Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/ντής: 0- Νικοῇα'ιΒ“ς7
Διευθυντής Συνὶ6ξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
` ΤΕΤΑΡΤΗ 29 'ΟΥΛ|ΟΥ 2045 ·_Α.Φ. "5725
- Γρά
ισ 7%"
.. χε...! “Ρ μ
° ΜΑΜ* _ Τ .Δ
κ ° ·" η Φ~Ξ·^ωΣ' ἡτμ`χ¦ “7ι¦ῳ¦η» κκ! Ω" σβ#' 7·
ο κ. ξι
 Τ' ε: · Τ μιιΜκιις '
' Τ Τ 7 'Α ·- Τ·ταιπίΖεωι¦
› · 7 Ξ χμε:τιιν~ ῇ
7  ΤΤ Τ · ,7τ“96=“·“>
ΜΑΗ: 17 : Ι ι γ
_ _ ΑΜ Με ΜΜΜ εκπρόσωπο: ΜΗ ΟΠΠΜιΜόΦ; σασ:ωχεἰα Μι· χαφ ι· Ξ' Τ ¦ Μαι·ΜΕΜμιιηιακ@ςειναισωιχεἱὰ τ@.°ιιοια γνωριζει σχεσύνο οποιο·6ή-· Τ ΜΔΡιΝΑκΗ:
μ “ : νπο·επω ασκΜεἰωι με τα ΜΜΜ". Ειναι ιι πρὲγιια;Μ διαχείριση. Τ ~ 7 ' “ Τ
` Τι· εκμρ·ὰῶιιΜπ του σιοικΜικού σιειι·ιιιτῇ·σεν Μαι πως ειναι, Μπος -· 2
Τ οι έχε Μιά ΜΜΜ Με ως καιω: ΜΜΜ; τω Μέσης με;" ΜΑΜ
`*.-ρΜ”- “ρω “·-_¦
μ.. ··7 Μ
Τ ΜΒ' Μα' '"ἶ°'ὁ'*ἐἰ" Μ · Τ - 5 ·ἶ““*6:αν Μώἑὲότι ιι Μιβνειἶὁ ”ΩΠϋΜιὰκόἑ 
ί ΜΝ· να αφησω Μό” = ' ι Χαρήκαμε ι·ιᾶρῳΜΜι:Ή·ΜεκιιΜκ=ι56· Δι6=ι·_
γ ·μρώ¦9Μπ επι·`=οῆΜΨ  7 · 7 ~ 7 ·· -› οοῇυμπιακ6ςείναιμπαινω: σύΜογος;πω 
5 δικού εδωσα “πιο ' “ Τ 3 . 77  3 έχει:εκαωμμῦΜα ΦιΒῆθΗὸυςι· .Τ
κωσεηπωωωςικεες η. 7 “  :ι 7  ~ .
του να·ωαντιμεω-__ _Τ 7
·ιιισῳν σαν να πρόκειται ;
, ' για επίσημο παιχνίδι' ”
5 Τ_“Λιι6 τ6;ε·ιωομ
' “μᾶμαιωνεαυτὸ;
; ιι°ύ ήΜυν'·ιιεἐι·ἱα 
 Τ “ .,  Τ 7 η' '4 -_ _ . _ρ.-ΤΤ Τ [ΜΜΜ Τ ῇἶ,Σ.ὴΐΜ ι. γ 7 | γ η γ | 7 Ξ
Τεν ΜΜνΜπκε σε" ΜΜΜ ΜΜ6ΜσΜΜ ΙΜ ι = Τ “ ι τ ` ' η - > - τ: ¦¦“;χερι“ · Σω Τ
 Τ_όΤ Μρ24ΧρωΜ φερω κΙν“σ““ον σπ“ωο“κε · Δ · 7 ~~ι 7 7 ι · · ·
Ξ “ Μπι? και οεῳρή6ηκε ως πρώτο βήμα αποΧῶρΠ ..ΙΜ _ ' ι 7 -7 - 7
< -·  ν Ἡ . ο Τ Δ υ. ζ Τ “  ._9ΗἐΜιΜᾶεν7ιιή
' ' ` 7 ι " Α ω ΤΥΠΙΜεΥῶ. δεν:
- έπαιζαν. με Μαιι ΠενμνιΤΔενϊΠΜρ-_
· Χαν6Μακοριωια Τ
__ η τοπικ 0ιι[email protected]των 
'_:~ι·ια'ιιἀνώμιι6ωσ χ _ '  ' ·  “ Τ Τ· Τανοριωνι!· 
ζ ώρεςἑστονήιιεδο - Τ ` ' ι ' 7 "
κ οι «ερωρ6Μιικοι» 
τοΠρωί·ΔενΤ : ζ
ζ χαμπάρισμν ούτε Τ
ι απ6·τιιβροχόιιιωσω
~ οὐκ τικό τις πως» ι
υ κρ@σἱεςπω¦ Τ
Τ Τουμίζουν...Δε- Τ ι
ο ._ κέμΒριο καιω" 7 'ι
“ωΜκ·ιριι '
 Το Μαρ άνοιξε στο ω' με πωπω το·
ΜιιοΠινινκοΜ Μπομιι6ι ο οποία στο 68· 3
“έπινε 6ώΜιιεΤτο χέρι ων- ιιπ6Μ το Δ
” ›ΤνιΚιπήριο_πέωΜι _σ=ρνμΜ Τ· ΜΒΜ-7
Με ο Μερα· με ΜΜΜ 
ιΞ7Ρι.ΜΜέπρα @ο Τιιιι- _· -7 # μ
_ ” πωπω 6.κμΜιε- Τ
ως ΜίιιτιιςσφΨ με· κ ι
Με όμως ρ ΜΜΜ· ·
° Ωω τα ἀΒῆαεεΜν·
γι<πεἰσει-6ια6Μιιοιιςμ£ Τ' η
· τον Δανό-καιω Με· ζ; ¦ 
Τ ' με ἩΞ-5-2»._:αΜ για :ο Τ Τ η. χαρΧικῇ «444»
Γράφειο οιιιιιΩ :ΓιντονιιΑ“: Μπι” :ι 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα