Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 14-15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3079O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 3 AYΓΟΥΣΤΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«Είµαστε σε
πλήρη ετοιµότητα
ανά πάσα στιγµή»

Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής
ενηµερώνει για το σχεδιασµό
του για την πυροπροστασία
του Υµηττού.
Σελ. 8

∆εσµεύσεις
για το Αθλητικό
Στάδιο
Πετρούπολης
Ο δήµαρχος συναντηθηκε
µε τον ΓΓ Αθλητισµού.

Σελ. 2

∆ωρεάν µπάνια
στο ∆ηµοτικό
Κολυµβητήριο
Αµαρουσίου

Από σήµερα και µέχρι τις 21
Αυγούστου.

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Π

ραγµατοποιήθηκε
στην Περιφέρεια Αττικής, µε πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Ερµίνας Κυπριανίδου, ευρεία σύσκεψη εργασίας µε θέµα τη διαχείριση των αυξανόµενων το τελευταίο διάστηµα
προσφυγικών ροών που διέρχονται από την πόλη και την αντιµετώπιση των προβληµάτων
που προκύπτουν από την ανοργάνωτη διαµονή τους σε υποβαθµισµένες περιοχές και ελεύθερους δηµόσιους χώρους
όπως στο Πεδίο του Άρεως.
Κοινή εκτίµηση των συµµετεχόντων ήταν ότι η διαχείριση
των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών αποτελεί ζήτηµα σύνθετο και πολυδιάστατο, που απαιτεί συνεργα-

σία πολλών επιπέδων διακυβέρνησης αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.
Στη σύσκεψη έγιναν προτάσεις για τη µετεγκατάσταση
των προσφύγων από το Πεδίο
του Άρεως σε χώρο που να
πληροί τις προδιαγραφές µιας
αξιοπρεπούς φιλοξενίας. Μέχρι την εξεύρεση του χώρου
αυτού, όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί πρόνοιας θα είναι παρόντες στο Πάρκο παρέχοντας αναβαθµισµένη πρωτοβάθµια φροντίδα στον πληθυσµό που παραµένει εκεί. Το
Συντονιστικό κλιµάκιο διαχείρισης που ορίστηκε θα προβεί
σε αυτοψία των χώρων που
υποδείχθηκαν ή προτάθηκαν
προκειµένου να επιλεγεί ο καταλληλότερος εντός των προσεχών ηµερών.

ΣΕΛ. 3

Σελ. 2

∆ηµιουργία πρώτης
Πύλης ∆ιαµεσολάβησης
Ο ∆ήµος Γλυφάδας, µετά από το έντονο ενδιαφέρον των
δηµοτών και των επιχειρηµατικών και εµπορικών φορέων της πόλης για το θεσµό της διαµεσολάβησης, πρωτοπορεί και δηµιουργεί την Πρώτη Πύλη ∆ιαµεσολάβησης,
στηρίζοντας έµπρακτα το νέο θεσµό.

Καταγγελία για
το αναψυκτήριο

ΣΕΛ. 7

Ο δηµοτικός σύµβουλος και επικεφαλής της παράταξης
«Χα δάρι Ξανά», κ. Βαγγέλης Ντηνιακός, κατήγγειλε την
παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας αναψυκτηρίου, ζητώντας παράλληλα από την διοίκηση του ∆ήµου, σε πρόσφατη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου της πόλης, να τον ενηµερώσουν για το θέµα αυτό.
ΣΕΛ. 6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα