Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Προκαταβολή 100% στο φόρο για επιχειρήσεις, μπλοκάκια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ιζ Τ ἶζἶζ.ΤἶΤί .Ο ζ ξ. ζ ΤΤ . Η
κΑγτΗ ΠΡΕΜ|ΕΡΑ
γ Ι τ Ο
ΣΤΗ Β' Γ¦Δτ/Χ/Χ|¦ΔτΣ2
τον τ τρίτη
 35Τ  Ω
ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΤ|ΚΟ ΣΟΚ ΗΛ 700.000 Μ|κΡΟΜΕΣΑ|ΟΥΣ ΚΔ' ΕΠΛ|ΤΕΛΜΑΤ|ΕΣ
Προκαταβοβή 100%
στο φόρο για ειτιχειρήοει5, μιτῆοκόκιο
> Η ΤΡΟ|ΚΑ ΖΗΤΕ| αλλαγές στο
νόμο με τα ηρ0αηαιτούμενα
| ησυ ψηφίστηκε στις Τ5
Τουλίσυ και αηαιτεί αύξηση
της ηροηληρωμής φόρου
εισοδήματος αηό το 550/ο
στο 750/0 για φέτος και
στο ΤΟΟΟ/ο το 20Τ 6
> Ο|ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ
ζητούν και αναδρομική αύξηση της
εισφορός αλληλεγγύης αηό 40/0 σε 60/ο
για όσους δηλώ
νουν εισοδήματα 
ηόνω αηό 50.ΟΟΟ€ 
Η ΕΠ|ΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝ|ΣΗ
ΤΗΣ ΒΕΛκ0ΥΛΕΣκ0Υ
ΣΤΟ <<Χ|ΛΤ0Ν»
κΑι Η ιΝκοΓκΝιτο
Δ|ΑΜ0ΝΗ ΤΗΣ
ΣΤΟ κΑΒογΡι
ΑΠΟ ΤΗΝ κγΡιΑκι-ι
· ΣΕΛ|ΔΕΣ 7. τι, τιτΡΑτττιοΣ ΣΕΛ. 5
Τ |συλίου ΖΟΤ 5 - Αριθμός φύλλου Τ.662 - Τιμή ΤΖΟ € - ΝΜ.ε-Εγρ°ε.£°Μ
 «Μιλ/ΟΔΟ Δγο τΑχγτΗτΩΝ
“  ΣΕ κγΡιΕΣ κΑι ΕηικογΡικΕΣ
ΣΕΛιΔΑ 28 _____ .μ
ια ·ΜωΜ >κ·..ωω Με ΜΜΜ.
Η θα καλώ τους οικείους των ασθενών που
δεν βρίσκεται ΜΕΘ. να ΜΗΝΥ0ΥΝ τον
εκαστοτε Υπ.Υγείσς. Να δω τι θα κανει η
βουλή με ΑΥΤΕΣ τις μηνύσεις.
«Ετιέμβόση σε ασθενή
με όγκο όναβόῆῆετόι
για τρίτη φορό...»
, Τα ν · -.
Απόγορευ¦οντα|
τα ηόρττχΜ Ύ . 
σε Μαρ" ΜΒ' ζ ε 
ΕΟΕΟΡΑ |.ΕΛΟΟΕ ΣΟΥΠΕΡ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔ|Α. ΠΡΟΒΛΔ|ΣΜΑ ΠΑ ΠΑΟΚἑἶ-ἔἔ Δε 
Το φτερό του Βοείηε
κρύβει τα μυστικό
της χαμένης ητήσης
ημηίτ·|
 ι Ρ Τ
Ι “ Ν Τ
«ΟΜΗΡΟΣ» Τ
|·| ΧΩΡΑ ΕΩΣ
το ΣΥΝ ΕΔΡ|0
ΤΟΥ ΣΥ Ρ|ΖΑ
.0.ι....ὲ.ιτ.ττ..ε
είτε θα στηρίξουν είτε
θα ρίξουν την κυβέρνηση»
βρήκε“ξθησόυρό» Σ 35 δισ.€ | ή
για να ηόμε
στη... δραχμή!
«Η κυβέρνηση
φέρνει
το χειρότερο
.ή Μνημόνιο»
'Ανυηότακτος
`ν Κορωνόκης
με «βύσμα»...
Πρωθυπουργό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα