Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
._ ..ς¦
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΖΕΣΤΗ: “Υπαχωρεί ὁ καύσων καί θα έμφανισθαύν τοπικές νεφώσεις. Ἡ θερμοκρασία
θα Φθασει στα κεντρικα ήπειρωτικα τούς
40β. Κελσίου. Στήν Ἀθήνα ὁ ύδραργυρος θα
αγγίζει τούς 39 β. Δ
Παρασκευή, 31 Ίουλἰου 2015
Εὐδοκίμου δικαίου,
πρσεόρτια τής προόδου τού τιμίαυ Σταυρού.
Πανσέληνος
Ανατολή: θ.27'- Δύσις: 8.88'
"Ετος 122ον | Αριθμός Φύλλου 402171 Τιμή 1,5 €
Αμερικής θ, τ.κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρα: 210 8220581, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 210 8227670
οετίεΠεννε@οίοαοτ.ςτ
Ή οίκοναμία χανεται
ό Συριζα φλυαρεί...
Μας κυβερνᾶ τό κόμμα πιο ᾶκατάσχετης αναρωτΜέσα σέ έξι μήνες ή έλληνική αίκονομία κοντεύει να διαλυθεί Δέν κινείται τίποτε. Άλλαώ κυβερνών κόμμα, ὁ ΣΒριζα, δέν Φαίνεται να καταλαβαίνει τί συμβαίνει. ΑΜ πού
Ι απασχολεί τούς κκ. συντρόφους είναι ή διοργανωσις κομ
ματικού συνεδρίου τόν Σεπτέμβριο, ώστε να έγκριθεί ή
πολιτική τήν όποία υποτίθεται ότι οι ακολουθήσει ή Κυβέρνησις Τσίπρα. Καί γραφουμε (Μπους διότι τίποτε δέν έχει ακόμη ὁριστικοπαιηθεί. Αὐτοί πού καλούνται
να έφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα, τα αποκη ρύσσουν δημοσίως καί δηλώνουν ότι θα κανουν ό,τι περναει από τό
χέρι τους για να τα τορπιλλίσαυν!
Τόν τόνο τής Φλωρίας δίνει ὁ ίδιος ὁ Πρωθυπουργός.
Κατατήν χθεσινή συνεδρίαση τής ΚεντρκήςἘπιτροπής,
μιλούσε, μιλούσε καί δέν τελείωνε. Καί δέν έλεγε τίποτε
τό οὐσιαστικό για τήν πραγματική κατασταση τής χώρας
καί τής οίκονομίας. Προσπαθούσε να πείσει τα μέλη τού
Σύριζα, πού αμφισβητούν τήν σκοπιμότητα των αποφάσεών του, ότι τελούσε ὑπό τόν έκβιασμό των δανειστῶν καί
δέν μπορούσε να κανει διαφορετικα Δέν είναι οποία ότι
ανέφερε κατ έπαναληΨιν τήν λέξη «έκβιασμόρ›.Άν θεωρείτε, τούς εἶπε, ότι ὁ έκβιασμός δέν ήταν πραγματικός
καί ότι ύπήρχε αλλη Μ, τότε αποφασίστε αναλογα
καί αναλαβετε τίς εύθύνες σας. ›
"Ομως έρωταται: Από είναι σήμερα τό ζήτημα; Τό αν
ήταν πραγματικός ή όχι ὁ Μιαομός πού διατείνεται ότι
όπέστη ὁκ. Τσίπρας απότούς δανειστές;"Ι·Ιτόπύς θα έπανεκιανηθεί ή οίκοναμία, θα έπαναλειτουργήσουν πλήρως
οἱ τράπεζες θα αρθούν οἱ περιορισμοί στήν κίνηση κεφαλαίων καί θα ἑπανέλθουν τα πραγματα στήν αμαλότητα;
"Ενα κυβερνητικό κόμμα, μέ αὐτό έπρεπε να ασχολείται.
Διότι ὁ ἑλληνικός λαός δέν τό έινήφισε για να Φλυαρεί σέ
κεντρικές έπιτραπές, να διοργανώνει «διαρκή» ή «έκτακτα» συνέδρια καίνα διενεργεί έσωκομματικα δημοψηφί
τούς αρεσει. ο έπη ισε για νακύβερνα.
