Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Δύο μάχες τον Αύγουστο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'77Ἡἔ6'Ώἴῶ3Ἡ Ψ ” γγ
'° (κουσρτετο σε οχ-βσχ μειζονσ)
εΒΔοΜΑΔιΑιΑ ΠοΛιτικι-ι ι ΣΑτιΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ Ι
Μ.τοροηϋ|<ἰ.ει ιιτυιιτιι το ιογΛιογ Με χ ιιιιιι¦ 2€ ο. Με €: 
Δ|ΜΕΤΩΠΗ ΠΡΟΣΠΑθΕ|Α ΤΣ||'|ΡΑ Με ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΚΔ' ΕΣΩΚΟΜΜΑΤ||(Η η
Ι Ι ·
Δ υ ο μ οχες
τον Αυ γο υ στο
ι Ξεκινούν σήμερα οτιιν ΚΕ. του ΣΥΡ|ΖΑ οι Μιτοές διαδικασίες για τον εαυτο του κόμματος
Ρ Προτεροιοτιιτο της κυΒέμνιισιις ιι Βιώσιμο συμφωνίο με τους δανειστές μεσο στο κοῆοκοιμι
ΠΟΝΤ|Κ' 
.) πως Δι4ιιιωιικ θα· τινι" μυθος!
η τ.-_~- _ω
 οτ  ΚΜ: ΒΕεΙ Ε #   
 ο ΤΑΜ 3... έ · 
 ῖ Θ* μ Ύ  Στο ΜΜΜ Μο Με
~ = οΜ92,ΔΒΜΥΠΑΑΡΧΘ
ΑΛΛΟΣ ΔΡοοΜοο
η· ι η
Χτυιιουν
Γιάν",
στοχεύουν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα