Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
_ Ο 'ΣΠΑΝΟΣ ΕΟΓΑΑΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΑΑ'ΕΙΟΑΟ (Ι·Ο Τ" ΣΠΑ" Ο
ΝωΝ5θΜω σε" Γ Ω ΑΑ ΪΡΝΑΟΑ) ΟΠΟΥ "Ο" ΠΑΑ"
9 9 ΟΜΕ' Η Α"ΟΟΟΑ" ΑΠΟ ΤΑ ΑΟΟΔΥΤ"Ρ|Α ΤΟΥ ΟΠΟΥ' ΑΑ' Ο' ΑΠΟΦΑΣΗ! ΤΟΥ ΝΟΡΒΗΓΟΥἩΑΠἩΤ"
 π Ι Ο Ο τ '  
ἙΑιτοθεωοπ
ἔγιρ τον σκορερ
πουΈποκοιρετά τπν Τουμπο
 πΞΜρϋ«Χρεισζομοστε
μετογροῦὅε5. δεν ορκουν
εμοῶ'οΤνεοι“»γ
Αυ. ΦΥΛΛΟΥ 4.027  τιΜι-ι ι.3ο ε  πΑι>Α:κενιι ει ιονΛιον Με | κΑοιιικεΡιΝιι ΑθΛΗἩΚΗ εοιιΜι | Ο '
πικαπ @Φ
Δ|ΠΛΟ ΜΕΤΩΠ
ιι>ειιιιιι>οιιι·ιτιιττιοιιιιιοιιιιιο
 ιιοντιιιιι>ιιιτεκττιτιιιτιιιιιιιιτ
τι:τινι::ι:ι38€;τ2:::ε:ε τιιιι ιιιιι κι 3-ι ιιιι ιιιΕι κι ιιιιιιι ι>ιοιιιι
με υποθέσω ' Επιμένουν ο· “ . . . . ' ν
 ΣΤΑ ΠΑΕ' ΟΦ ΤΟΥ Γ|ΟΥΡΟ|ΙΑ  `
κσι κολοτσίνι ' Μονο το μετογρσφπ 7 7 ε. 7 7 Ι Δ
σκεφτετσι ο Μσζουάκου · Εκτά5 .. ε _  .7 . .ο - _
με σιμάτωμσ ο Φινμπάγκοσον
Μπι @
ΦΕΡΝΕ' ΧΕΡΕΑ
Η ΞΑΝΘΗ
' Ο Ρουμάνοε σντικστσστάτπε
του Κλέιτον ' Ελεύθερα
οπο τπ Νάτιγκσμ ο Αμπντοάν¦ άνοιξε
ο 6ρὁμο5 γισ τπ Βεροισ ' Ηρθε ο Σέλιν
γισ Πλοτσνιά. που συμοὡνπσε με Ράμοε
κο· βλέπει ι0άρι οπο την Κορίνθισν5
¦ ^ν““ωνω°ε Β¦γ¦όΜΜ ο Παρών." Π Εεσιρετικά ποδάσσσιρο οπο τοσο Περιστεριὡτεε στο πρώτο ευρωπσῖκά μστε
του Γρπγορίου ' Κορυφσίοε ο Μσρσελινιο που μσζί με τουσ Ούμπιντεε κσι Νοπολεονι
σποτέλεσον μσγικπ τριπλέτο στην επίθεση ' Μεγάλο ποικνί6ι οπά τον Γκορμποάνοφ
ΗΜ που οπέκρουσε πενσλτι ' αΜσκάρι νο μπν υπήρχε άλλο πσικνἱ6ι» είπε ο Γρηγορίου
ΕΤΟ|ΜΗ ΠΑ Στοκοιιιιι-ιιιοττοιιι: ι. κοτττσγιιιιιτ @69
Τ Η Ν Υ Π Ε Ρ ΒΑ Σ Η
·ιτιτ·τιιτ·ιΜιιΜιι·ικπΜιΜκΜ ιτιι ιιιιι·κτι σιτε ιιι·ιιιιτιιιι κι νιιιι·τει
“ΜΜ““““"Μ““ ιιι του ιιιιιιοιιιιι°ι°ιιο στυλ ιιιιιιιιτιιτ τον πιιΕι·ιιι
' Φιλολογικά
το εν6ισφερον
τπ5 Φροζινάνε. που δεν έχει
κάνει κομισ επισημη κινπσπ
' Επονερχετοι τι Γκενκ
γιο τον Κορελπ με προτοσπ
' Η Εθνική ειρπβων οπένσντι
στο Γσλλισ (9. Ι 5 μμ.. ΕΡΤ2)
γιο το προημιτελικά του Ευρωπσϊκοά
στον Βόλο ' «Πρὡτπ» σήμερσ γιο τπν
Εθνικά ον6ρὡν εν ὁψει Ευρωμπάσκετ
Π Η ελλειψπ ρυθμού. π οδυνσμίσ στπ διάσπσσπ
τπε σντίπσλπε άμυνσε Π Δοκιμή με τον Μπορμπάσσ Ι0άρι
Λεωφορο εν οψει Πισω
ρ . £ ` 'Μετον κοτσολπ βοοικο
' Μα «θά πολεμπσω γισ το κάλο τπ5 ΑΕΚ» κο ¦ Μ ρεβσν5
. ' ΜΠΑΡΝΠ0Μ «Αν δεν πιστευσ ότι μπορώ νο πγπθὡ, . .. ω « ΜΜΜ ¦ τ)
· 0ο έβγσινσ μόνο5 μου» ω  
 ΑκοΜκΑι:ιικεΜ  Λ
στο Τριμελἑε Εφετείο κσκουργπμάτων ο"“""“ ' ΑΜΜΑΝ:    ο °
5 εκοτ. ευρω ' Πράσινο
φω5 οπο ΟΕΜ γισ
πωπω» (Ο
ΑΥΤΟ' Ε|ΝΑ| Ο' 85
κΑτιιΓοΡΟνΜΕΝοι
το Συμβούλιο Εφετών Π ΜΠΑΜΠΟΥ