"Οπως γραφαμε καί χθές, ή οἰκαναμία δέν περιμένει.
"Υφίσταται καθημερινώς τεραστια ζημια. Μαλιστα καποιοι τομείς της καταστρέφονται όλοσχερῶς. °Επιχειρήσεις
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στό ασφυκτικό κλίμα πού
έπικρατεί στήν αγορα καί αναγκάζονται να συρρικνωθούν
στό όπως»! ή καί νακλείσουν."Ετσι χανονται ανεπιστρεπτί θέσεις ἐργασίας καί Μαστρέφονται οίκογένειες. Διό
ς τι όταν κλείνει μία έπιχείρησις, δέν δημιουργείται αλλη
στήν θέση πιο *Υπό τα σημερινές συνθήκες οὐδείε ἀναλαμβανει πρωτοβουλίες, ούδείς δραστηριοποιείται. Καί
δεν έχει λόγο να το κανει, αφού ή ίδια ή Κυβέρνησις δημιουργεί τελείως αντιεπιχειρηματικό κλίμα.
Στήν χθεσινή όμιλία του στήν Κεντρική 'Επιτροπή τού ή
Σύριζα, ὁ'κ. Τσίπρας θεώρησεκαλό να αλήσειγια«ασυδασία» τού ίδιωτΜού τομέας ἈσΦαλῶςκαίκαιωιο τμήματου
είναι ασύδοτο, δεδομένου ότι τό κρατος τού έπιτρέπει να
ένεργεί έτσι."Οιω)ς αν καποιος τομέας λειτουργεί ασύδατα
στήν 'Μόδα, αὐτός είναι ὁ δημόσιος. 'Εκεί γίνεται τό
Σε ατακα· φυγή
[ οί έπιχειρήσεις
Φορολογία καί ακριβός δανεισμός το κύρια προβλήματα
τα ΤΡΑΠΚ0 δίλημμα για τίς
ἑλληνικές ἑπιχειρήσεις συνίσταται
στό «χρεωκοπία ή αποδήμησις».
Τρείς είναι αἱ κυρίαρχες αἰτίες για
τήν τραγωδία αὐτή. Πρῶτον, ή ύψηλή Φορολογία ή ὁποία διαμορφώ
,νεται καί μέ τό νέο πρόγραμμα,
προβλεπόμενης προοπτικής 3ετίας,
στό 29%. 'Επιπρόσθετα προβλέπεται προκαταβολή Φόραυ για τό έπαμενα· έτος 2016 τής ταζεως τού
100%. ΠροΦανώς έμπίπτοντας στόν
παραλογισμό ότι τα έμπορικα κέρδη έκτιμῶνται ως έξασΦαλισμένα
καί ή ρευστότης σέ τέτοιο έπίπεδο
διασφαλισμένη ούτως ώστε ὁ φόρος να προκαταβαλλεται.
Δεύτερον, ὁ ανισος καί ακριβός
δανεισμός απέναντι στόν μέσο όρο
τής Εύρώπης πού καθιστα όποιανδήποτε ἑπιχειρη ματική δραση έν
οποία απολύτως αναπαραγωγική
καίι αντιεμπαρική. :οποία ύπογραμμισθεί ότι μια μέση εὐρωπαίκή
έπιχείρησις, πού στίς περισσότερες
περιπτώσεις θα πρέπει να λογίζεται
πολλαπλόαα α;ττΦτ,τααωτα. 
Μέ προσφυγή»! στήν Χαγη
  . . 
τήν εύκαιρία ἑπεκτασεως σέ αγορα
τῶν ἑλληνικῶν, δανείζεται στό ένα
τρίτο τῶν έπιτοκίων των έγχωρίων.
Στήν συγκεκριμένη κατηγορία θα
πρέπει να συνυπολογισθαύν καί οἱ
πολυεθνικές έταιρίες πού δραστη ριοπαιαύνται στήν χώρα, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν σούπερ μαρκετ.
