Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
| Ι" ' ἶ Ξ Τ '75' ' ,Δ Ρ: -Ύἴ . _μ-ΐ::. ή· .η
"°' """" Ρ ιεΜειοιιοιι ο
εμωιιιιιιιιιχιι νιιι ιιιν Η· ; _ ¦ η Μη
ΓρόφειοΤΛΣ0ΣΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ.2  ς ·
6 θα ιιιίοοιιν αυτό των... _ :ο _ _ ι. 
› › τ
 όχοιιοεοΜμμοιιιιιις
Ἑ#_έ!
. ε .. _· ¦ . ' ' “
'Γετσρτη 29 |ουλιοω 2015 / Φυλλο 946 (2146) / € 1430
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗΣ στέλνει μηνυμα μετα αιιό τον χθεσινό «ΚΑΡΑΓΚ|ΟΖ Π 
ΜΠΕΡΝΤΕ» τικ νιιό βαθιό αμφισβότηση Πλέον Ειιιτροηίι8 Ετιαγγελματικον Αθλητισμού 
0Ρ|ΣΤΕ κ. Υπουργέ οι... νιμηλέε
διασυνδέσει8 των μελων τηε ΕΕΑ
, , Ι Ι Ι . ·Όλοι οι νγιεί8 φίλαθλοι
«Νομιζουν ηωε θα με βαλουν κατω με κατι τετοια, ο ο ~ περιμένουν αμεση αντίδραση
αλλα θα με βρίσκουν συνεχὡ8 μηροστα τον8»!
ΝΗΛ "θ||ίθ ΒΕΝΑ
ΜΕ ΜΝΡ0Υ'|Ν
α Για το ηὡ5 γίνεται / Για το ηοιοε Χ Για μέλη τη8
' να ψαχνει η 'ντερηολ ασκεί διοίκηση εηιτροηη5 στου8
'Ελληνε5 ηαρόγοντε8 στην ΠΑΕ ΟΣΦΠ, οηοίσυε είηε ξεκαθαρα:
μεγαλων ΠΑΕ Παρα του8 «Ε|ΣΤΕ
και να μην ασχολούνται ηεριοριστικουε όρου8 ΣΕ ΕΝΤΕΤΛΛΜΕΝΗ
αυτοί τη8 Δικαιοσυνη5 ΥΠΗΡΕΣ|Α»
.τι _
ιι .,
' ' Ί Ω ΣΥΝΕΡΓΛΤΣ ΤΟΥ οΛνιΑκον ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ»
ο  8ν|”8". Β Δ ηαρ::σιόζεται σε δημοσίευμα. ο ΒΑΣ'ΛΗΣ ΤΑ0ΥΞΗΣ¦
κ ί συζυγοε του μέλον8 Με εηιτροτιηε ηον έκρινε με την
ι7 Ι Ι
Ύ Ν0"||ί0( "Β "'|0'||'| Μ Οι 
'4 Το μέλοε Με ΕΕΑ, ΓΕΩΡΓ|0Σ ΒλινιεονκΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡ0ΑΜΑΤ|ΚΗ
Δ|ΑΔ'ΚΑΣ|Α που εμφανίστηκε όλη η ΠΑΕ ΑΕΚ. αλλα είχε... αποψη και ψήφισε εναντίον Με
_7 η η Στι8 ωωτογραωίεε με ΜοΡΜιι-κΑΡΑτιΑιιτιΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡ0
γνητιοι αη αλ ν ' ' Σ .. . ' ΚΟΚΚΑΛΗ. ενω δηλώνει απόλυτα ικανοηοιημένοε αιιό το
γιαιτο ιθχῦὅο Μ μτιακ '3 ενδιαφέρον ηον δείχνει και ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ινιΑι>ιινΑκι-ιΣ
: . -- τω Με! τον'Εκτο στα Κουπερ ' " Ρ ὰ «να πε Με και τα Μαθαίνω του»
Μ 3' “ ηον τον ηροηγοόμο μόνο έδωσε την Πρωτη τον `
 ο η | _ ἑ @Μ εθικό Λιγνηον! Πιθανό να γίνουν
ι;" Η ' ¦· 8 δοίκηση Με Ναοί Οσετία
ο 4 - Μαν έχει6ικῶὡΜω
9'772607"93603Ψ'