Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αλλάζουν όλα για τα ειδικά μισθολόγια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΝΕΑ "Ά ΝΕΑ
ειιΕιΣοΔιΑ Μ°ΝῖεΜ
Σήμερα
το 40 ανο Η 
!'· Β
_,__-
> · η
ΜΜΜ" " !23Ε·ω=
νε νίκη· νιν
ί Αγτογετογ Με
ΑΗ ΦΥΛΛΟΥ: ί0|37
'.30€
Με ανο Μι περιολικο:3¦50€
Ηνἱἔί'ίἑ~'ί ιίί;¦“Ξ7ιΜ~ ἶ#'Ἡυἐ “Μ ἔτι ίίι'ίιτ!ίἔίιίί'!Μ ἰιί|!ίΤἔ|ί|ίί"ι ί' ¦ίιίίι'ΠίίίἩ Τα' :ί ί: 1.9
ΜΕ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ κγΡιΔκΗΣ»
Μ' ί !ί-ίίἱ¦ζω Ἡ ιί!Νί·'ΜἱὲΜ ιι ί¦ίἩΞ.ιΜ¦Μ !ίί¦!ί'ζΜ!ίἑ Τί ΐΝι'Τἴ:ίί¦Π;Μ Η ;ίί:"ἶἩί“ Ν ί! ΜΜΕ  ιίίἱίἑΤ7ιιΜΤ :ί -ΞιίΞἑΙΜ· ι'  Μ
ΔΗΜ0Σ|0= ΣΤΗΝ ΠΡΕΖΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ 250.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟ|
με νεες
Επιστρέφει 
περιπετειες 
Ενα βιβλίο Τ
για τα ειδικό μισθολό
της Ευρωζώνης ~
αι·ιό το Βερολίνο ί
ΤΗΝ κν·ιΑκιι
Ο Β' 'ΓΟΝΟΣ
μόνο τέσσερα ' Επηρεαζσντπι οι μισθοί ενστό
λων. δικαστικών, ΠανεΠι- Ι
στημιακών. γιατρών και ι
εκπαιδευτικών Π Ειδικέε Τ
ρυθμίσετε για όλε8 '[|8 Ι
οικονομικέε υπηρεσίε8 `
του Μάκη 5 Ενσω ότωσπ όλων των ι - · ι ` 'ί  ' · ~
Ανδρονόαουλου  μ, , Τ “ Χ ι | ·· `
με αγνωστο Με ~ ειτιδοματων στι8 βασικε8 Ι Ι ., .
ί χεία για τη διαχείρι- ι | · · ί .ε
ο" της κρίσης ί αποδοΧε8, διατηρουνται Ξ .  γ
Μ βασικών μισθών με την
ενσωμάτωση των ετιιδομότων.
¦ αλλά μειώσειε στιε συνολικεε αποδο·
Χέ8 από 36% Περιλαμβάνει ο σχεδιασμόε του υπουργείου Διοικητικήε Ανα·
αυγκρότησηε για τον εξορθολογισμό
των ειδικών μισθολογίων. '243
ΜΕ ΤΣΑΚΑΛΩΤ0 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟ' 
Σ ὅ ΗΜ ΡΟΚ ΜΕ ΤΠ ΚΒΥΛΡΤΕΤ
το ΣΥΛΛΕΚΤ|Κ0 ΤΑΞ|Δ|°ῖ'Κ° ΠΕΡ'°Δ|Κ°
Με εβδομαδα ένα τεύχος για να ετιιλέξετε
ΔιΑωΝὶΐἶ¦ἔἐἑ ΠΑ ΧΕΡ|Α ΤΟΥ ΤΣ|Γ|ΡΑ Ο' ΕΠΟΜΕΝΕΣ Κ|Ν|·|ΣΕ|Σ »4-5
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Ι ω· ΠΑ Μ ΝΝ"ΜΕ'Α
οι φόροι
που δεν
πρέπει να
ΑποκΑτΑΣτΑ:ιι ΤΟ 20'6 ΜΕΤΑ ΤΑ ΒΑΡ|ΤΑΕ ©°ΝΤΠ°'.8
«Θεμέλια» ζ ΕκρΠξΠ
ΗΜΜΜΜ στο γεφύρι ι στι8 ληστείε8
Με Πλακα8 | γ του δρόμου
.208 ί 22
ΜΜΜ" Μι
γ-ἴ#τ'ἄ=›_· ω,-   ἡ__“. 3. Η · :Τε