'Υπό τήν έννοια αὐτήν, ακόμη
καί έαν μια ἑλληνική έπιχείρησις
έκαλείτο να αντιμετωπίσει λελογισμένη Φορολογία, θα έκρίνετο ές
αρχής, μή ανταγωνιστική στήν βαση τῶν έπιτακίων δανεισμού , αλλα
καί τής προσβασεως στόν δανεισμό. ἈΦαύ τό έγχώρια τραπεζικό
σύστημα δέν μπορεί να ύπαρζει
στήν έμπορική του διασταση αντίστοιχο τού μέσου εύρωπαῖκού χωρου, όπου ο: αἰτίας τού εύρώ καί ή ς
Ἑλλας συμμετέχει. Σημειωτέανότι η·
οἱ πολυεθνικές`έπιχειρήσεις συνίστανται κυρίαρχες στόν ἑλληνικὸ
χωρο ές αἰτίας τής. πλη μμελεστατης έφαρμογής, έκ δόλου ή αμελείας αδιαΦ0ρ0, τού νόμου περί «τρι
ς ζ 1· ι ο . ...ι
Τρίτος καί έσχατος λόγος πού οἱ
έλληνικές έπιχειρήσεις αντιμετωπίζαυν τό δίλημμα πτώχευσις ή αποδη μία είναι ή ἴδια ή πραγματικότητα
τής ἑλληνικής αγορας. Κατόπιν
πέντε συναφών ἐτῶν Μνη μανίων
καί εύθύγραμμης ύΦέσεως, ή καταναλωτική δυνατότης τού μέσου νοικοκυριού βρίσκεται στα Ταρταρα.
" Η Ψυχολογία τῶν καταναλωτών περιδιαβαίνει τόν Άδην, όπως καί ή
έλπίδα για τήν έπόμενη ήμέρα μέ
τήν έσωστρεΦή διαδικασία τού ΣΥΡΙΖΑ καί μέ τήν παντελή έλλειψη
όραματας τῶν κυρίαρχων πόλων τής
αντιπολιτεύσεως.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες θέλουν τούς προηγούμενους
μήνες 60.000 ἑπιχειρήσεις να
έχουν μεταναστεύσει σέ Κύπρο,
Βουλγαρία η καί Λουξεμβούργο
στήν ίΕσπερία. Χιλιαδες αλλες
είναι έτοιμες να τίς ακολουθήσουν. "Η έθνική διαπραγματεύσις
στίς Βρυξέλλες θα πρέπει να βαλει
Φρένο στήν αποδημία αὐτή. (Πε
πμ ειναι,
απειλεί Ἀλβανία
Ἀνοίγει θέμα όφαλοπρηπίδοςὁ πρωθυπουργός Ραμα
Τό θέμα τής ὁριαθετήσεως τής
δΦαλοκρηπίδας πιανω καί
Ἀλβανίας έγείρει έκ νέου ὁ πρωθυπουργός τής γείτονας" Εντι Ραμα, ὁ
ὁποῖος, αν καί σέ Φιλικούς τόνους,
σαφώς προαναγγέλλει προσφυγή
στήν Χαγη. <ξΕαν δέν ύπαρςει συναί
όργιο σπαταλής Μ, νεσις μέσωτῶν διαβουλεύσεων,όπως
ων. Και ο τομεαο 0171769 με τα συμφωνήσαμε, παω κριθεί από
ελλειπιατακαπχρεη του οδηγησε την χώρα στην Μώ- τρίτους,γιατούς ὁποίουςθααποΦασί
χευση. Ό ίδιωτικός τομέας αντίθετα, δημιουργούσε είσαδημα, έθνικόπλούωιωίθέσεις έργαοίαςἈλλατόδημόσιο,
που ύπεραοπίζεται ὁ κ. Τσίπρας, τόν ΜόστρεΨε!
