Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στη μέγγενη των capital controls
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήεΓτετήΡοτίΙςί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 | τιμή: 1,30 €
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου:25.838
Φρένο στο λαθρεμπόριο
καπνού και τσιγάρων
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Επιδιώκει «κούρεμα»
των εξουσιών της Κομισιόν
[επιχειρήσεις] Από 1 έως 3 δισ. ευ ρώ Χάνονται κάθε μήνα - Κύμα φυγής εταιρειών από τή Βόρεια Ελλάδα
Στή μέγγενή των εαρἰταΙ ςοήτ1·οΙε
Το δήμοψ ήφισμα και ή τραπεζική αργία ήροκάλεσαν κατάρρευσή του οικονομικού κλίματος
σήμερα στη Ν
ΣΕΒ: Συμμετοχή των μετόχων
στην ανακεφαλαιοποίηση
"αν ανάγκη συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
τραπεζών τονιζει μελέτη του ΣΕΒ, επισημαίνοντας
ότι είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και τις
επιχειρήσεις να διατηρηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κλάδου. >6
1τιηιρο: Πωλησεις πάνω
από τις προσδοκίες
Σε ανοδική τροχιά παραμένει ο όμιλος Μπίρα, επιτυγχάνοντας καλύτερα από τα προβλεπόμενα
αποτελέσματα σε επίπεδο πωλήσεων στη χρήση
που έληξε 30 |ούνισυ. Την ίδια ώρα ο όμιλος εμφανίζεται «θωρακισμένος» έναντι των περιορισμών
ροής κεφαλαίων στην Ελλαδα. >ί 3
θαλάσσιος τουρισμός:
Απειλή εξ ανατολών
Σε Με! βρίσκεται η “οικονομική» παράδοση του
Αιγαίου στην Τουρκία, αφού μετά τη διασύνδεση
των νησιών με τα παράλια της γειτονικής χώρας
φαίνεται ότι οι γείτονες είναι έτοιμοι να αναλάβουν
τα ηνία και στον θαλόσσισ τουρισμό. Αιτία η αύξηση
στα μέσα της σεζόν του ΦΠΑ από το ί 3% στο
23% για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής με
ελληνική σημαία. >ί 2
θτίνείίε: Επενδύσεις 200 εκατ.
σε τουριστικά ακίνητα
Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ σε τουριστικό ακίνητα
σχεδιάζει σε πρώτη φάση η νέα θυγατρική της
θτίνείίε Ρι·ορεΠίε5 ΑΕΕΑ|'|, θτίναίίε Ηοερίωίίτγ 5.Α.
Η θτίναίίε Ηοερίωίίτγ συνιστό ουσιαστικά επενδυτικό κεφόλαιο, στο οποία η ΑΕΕΑ|'| θα διατηρήσει
25% του μετοχικού κεφαλαίου. >14
Τι αλλάζει με τον νέο σχεδιασμό
διαχείρισης απορριμμάτων
Απορρίπτεται η καύση ως μέθοδος διαχείρισης
απορριμμότων βάσει του αναθεωρημένου Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που πλέον
τίθεται σε ισχύ από το ΥΠΑΠΕΝ. Το ΕΣΔΑ καθορπει
τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη
διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι υποχρεωμένη να προβεί
σε σχεδιασμό με βάση το εν λόγω πλαίσιο. >7
Σε όήλο «μαζικής καταστροφής» για
τήν αγορά τείνουν να εξελιχθούν τα εαΡίτήΙ ασήττοΙε, ή διατήρήσή των οΠσίων
για μεγάλο Χρονικό διάσι:Πμα σίγουρα
θα εΠιφέρει ολέθρια αΠστελέσματα στήν
Πραγματική οικονομία. Οχι μόνο γιατί
δεν υΠάρΧει σήμερα καμία εΠιχείρήσή Που να μήν έχει Πλήγεί αΠό τον Περιο ρισμό στήν κίνήσή των κεφαλαίων,
ούτε γιατί το οικονομικό κλίμα στα χώρα μας βρίσκεται στσ Χαμήλότερο σήμείσ
των τελευταίων δύο ετών, αλλά γιατί ή
ασφυξία τής αγοράς και κυ ρίως ή διάρκειά τής συνθέτουν ένα εφιαλτικό σενάριο ύφεσής. Το δήμσψήφισμα και ή
τραΠεζιιαί αργία Που ακολούθΠσε Προκάλεσαν τήν κατάρρευσή του οικονομικού κλίματος στήν Ελλάδα τον Ιούλιο, με τον γενικό δείκι:ή να κάνει βουτιά-ρεκόρ 9,4 μονάδων. ΤΠ δυσφορία
του εμΠσρικσύ κόσμου για τους ρυθμούς έγκρισής αΠό τις τράΠεζες αιτήμάτων εΠιχειρήσεων εκφράζει ο Πρόεδρος τής ΕΣΕΕ και Πρόεδρος του ΕΒΕΠ,
Βασίλής Κορκίδής. Εν τω μεταξύ, διαστάσεις Χιονοστιβάδας Προσλαμβάνει ή
Προσφυγή των Βορεισελλαδιτών εΠιΧειρήματιών στή γειτονική Βουλγαρία,
είτε για ίδρυσή θυγατρικών εταιρειών είτε για άνοιγμα τραΠεζικών λογαριασμών
Προς εξυ Πή ρέήισή των εισαγωγών και
εξαγωγών. >4-5
Επιστροφή
στα επίπεδα
του 2012
Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης
οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Κομισιόν, ο Δείκτης Οικονομικού
Κλίματος, που καταγράφει
τις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών,
υποχώρησε στην Ελλάδα τον
|ούλιο στις 81,3 από τις 90,7
μονάδες που ήταν τον |ούνιο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης
υποχωρεί για πέμπτο συνεχόμενο μήνα στη χώρα μας,
ενώ κινείται πλέον πλησίον
των επιπέδων που είχε βρεθεί το 2012, όταν έγινε η
δεύτερη διάσωση της χώρας.
