Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Στο κυνήγι μεγέιῆων κερδών με 2 σκορ κειι 3 τιμίχρονο-τεῆικό
Μομὑνων 7.00 κοι 8,00 το
2 σκορ Που ήρθον κοι  ηἑροι!
«Απογειὡνοποι» στο 4,00 ἑω5 το 4,50.
το τρίο φοβορί με «Χ» στο ημίχρονο.
Πλήρωαε τα σύστημα
με το γκολ
ΠΜ τρια ΜΜΜ με
2·31Ι καέναμ£ 0-1
ο ανΝΜοιιΛεόιι
› Τρεις "ΜΒούΧΜν βασική πράτΜ
με ΜΜΜ
με Μαιο" ιιιιοοόοειο!#
η - Γ.-ςῳυ·Ἡ`ι“μῇ+:ῳ·“ ~ε  “ ε ο ν. ¦. η | · ` _
Ο) Μ Μ ΜΝ
ο· ΜοΜΜΜω;ΨηΜμ·Μμω_ <-:
ῖ›`ν“·Μη“ηηΜ““ ΗΜΜΩΜΜ
ε Ψ·ΨΜΜΜ'ΜΜΜφΜαΨω ..'#ι-·ω
ζεΛ 2.3.5.24
ΚΕΡΚΥΡΜ Η απόφαοα ααα φέρνει  νομοσχέδιο Μ Φλερτόρει με τον Πειρόιιαιιλα
ΝΜ= Τι αιώε από ταν"βκαβιτς για τον Τζόνινγκ ο Τζόρτζεβιτς ω 3.24
· Τρίο δεξιό μΜκ Σελ 6
ωαΜ νομο ᾶω
'ιό 'Α0 Μ ',60.
' ι» η έδρα· κο· στο σύστημα, με εμεις
ΜΜΜ» Μι· πληρωνουν Μιά 2.00 έως ΖΑΠ.
Δω ιιιθανό «Χ»
οιό ταν Παω
αγωνιστικό με
αιιώόαες 2.85
για Μόνα οΜνεαεν
.ΜοΜἩω ο· 'ω
ΜΜΦΜιεΜΜ
·'|ω_ΜΜ
Μμ..8ωεεΛ3.2·
Με ν" "ΜΝ
και Βόλει Παρόλα
· ΜΜΜ
μ να ΚΜ ο @ακούνε
· Το φω- με ο· Μ..
ΜΤΜΜΜ
· ΗΜΜγιοΜ
ΕρωωΜΜ Μ·
Ετοιμόςει χοανέμ
ο Λοβονιιίόιις. . .
·“ΜΨΜΜΠΜΜΜ
··ΜΜ·- Μ Η