'Η οἱκοναμία χανεται καί ὁ Σύριζα φλυαρεί. Αύτό
σουμε από κοινού», έδήλωσε. Ἀπὸ
τήν Φραση του «οι αποΦασίσουμε
από κοινού» καθίσταται προφανές ότι
αναφέρεται στό διεθνές Δικαστή ριο
Ό κ. Ραμα διευκρίνισε ότι έπίμαχη περιοχή είναι το αἱκόπεδο
<€Ιόνιο 5», τό ὁποία, κατα τίς δηλώσεις του, πρέπει να περιέλθει στήν
χώρα του. Ἀντιθέτως ή συμΦωνία
όριοθετήσεως τού 2009, τήν ὁποία
απέρριψε τό Συνταγματικό Δικαστή ριο τής Ἀλβανίας, τό αποδίδει
στήν Έλλαδα. Δέν είναι τυχαία ότι
τό αλβανικό έπιχείρημα είναι παναμαιότυπο μέ τό αντίστοιχο τουρκικό στό Αίγαῖο. 'Υποστηρίζουν
ότι αἱ Διαπόντιαι νήσοι (κοντα
στήν Κέρκυρα) δέν δικαιούνται
χρυσές, μιαἙλληνο-ῦΙταλική καί μία
Ἀλβανα-"Ιταλική. Μαλιστα, έπί σειραν ἐτῶν ήταν αποδεκτό ότι ή ὁριρθέπως ιὅ<1>οιλοκριιπίδος μανό 
δος καί Ἀλβανίας Μελογίζετο στήν
βαση τῶν δύο αὐτῶν συμφωνιών.
Ύπενθυμίζεται ότι προσΦατως ῦ
ή Ἀλβανία έχει έκδώσει προκηρύζεις για έκδήλωση ένδιαφέροντος
έρευνῶν σέ έπτα οίκόπεδα τής περιαχής, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό
έπίμαχο «' Ιόνιο 5». Πρόκειται για
ακόμα μία περίπτωση ένεργείας ή
είναι δυστυχώς τό σκηνικό σήμερα. Οί «σύντροφοι» τής Χαγης,αΦούήπροσΦυγή σέ από ι ι ὁποία έχει περασει σχεδόν απαρα¦ ο ¦ . , , ¦ .. , , ς υφαλακρηπιδας! ¦ . . ι , ι
αγνοούν τα στοιχειώδη για την οικονομία προυποθετει «συνυπασχετικο» των - τη ρητή στην Ελλαδα, καθως η προΖ έμπλεκαμένων πλευρών ότι θα σεβα- Πρέπει να ση μειωθεί ότι ή συμ- σοχή τῶν παντων έπικεντρώνεται
' σθαύν τήν απόφασή του. φωνία έβασίσθηκε σέ δύο πραύπαρ- στα τής οίκοναμικής κρίσεως.
Σή ε α Τῆς έρας
Οί πρῶτες 2 ο ~
- σοβαρές διαφωνίες Π 
Σοβαρές διαφωνίες _ γ
Ψ199Μ"ρἑγμωΡυσεἙ Σπνσχωρημένη ΜΜΜ φωνή είχα ακούσει να λαι κ Τσίπρας τοιες βαριές ανοησίες ὁ κ. Τσίπρας, κοιτάξουμε τό πρόβλημα σου καί ι
ἔἐ_ΦἙἶᾶἑ'λἔὅἑωὡἑ3 τής θείας Αντιγόνης. προεκλογικά ότι αμα γίνει πρωθυ- μούφαίνεται Μις' !Στήν Μα από ίοσρικής πλευρας” ωστε' να βρεέαν << κου ρε υτεῖ>> τό - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρό-   πΞχἔὴ 'εἶπε' ἄν Ψ αι μιά α' α' .
χρέος. Σελ. 2 βλημα πως, μού ειπε .και Το απο “η μ · _ 9 μή” Με Με Μ - Νο σοῦ πώ, ο οποία είναι
Μ γράμμισεμέέναστενσγμό. -Σώωωπα!Ἀπόπούκιώςπού Μ· πόκόταντόδιαπίσΜα,σιωηω
“Εκτακτα συνέδριο , άκουσες τέτοιο πως, __ Μπος σκέφθηκα κι ἐγώ καί γι, Μίνως να πωσ έναν οδικό.