Η έκθεση της Κομισιόν περιλαμβάνει και πέντε επιμέρους κλαδικούς δείκτες,
στους οποίους καταγράφηκε
επίσης μια ραγδαία
επιδείνωση του κλίματος
εμπιστοσύνης.
ΠΠεζέλτἔη του Δεκτοί
να _ 8η
:90.7
Μα, _ 96,6
:ί 95.3
ΚΜ _ιοο3
_ίοι8
Μ Ξ Με
"ΜΑ Ξ 105'
· ίούλιος Π ίούνιος
Εγείρσυν
και νέες
απαιτήσεις
Τή σταδιακή αύξήσή ως Προκαταβολής φόρου εισοδήματος
αΠό το 55% στο 100% έωςτσ 2016
για Πάνω αΠό 700.000 μικρομεσαίες εΠιχειρήσεις, ελεύθερους
εΠαγγελματίες και εργαζόμενους
με «μΠλσκάκια», καθώς εΠίσής
και τήν εΠιβσλή εισφοράς αλλήλεγγύής 6% για όλα τα ετήσια εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ
ζήτήσαν σι εκΠρόσωΠσι των θεσμών αΠό τήν ελλήνική κυβέρνήσή στις διαΠ ραγματεύσεις του
τελευταίου τριήμέρσυ. ΑΠοφασισμένσ να μή συμμετάσχει στο
νέο ελλήνικό Πρόγραμμα εμφανίσήικε το ΔΝΤ, ανακοινώνοντας
για Πρώτή φορά διά στόματος
αξιωματούχου του ότι δεν Πρόκειται να υΠσγράψει συμφωνία
για τσ νέο Πρόγραμμα διάσωσής
εάν δεν υΠάρξει ελάφρυνσή του
ελλήνικού χρέους. >3
[Αλ. Τσίπρας] Εισήγήθήκε έκτακτο συνέδριο - Αήέσυ ρε τήν ήρότασή για εσωκομματικό δήμοψ ήφισμα
Μετωήική σύγκρουσή με τους διαφωνούντες
Το υήαρκτό ήρόβλήμα σχετικά με
τήν Πολιτική ταυτότήτα του ΣΥΡΙΖΑ τείνει να καταστεί μείζον ζήτήμα διακυβέρνήσής τής χώρας, όΠως ΠροκύΠτει αΠό τις εξελίξεις και τα όσα
διαδραματίσθήκαν στή συνεδρίασή
τής Κεντρικής ΕΠιτροΠής του κόμματος, χθες. Οι αγεφύρωτες διαφορές ανάμεσα στήν ήγεσία και σε κορυφαία οτελέχή του ΣΥΡΙΖΑ, με εΠίδικσ ζήτήμα το νόμισμα -ευρώ ή δραχμή-, αναδείχθήκαν Χθες Πλήρως και
σε όλή τους τή μεγαλοΠρέΠεια. Το
γεγονός αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις,
εάν δεν τις καθιστά βεβαιότήτα, Περί εΠικείμενής διάσήασής του κυβερνώντος κόμματος. > 19
θ πρόεδρος του ΣΥΡ|ΖΑ
στην εναρκτήρια της συνόδου της ΚΕ. ομιλία του πρότεινε να πραγματοποιηθεί
έκτακτο συνέδριο τον Σεπτέμβριο, αφού έχει «κλειδώσει» η συμφωνία. 0 κ. Τσίπρας απέσυρε την αρχική του
πρόταση για εσωκομματικό
δημοψήφισμα την ΚυριακήΙ
προκειμένου να αποφασιστεί,
πριν από την ολοκλήρωση
της συμφωνίας, εάν η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει τις
διαπραγματεύσεις.
Πρ“ι·αΜΜί
Αήό Δευτέρα
αναμένεται
το καμΠανάκι
Υήογραφή τής υΠουργικής
αΠόφασής Που θα Περιγράφει
τους όρους εΠαναλειτσυργίας
του ΧρήματισΠ1ρίσυ αναμένεται
σήμερα, Προκειμένου να οριστικσΠοιήθεί ή Δευτέρα ως ή
ήμέρα Που θα ανοίξει ή εγχώρια αγορά. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα