Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΖΕΣΤΗ: Συνεχίζεται για τρείς ήμέρες τό
κύμα καύσωνος πού θα πλήξει κυρίως τα
κεντρικά τής χώρας. “Ο ύδραργυρος στό
κέντρο τών Αθηνών θα αγγίξει τούς 39 β.
Κελσίου.
Τετάρτη, 29 Ίουλίου 2015
Καλλινίκου καί Θεοδότης μαρτύρων.
Σελήνη 14 ήμερῶν
Ανατολή: 8.25', Δύσις: 8.37'
"Ετος 122ον ί Αριθμός φύλλου 40215 | Τιμή 1,5 €
Αμερικής ο, τ.κ. ιοε72, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227070
εετίεποννε@0τοποτ.ςτ
ΥεΙιἱεΒετοΣ
Στίς 25 °Ιανουαρίου οί πολίτες θεώρησαν σκόπιμο να
έμπιστευθούν για τό αξίωμα τού Πρωθυπουργού έναν
40ετή πολιτικό, ὁ ὁποῖος δέν διέθετε καμμία σχετική
έμπειρία. Δέν έγνώριζε ούτε από διοίκηση, ούτε από διεθνείς σχέσεις καί διπλωματία, ούτε από οἱκονομία."Ομως
ή 'Ελλάς αὐτά εἶχε αναγκη."Εναν Πρωθυπουργό έγνωσμένης διοικητικής έμπειρα μέ διπλωματικό ταλέντο καί,
λόγω τῆς αγωνίας. μέ βαθιές οἱκονομικἐε γνώσεις
°Οκ. Τσίπρας, μέ τήν σειρα του, έμπιστεύθηκε γιατόν
νευρσλγικό ρόλο τού ύπουργού Οἰκονομικών τόν κ. Γιανη ΜΜΜ-"Βαν καθηγητή τῆς Οἰκονομίαε. τα εΐδίκευση στήν Θεωρία Παιγνίων. Ό ὁποῖος, πρό τής ανόδου
τού Σύριζα στήν ἐξουσία, τόν είχε προφανώς πείσει ότι ή
Ἑλλάς, αν καί πτωχευμένη, θα μπορούσε να παίξει ένα
«σκληρό παιγνίδι» μέ τούς δανειστές. Καί ότι αν έκείνοι
δέν Μωροῦσαν. ωστε ή λύω; τῆς δραχμῆς!
'Ο κ. Τσίπρας, έχων ὁ ίδιος πλήρη αγνοια τών κινδύνων πού συνεπήγετο τό σχέδιο Βαρουφακη, μαλλον
ένθουσιασθηκε από αὐτό. Προδήλως διότι τόν έξυπηρετούσε."Ο,τι έλεγε καί ὐπέσχετο προεκλογικά, κατέτεινε στήν έκτέλεση ἑνὸς τέτοιου σχεδίου. «Εμείς θα
διαπραγματευθούμε σκληρα», έλεγε «καί δέν θα ένδώσουμε στίς αξιώσεις τών δανειστών». Τί έσή μαινε αὐτό;
"Οτι αν οἱ ξένοι δέν ὐποχωρούσαν, έμεῖς θα προχωρούσαμε στό σχέδιο-δραχμή.
