 συμμετοχιι8 σε Παικτε8
που δασκολα θα μιιαινσσν σε ΠΠ00ῖ0λἡ και καιιοιοι
μιισρει ακομη και αμεσα να φαγσσν από την ομαδα