Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ ΔΩΡΕΑΝ 2 (Η)
ΚΟ' μΟΖι
Με Π5 μεγΟῆΟτερε5ῦ
εῆῆη Υ/κἐ5 Μπι/Με 0/70 τη 
ΜΕΓΑΛΕΣ μο“σΙκῇ ρω ΒΙΒῆΙοθῇκ“
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
να· ΣαΒΒανοκὐρ·ακον
_ ο¦.ο8.2ω5 “ ·-Δ ~ ΑΡ.οΥΛΛοΥ739
ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑ| ΛΥΣΗΣ - · ·· Δ
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ “| ΦΒ|ν““ωΡ“
οι εΕεΜΕε|£
 ΣΥΝΕΔΡ|Β - .η _. _ 
ΚΔ' ΜΕΤΑ  :ω Φ” 9,
ΕΚΑΝΕΣ _ · __
Ι . Ι Ι Ο· Μ” .
Δ|ΑΒΑΣΤΕ ΔκοΜΔ.“
'κωλο, Αρένα,
ΜΟάἰσ¦Ό¦" ΜΒ
Θο ΠροχωρῇΟε| με εκείΥοωε Που θὲῆοωΥ τη οωτΠρἰο Με Χὡρ05
Χρήο·μο το συνέδριο των κομμά
ΚΛΤ| κ·ΝΕπΜ · ·
κΕΝΤΡο^Ρ|ΣπΡ^ των. την ωρα όμως που η χωρο
ΣΕΛ. 09. '9·22. 45·47
ΕΡΩΤΕΣ Το ΚΜΟΚΜΡ|
 -οτπν κυριο)ἔξίο- φλἑγετω. ο Ι
. _ ο έ θ '
- ω ΜΜΜ!"  Ρ:ωΥ::Ρ:Ρ:.Σ::Ρ:: “'“ΥΗΨ·“
¦ ξ _    “3 να δώσε·τώρσλύσε·ς. ΣΕΛ. “ 
Ο* Ε ΤΠ ΜΕΝ" ` Ϊ · ” |ῖΑ... ΚΑΡΦ|Α ΝΑΣ _ ξ Μ 4, . . . 4. Ο ΜΜΜ( ΜΜΜ
“Ψ "Μ" “ΡΜ Ο ' πωΜσΜ για
απο ΕεπεΜωενπ 'ΜΜΜ Απ. ΕΥΡΩ 'ο' ΜΜΜ
νκπουποὐσκουΠπ
ΒΕΩΡ|.ΕΣ;Μ|'Ν|Δ Σελ
Σελ 2
ἄἔ=¦" ΕΣΥ Κάναμε την
 επσνὁσΜση
ΣΕΛ. 35
Καινούρια ΜΜΜ Ρ · ° · Η . __
πνΜνειΜωπκΜ 1 | χωρ'5 ο"λα η; Ι 
~ ἔ»“ ' ' ΑΠοοτοῆὴτου«Κ»οτο Μοτοῆο 77 ΣΥ έ ΣΞ^-ΒἘ  :.
- Ι ΣΕΛ.|6·33 
 Β “εΚ““"““ν '9 εκ κι"... Μο·ωΜ
ΣΜΣ! ΟῆΟ Η: ΚΟ¦ἙξΩ 
Με ΚΟωρὁΟωΒ κο' τ_Ζι:›:ΟνυΟτε5
Ο Ο Το οτεῆὲχη κοι οι 60 «κομ·σΟΡ|Ο|»
σκ Ρ· 4 κ7“π““