Τό ότι ὁ Πρωθυπουργός εἶχε γαητευθεί από τήν θεωρία Μωρή είναι ΜωαἔΒρσπηθείς σχετικώς σέ
παλαιότερη συνέντευξη, δέν έδίστασε ναπεί ότι ὁ κ. Βαρουφακης αποτελεί «πεσει» για τήν Κυβέρνηση. Καί σέ
μεταγενέστερη συνέντευξη τόν έχαρακτήρισε «κορυφαίο οἱκονομολόγο», αλλα όχι τόσο καλό πολιτικό. °Ενώ
μαλλον τό αντίθετο ίσχύει. Ό κ. Βαρουφακης περισσότερο ώς πολιτικός έκινήθη, παρα ώς οἱκονομολόγος. _
"Ομως ὁ κ. Βαρουφακης είχε ένα προσωπικό όραμα
διεθνούς έμβελείας, τό ὁποῖο τώρα αποκαλύφθηκε σέ
όλες του τίς διαστασεις.'Ήθελε να τόν γραψει ή παγκόσμια οἱκονομικήΞίστορίαώςτόνανθρΜο πού πέτυχε τήν έξοδο μιας χώρας από μία νομισματική ένωση
καί τήν έπανοδό της σέ έθνικό νόμισμα. Τό έγχείρημα
αὐτό για πολλούς θεωρείται ακατόρθωτο, αφού συνεπάγεται τεραστια οίκονομική καταστροφή. Με
έκείνος αδιαφορούσε για αὐτήν. ·
Για να τεθεί σέ έφαρμογή τό σχέδιο αιωιτ0ύντο καποιες«ὐπάγειες» ένέργειες, ώστε ναπροετοιμαοθείτό έδαφος
γιατήν αλλαγή τού νομίσματος. Μεταξύ αλλων προεβλέπετο τό κλείσιμο τών τραπεζών, καθώς καί ή λειτουργία
ἑνὸς παραλλήλου τραπεζικού συστήματος."Ομως αὐτή
προϋπέθετε καποια στοιχεία, τα ὁποῖα θα έπρεπε να ύποκλαπούν από τίς αρμόδιες ύπηρεσίες, πού δέν τελούσαν
από τόν άμεσο έλεγχο τού ¦Υπουργσύ Οίκονομικών.
Ό ίδιος ὁ κ. Βαρουφακης είναι βέβαιο ότι θεωρούσε
τό σχέδιό του μεγαλοφυές. Γι° αὐτό καί έσπευσε, κατόπιν
έορτής, να τό διαφημίσει."Ομως είναι δυνατόν ὁ Πρωθυπουργός να έπίστεψε ότι μπορούσε να έφαρμοσθεί; Φοβούμεθα πώς ή απαντησις είναι «ναί». Δέν έξηγεῖται διαφορετικα τό ότι ανέθεσε τό°Υπουργείο Οίκονομικών σέ
έναν ανθρωπο μέ τόσο ανορθόδοξες αντιλήΨεις. Καί μαλιστα μέ έντολή να έλθει σέ ρήξη μέ τούς δανειστές.
"Ετσι φθάσαμε στό Υειιίεςειο. Μέ τήν απίστευτη
αφέλεια, αγνοια, αλλα καί πολιτική ίδιοτέλεια τού
Πρωθυπουργού, ὁ ὁποῖος έπείσθη από έναν καθηγητή
τής Θεωρίας τών Παιγνίων ότι θα μπορούσε να παίξει
στα ζαρια τήν τύχη τής χώρας. Βεβαίως όταν ὁ κ. Τσίπρας συνειδητοποίησε τούς κινδύνους καί τίς συνέπειες, έσπευσε να παραμερίσει τόν °Υπουργό. Με ήταν
πλέον αργα, αφού οἱ τράπεζες εἶχαν ήδη κλείσει.
Βὐτυχώς απεφεύχθησαν τα χειρότερα...
Τ ό «σταυ ρόλεξο»
τού π. Αλ. Τσίπρα  
Γιατί ὁ Π. Λαφαζάνης δέν αποτελεί απειλή για τόν ΣΥΡΙΖΑ
Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ τύπου ὁμιλία Λαφαζανη στό Πεδίον τού
Άρεως τήν ζεστή βραδυά τής Δευτέρας δημιούργησε τήν.έντύπωση
ότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πρό τών
πυλών τής διασπάσεως. Ανάλογη
ήταν ή είκόνα καί στήν συνεδρίαση τής Πολιτικής Γραμματείας
τήν ἑπομένη ή μέρα, όπου ὁ Προεδρικός ΣΥΡΙΖΑ δια τού Αλ. Τσίπρα εἶχε διαφορετικές προτασεις
για τίς έσωκομματικές διεργασίες
από τήν «αριστερή πλατφόρμα»
τού κ. Λαφαζάνη.
Τό όλον κλίμα έμπέδωσε τήν
αντίληψη ότι ή χώρα ὁδεύει σέ
έκλογές στήν αρχή τού φθινοπώρου. Ἑντύπωσις όμως πού παρακαμπτει μια σειρα από σημαντικές παραμέτρους.
Πρώτον ότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ώς κυβερνών πολιτικός σχηματισμός,
παραμένει καί σήμερα ένιαίος,
αφού για τήν Ἀριστε ρα δέν ἱσχύουν
οἱ κανόνες τής κομματικής πειθαρχίας_πούέφήρμοσαν όλα τα προ
ηγούμενα χρόνια οἱ πόλοι τού δικομματισμού, ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ.
Δεύτερον ότι μέ τόν τρόπο πού
έκφραζεται ή έπονομαζόμενη αριστερή αντιπολίτευσις στόν ΣΥΡΙΖΑ, αὐτός έκφραζει τόσο τήν εὐ ρωπαίκή συμπολίτευση όσο καί τήν
έθνοκεντρική εὐρωσκεπτικιστική
αντιπολίτευση.ῦΑρα δέν ὐφίσταται
χώρος για να αναπτυχθούν αντιμνημονιακές δυναμεις τόσο στήν Αριστερά όσο καί στήν Δεξιά πού θα
μπορούσαν να αναβιώσουν τό δίπολο Μνη μόνιο-Ἀντιμνη μόνιο. ῦΑς
μήν αγνοείται, αλλωστε, τό γεγονός
ότι στό τελευταίο δημοψήφισμα,
πού ση μειωτέον προκάλεσε ὁ ίδιος
ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ή Προεδρική του συνιστώσα πρότεινε τό «όχι» στήν συμφωνία μέ τίς Βρυξέλλες, τήν ὁποία
στήν συνέχεια προσυπέγραψε.
Τρίτον αξίζει να ὐπογραμμισθεί ότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κυβερνά στήν βαση μίας ἐντύπωσιακής πλειοψηφίας στό Κοινοβούλιο πού ὐπερβαίνει τα κόμματα
καί τήν ἰσχύ τους σέ αριθμό βου
λευτών, μέ τήν αντιπολίτευση να
σπεύδει να ὐπερασπισθεί τα Εὐρωπαίκα προαπαιτούμενα.
<Υπό τήν έννοιαν αὐτή, ὁ κ. Λαφαζάνης καί ή «αριστερή πλατφόρμα» αποτελούν «ασπίδα» καί
όχι «ξίφος» για τόν ΣΥΡΙΖΑ.
«Σταυρόλεξο» για τόν Πρωθυπουργό παραμένει τό κατα πόσον
θα έπιλέξει ἑκλογές τό Φθινόπωρο
ή θα παρακολουθήσει τίς προτροπές δυναμεων τής αντιπολιτεύσεως καί τών Εὐρωπαίων για παραμονή του στήν πρωθυπουργία τουλαχιστον μέχρι τήν=Ανοιξη τού 2016.
Λαμβάνοντας, φυσικα, ὐπ3 όψιν
τήν αναγκη να μήν απολέσει τήν
δύναμη τών 120 βουλευτών σέ όλες
τίς ψηφοφορίες. Σέ καθε περίπτωση, προξενεί ίδιαίτερο ένδιαφέρον
ή προσέγγισις ήγετικών κύκλων
τού ΠΑΣΟΚ σύμφωνα μέ τήν
ὁποία ή παρούσα πρωθυπουργία θα
μπορούσε να φθασει έως καί τό
όριο τής τριετίας... “
Στρατηγική ή σχέσις
Κύπρου-ῦΙσραήλ
.Τί συζήτησαν Αναστασιάδης-Νετανιαχου
Η ΡΕΥΣΤΗ καταστασις πού ἐπικρατεί στήν εὐρύτερη περιοχή τής
Μέσης Ανατολής καθιστά έπιβεβλη μένη τήν σύσφιξη τής στρατηγικής συνεργασίας τής Κύπρου μέ
τό ῦΙσραήλ. Σὲ αὐτή τήν κοινή διαπίστωση κατέληξαν ὁ Πρόεδρος
τής Κύπρου, Νίκος Αναστασια
δης, καί ὁ °Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιαχου, ὁ
ὁποῖος πραγματοποιεί έπίση μη
έπίσκεψη στήν Λευκωσία.