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ , _ Τί σου ΜΜΜ (ΜΜΜ, θεία Ι αὐτό πιστεύω ότι δὲν λεπτου ο” ΜΜΜ ω Με Μμφ"
Αντιόνηανησυχ α -Δένείναιτό όνοπουνόμισα ργ”ν
Ἑκτακτο συνέδριο ΣΥ- γ ι φ , μ καλά Τά Μιά ως κάθισα καί νέςμωσνναιιλίεςδέιπΜόταν
"Α που ὁ κ- Τσί: -κωενπωωωπνω ωΜ° Υπά°Χ"Μχῦρ“ῳ ανέλυσα το ζήτημα προσεκτικά. Με παρεξήγηση ι παρερμηνεια
Προς· Δεν οΤ[ΡΚλεισ8 Το μου, συνέχισε μέ βαθύτερο στεναγμό - τα λέγε, διότι αρχίζω να θε- Λογ¦κἀ ἐὰν εἶχε πεῖ ὁ κ Τσίπ καί γιά μιά Μί@ ΠΜ ότι είχε
ενδεχομενο εσωκομμο_ ' θεία “ ότι είναι λίαν σοβαρό τα πρό- · ί ι “ Μὴ ΜΜἡΜ5 μου
ιικού δημοψηφίσματος η ' ω;” “ - από που νόμιζα ω' είχα Μουσε* Καί έτσι ειχα ηρεμήσει, μέχρι πού δέχΤήν κυριακή' Σελ 8 _ Μέ Τήν ΜΜΜ φυσικό ένα, νά β πιο τα Με σου. ἐγώ, θα θυμόταν ότι Τα είπε. Δεδο- Μο Μ Μ πλω ή ΜΝ, πω
-··-·-ῖ_ βαριακαύει κανείς, αλλά απαρχαυν - Δέν θα τό πιστέψεις, είπε δι- μένω· λοιπόν· ω' νέα “Μρω"ο€ μέ έρριξε καί πάλι στήν απελπισία.
Το μ υστη 910 ακουστικα πού διορθώνουν τό κακό, Μπηκα ή θεία Αντιγόνη, τόσο απί- είναι καί .δέν δικαιολογεί-Μ νά εε' . , - ,
μέ τό αεροσκάφος χωρίς μαλιστα να τό παίρνουν είδη- θανο οι σοῦ φανεί, αλλά Φαντάσου και Τόσ0ωλα. Τό ωμπἐρασμα ”Πω Μ αυτό· Μα Αν"γωη·
1110110 ΤΟΟ ὲξσΦανισμἑ- ση οί αλλοι. ότι νόμισα πώς άκουσα να λέει προ- Μό ὁποῖο κατέληξα είναι 9" - Πρίν από δυό τρείς ήμέρες πού
νου αεροσκόφους τῶν Μαγικό ὁ κ. Τσίπρας ότι αὐτός θα ὑπεὐθυνα γιά Τήν παρεξήγηση παρακολούθησα τή συνέντωξη πού
ΜαλαισιΟνῶν ΜΝ· - Τό ?013085 "ή” περί".'ωῦ" παίζει τόν οποία Το ντσοὐλι καί είναι τὰ αὐτά τον. απο ο κ. Τσίπρας καί πού νόμισα
γραμμῶν βρέθηκε σὲ μον εἴΜωωωωω· Αλλα ότιθόχορεύει τούς εταίρους πώςτόνΜναὰρνεἩωόπεΤπε
νησί στόν °|νδικό. Σελ. 5 ἀκούω καί αλλά νομίζω ότι ακουσα! ' · Σὲ σωστό ΜπέΡασμα κατέ- πσϊέ πα ω Μι Τό απο Μ
-'Αν είναι ποτέ δυνατόν! Μήπως ληξες καί μπρόβο σου, γιατί διατη- μνημ
-Πέσ'μωέιαπῳαδειγμαγιἀνἀ . . ¦ “ . ότιθόπωζειτόνζουρναγιάναχοΗ Ί" - αγαἈνΠ Μ ταεΙδΘςστόννπνοσουδλασυταπω ρειςακμαιεςτίςπνωμσπκέςσουδυ- ΜΤΜῇωΜ¦
η Ξ' γ ” μού λές, θεία Αντιγόνη; Καί μόνο ή νόμος ώστε να αξιόλογος Το πράγ- . Ο .
