Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Το Χ.Α. ανοίγει αύριο με τις τράπεζες αλλά χωρίς short sellingRecognized text:
Από το Γενικό
~Αογισιήριο του
Κράτους ξεκίνησαν
οι ὁανειστές
Εφικτή η συμφωνία
στο 2ο ί5νθήμερο του
Αυγουστου εκτιμά
η Μ. Αντρέεβα
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 |ΟΥΛ|ΟΥ 20"5
ποιες οι μηχανές στο ειμαι ςοιιιιοιε
Μ Ανάηηψη 42ο ευρώ ανά πάσα στιγμή έως 34/7
Μ Ποιες οι αηηαγές για τις επιχειρήσεις
ΜΤι ισχύει για: ο κάρτες σε Εήήάόα. εξωτερικό
· άνοιγμα νέων ήογσρισσμών · πήηρωμές σε
εξωτερικό ως, 7
ΜΕ ΠΕΡ|ΟΡ|ΣΜΟΥΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΓΧΩΡ|ΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΞΕΚ|ΝΗΣΟΥΝ Ο' ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
το ΧΑ. ΛΝ0||'Ε| ΑΥΡ|0.
με τις τράπεζες μαμά χωρίς μισή εειιιηα
ννωνν.χι·ἱΜαῆεῆήο.9τ 2609 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5468 'ΠΑΛΗ Ι,5 €
Αη. Μωρα'ι'τάκης - Απ. Σίνος:
οι 5ηοττ βιάζονται να ανοίξει η αγορά.
το Χ.Α. χρειαζεται χρόνο
Οσο όιορκουν τα άσοι οοηυοε δεν μπορουμε να έχουμε ένα
χρηματιστήριο με σημαντική συμμετοχή ξένων επενουτὡν >
στολή διαπραγμάτευσης, το ελληνικό χρηματιστήριο ξεκινά ξανά (εκτός τρομερά σοβαρού απροόπτου) την λειτουργία του αύριο, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015. Μετά από
πολλές αναβολές, καθώς έπρεπε να
ξεπεραστεί ένα δαιδαλώδες "πλέγ
περιορισμός για κάποιο διάστημα.
Όπως τονίζει στο "Χ" κορυφαίος θεσμικός παράγοντας της εποπτικής
αρχής, "στην ουσία είμαστε έτοιμοι
να λειτουργήσουμε από την Τετάρτη, όμως είναι καλύτερα για την πιο
σωστή προσαρμογή αλλά και την
, , , , , . , ΓΕΒ: Σημαντική
Θα χρειαστει αρκετος χρονος ωστε να προσαρμοστει στα νεο όεόομενο αύξηση κερὁὡν
 Λ ΜΞΞῖΞἔΞἐ8ίΒἔἑΐΞΞΞ ἔἶίἔἑἔΞἴῦἔ:ΞἔἔΜΗΞΏ στο 6μηνο
"ἐἶ“ εργάσιμες ημέρες σε ανα- τιςενδεΐξεις,αναμένεταιναυπάρξει Προβῇημοτ¦ομενη η
όιοίκηση για τις επιπτώσεις
από τα εεριτει ςοητιοι5 ¦.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
α" διαφό ων σκ0πέλων και πα α- καλύτερη ενημέρωση όλων, να λει- |
:έτρων, φαίνεται πως "κλειδώ8ει" τουργήσουμε την Πέμπτη". Ο ίδιος 
το άνοιγμα της αγοράς την Πέμπτη. τονίζει ότι "έχουμε χάσει τόσες ημέ-  Η Ε
Η αγορά θα ξεκινήσει την διαπραγ- ρες διαπραγμάτευσης δεν θα χα- ,
μάτευση με τουςγνωστούς περιορι- θεί ο κόσμος για μια ημέρα ακόμη, ο Π . 
σμούς για τους εγχώριους επενδυ- ώστε να ετοιμαστεί καλύτερα όλο .
τές, περιορισμοί που παρ' ότι δεν εί- το σύστημα. Δεν θέλουμε να γίνει ΑΠεκῇε|οἶ
ναι αρεστοί από πολλούς, έχουν τίποτα με βιασύνη, καθώς έτσι κι τΟ ενόεχομενο
στόχο να συγκρατήσουν την φυγή αλλιώς οι ημέρες είναι κρίσιμες και ¦ὁ¦ωτγκοΠοίΠΟῇς του
κεφαλαίων στο εξωτερικό και την οι συνθήκες δύσκολες και επιβαρυ_ _ 4 Ο: _ η __ περαιτέρω διαρροή χρημάτων από μένες". Τονίζει επίσης ότι "όπως ό_  Ξ· ί;  ξ ς:: “<  ἐμὲ, τις τράπεζες. Παράλληλα, δεν θα ε- λα δείχνουν τουλάχιστον στις πρώ- _ ο
“ ' “ “ Ο Ψ η , πιτραπεί η χρήση του 5ηοή εε||ίηΒ, τες συνεδριάσεις η αξία συναλλα- 
Γ ΧΑ  ενώ οι τραπεζικές μετοχές θα ξεκι- γών θα είναι πολύ μειωμένη και θα , ,
, , , νήσουν κανονικά την διαπραγμά- χρειαστεί αρκετός χρόνος ώστε η  
σταθεω·  . _  τευση. Η χρήση του 5ηοή εε||ίη8 θα αγορά να προσαρμοστεί στα νέα .
επανεξεταστεί από την Επιτροπή δεδομένα". Η Τ! '· «βΟϋἙ|Ο» 
ΚΕΠΕ: καταηυτικη ; Προταση 5ιηη στο) στους Ξ Τουρκια: «Αουνατη» η μετοχων
 δανειστές ειρήνευση με Κούροους
Ξ Αφήστε τα κράτη να χρεοκοπούν - Νο Στήριξη από ΝΑΤΟ - «Δεν θα κάνει πίσω»
: ι μπει φρένο στα πακέτα διάσωσης Ξ.: Η ¦ η Αγκυρα, ηέει ο Τ. Ερντογάν ω ί;
η σημασία του τουρισμού
Το 87% του εισερχόμενου τουριστικού
εισοόήμοτος παραμένει στην Εῆήάόα ι ·
Νέες απώήειες στο κινεζικό
χρηματιστήριο - Κινήσεις
από 05% και κεντρική
τράπεζα
Ο Ο"(ΟΝΟΜ'Α - ΠΟ^'Τ|ΚΗ 3-5 Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-2Ί