.. Νά, φαντάσου .ότι νόμιζα πώς ίδέα ότι κι μπορούσε να έχει πεί τέ- ματα μέ ακρίβεια. ο Πρέπει όμως να ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ο πατε τυποι ` '
Χαμηλή ποιότητα
διακυβέρνησης ι
-· ΓραφειὁΙ(ώσταςΧρωτίδής* 
Μέ έμφανή πλέον το καταστρεπτικό αποτελέσματα τής <<σκληρής>> διαπραγμάτευσης τής κυβέρἐ
νησης Τσίπρα-Καμμέναυ -ἡ πλήρης είκόνα τῶν
ὁποίων θα αποκαλυφθεί έν καιρώ- αἱ απολογητές
τής κυβέρνησης προβάλλουν τόν έξής ίσχυρισμό:,
ναί μέν το αποτελέσματα είναι αρνητικό, όμως,
μέ τήν ολοκλήρωση τής διαπραγμότευσης, θα
ύπαρεει, <<για πρώτη φορα», ρητή αναφορα στήν
ο «αναδιάρθρωση» τού δημόσιου χρέους.
'Επ' αὐτοῦ, ός σημειωθούν οί εξής προκαταρκτιε
κές παρατηρήσεις: Πρῶτον, προεκλογικό, ο Σύριζα
καί οἱ Ανεξόρτητοι" Ελληνες όμιλαὐσαν για διαγραφή.
τού μεγαλύτερου μέρους τής όνομαστικής αξίας τού
χρέους (καί μαλιστα μέ ταυτόχρονη ακύρωση των
μνη μανίων), όχι για απλή αναδιόρθρωσηπαύ μπορεί
να συνίσταται σέ επιμήκυνση τής διαρκειας του, μείωση ή <<κλείδωμα>> έπιτοκίων, παροχή περιόδου χόἐ
ριτας κ.λπ. Δεύτερον, δέν είναι αληθές ότι αὐτή ή
αναδιάρθρωση σε τεθεί στό τραπέζι για πρώτη φορα.
Είναι τοῖς πάσι γνωστό ότι είχε αποτελέσει μέρος τής
απαφόσεως τού Ευτοςτουρ τού Νοεμβρίου 2012 καί
θα εφαρμοζόταν, μέ τήν όλακλήρωση της τελευταίας
αξιολόγησης τού δεύτεραυ.μνη μονίου. Δέν χρειαζό=
τον ένα νέο, βαρύτερα μνημόνιο για να ουμβεί αὐτό.
Τρίτον, όπως έχουμε ξαναγρόψει στήν <<'Εοτία>> ί
(17.07.15), τό πραγματικό πρόβλημα είναι όχι τό δημόσια χρέος αλλά τό δημόσιο έλλειμμα. Ἐόν δέν
αντιμετωπισθεί τό πραγματικό πρόβλημα, ακόμη καί
μέ πλήρη διαγραφή τού χρέους, αὐτό θα αρχίσει να 3
έπανα-δημιαυργείται από τήν πρώτη στιγμή. `
Στό σημεία αὐτό έπιθυμῶ να παραθέσω το με- .
γαλύτερο μέρας από αρθρο τού Ιου Βτειπωοτ μέ τίτἶ .
λα <<Μία καλή κυβέρνηση μπορεί να νικήσειτό κακό ῖ
χρέος», πού δημοσιεύεται στα τελευταία τεύχος ;
τού περιοδικού ΤΙΜΕ (μέ ήμερομηνία 08.08.2015); ;
 οἱ ς
' ζ ή τηρητικσύ Κόμματος μετα ζ
Μ!” τόν Ντάίηβιντ Κάμερον:: 
ΕίΜΥ^ΕΣ · το ι,49 εκ έφθασαν οι :
ΠἑΕ|ΕΕΓΑ χρήστες τού Ροσσόοοκί ή
Πρόκειται γιά αὐτούς πού _
«μπαίνουν» ἔστω μία φορά .
τόν μήνα ένω ύπολογίζε-τ
ται ότι περίπου 3 δίς δη?
Ο Ἡ σύλληψις μιᾶς. .. κάθάρίστριας τού γραφείου
τού προέδρου Ερντογάν
ήταν τό μοναδικό αποτέλεσιια τα; μεγάλης κλίμακας Μτρομοκράτικής ἐπιχειρήσεως πού ἐξαπελύθη
στήν Άγκυρα! Ἡ γυναίκα
απο, τελικούς ἐλεύθερη,
ἀφοῦ ούτε στοιχεία είς βάρος της προέκυψαν, ούτε
τό ποινικό της μητρώο
ήτο βεβαρυμένο. Απλώς
ήταν στοχοποιημένη από
τήν Αστυνομία διότι κατά
τό παρελθόν εαπ μετάοχει
σε όντικυβερνητικές διαδηλώσεις Τώρα έρευνάται τό
πως μέ αὐτό τό παρελθόκ
εύρέθη νά ἐργάζεται στό
προεδρικό μέγαρο.
ο Ἡ χρήσις αντλιοφόρων
όχημάτων γιά τήν κατάστολή , διαδηλώσεων
στούς δρόμους τού Λονδίνου ἔχει ἐξελ ι χθεἴ σέ σημείο
διαμάχης μεταξύ τού δημάρχοα Μπόρις Τζόνσοα
καί τής ύπουργού Ἐσωπρικῶν, Τερέζάς Μάίη. Οί
Μπρέσια τού ύπουργείσυ
ἐνετόπισάν 67 ζητήματα
πού καθιστούν άνασφάλείς
τίς τρείς απο; πού άγοράσθηκαν μεταχειρισμένες
άπό τήν Γερμανία άντί
Ι 28.000 λιρών στερλινῶν.
Πολιτικοί παρατηρητές
όμως βλέπουν ένα «680
πρόβλημα», πού είναι ή
άντιπαλότης τού Τζόνσον ι
μέ τήν Μαίη, ἀφοῦ καί δύο
αναμένεται νά εἴ ναι διεκδικητές τα όπως τοϋ Συν
λάδή ὁ μισός παγκόσμιος Ξ
πληθυσμός των χρηστῶα τ
τού διαδικτύου, είναι κεα η
χρήστες τού μεγαλύτερού ;
κοινωνικού δικτύου Σχεδόν Ξ
τό 65 % των χρηστων τού Ξ ς
Ραοσόοοκ (968 ἐκατ.) Το τ ζ
χρησιμοποιούν καθημερινα: :
17% περισσότεροι  Ξ
πέρυσι. Ωστόσο τά κέρδη ζ Ζ
τοι7Ροσοόοοκ μειώθηκάπ Ϊ ς
ο Ἡ Ἐτάιρείά Κοινωνικής, ~
Παρέμβασηςκάί Πολιπομοαζ `
Μαγνησίας των/ΜΜΜ Ξ :
νά όργανώσει στόν Βόλο `
παγκόσμιο συνέδριο μέ Μή ζ
συμμετοχή 20 χωρων πού .Ϊ
ελα/ν πιο σκόρ Γ '
Στό τέλος τού συνεδρίου θα '
ύλοποιηθεϊ στήν παραλίαί
τού Βόλου ,ένα νέα ρεκόρ
Γκίννες· «ή μεγαλύτερη τσι-ί ι
πσυρσκατάνυξιο›! Νά 
θέσαμε ότι οί ΜΜΜ κοιμηθσι7ν μετά στήν παρά; '
λίά, αφού δέν θά μποροι7ύ
νά πάρουν τά πόδια τους?
Σημειωτέον ότι ὁ Βόλος έχει
Γ κίννες καί στό Συρτάκι!
·Ἡ αεροπορία στήν Μη;
Με τού ἐξορκισμοιΖ| Από
σκεφθηκε ένας πρως πού πίστευε ότι ή πόλις του
Φετοίίι11ωοτο οι 8τοόία
στήν νότιο 7τάλια ήταν δέ·
σμια τού καστανά». "Ετσι
νοίκιασε ένα έλικόπτερο καί
έπινε τόν ίπτάμενο ἐξσρκιστή. Εύλόγησε τήν πόλη
ὁλόκληρη άπό ψηλά καί ..
πάει ό διάβολος|
Σήμερα αρθρα
τού Σαρανταυ Καργακουἐ
Τό αρθρα τού κ. Σαραντου |. Καργόκαυ
μέ τίτλο <<Αίσιαδαξία>> δημοσιεύεται στήν· ο
σελίδα 8. ο