Οἱ τρείς άξονες στούς ὁποίους
έκτείνεται ή συνεργασία τών δύο
χωρών εἶναιή ένέργεια, ή οἱκονομία καί ή ασφαλεια. Καθώς δέ οἱ
οἱ ὁποίες διαμορφώνουν ένα στρατηγικό βαθος καί για τίς δύο
χώρες. Καθώς τα κοιτασματα φυσικού αερίου στήν κυπριακή καί
τήν ίσραηλινή ΑΟΖ συνορεύουν,
οί δύο χώρες έχουν συμφωνήσει
να αντιμετωπίζουν από κοινού τήν
ασφαλεια τής περιοχής.
"Ετσι αν ἑνὸς ή Κύπρος αναπτύσσει ἰδιαίτερο σώμα ακτοφυλακής, σε ἑτέρου τό °Ισραήλ
αξιοποιεί τα τεχνικα του μέσα για
τήν καλυψη τών κενών πού δη μιουργούν οί έλλείψεις τής Κύπρου
στόν αέρα καί τήν θαλασσα. Καθώς οἱ συζητήσεις έπεκταθηκαν
στήν προοπτική από κοινού έξορύξεως ύδρογονανθρακων, ή ασ
φαλεια τής περιοχής ανάγεται σέ ή
ζήτημα προτεραιότητος. Άλλωστε μέχρι τόν περασμένο Μάρτιο
στήν περιοχή έκινείτο καί τό
τουρκικό έρευνητικό σκαφος
«Μπαρμπαρός».
Παραλλήλως, συνεζητήθη ή
τριμερής συνεργασίαἙλλαδος-Κύπρου-'Ισραήλ καί τα αμοιβαία όφελη από τήν παραλληλη συνεργασία
“Ελλαδος-Κύπρου-Αἰγύπτου καί τίς
εύρωπαϊκές προεκτασεις της. Μαλιστα, ὁ κ. Νετανιαχου εὐχαρίστησε τόν κ. Αναστασιάδη για τήν
πρωτοβουλία του να προσκληθούν
ὁ ίδιος καί ὁ πρόεδρος τής Παλαιστινιακής Αρχής να ὁ μιλήσουν στό
Εὐρωπαίκό Συμβούλιο.
, τι.
Ἐπδρομή καί κρουαζιέρα
Ζ· τομεῖς αὐτοί είναι αλληλένδετοι,
δημιουργούν ένα πλέγμα σχέσεων
Στό 3,3% ή ύφεσις
στό σύνολο τού 2015
"Υφεση 3,3% προβλέπουν Υιό Τό 2015 Οἱ Κάθε πρωί πού ανοίγω τόνύπο- ή φους, μέ νυκτερινά κέντρα, μέ
θεσμοί καί ή ἑλληνικὴ λογιστή για νά κάνω τήν καθημερι- όρχήστρες, μέ τραγουδιστές, μέ μπα
κυβέρνησις. Σελ. 2
ΑίτημαΜρωτομπῆε
τού κ. Βαρουφάκη
'Εντείνονται οἱ πιέσεις
για παραπομπή τού
τέως ύπουργού στήν
Δικαιοσύνη. Σελ. 8
Στήριξις ΝΑΤΟ
στήν Τουρκία
ΠροΦονής ὲλιγμός τις
Αγκυρας για να έξασφαλίσει έγκριση των
ένεργειῶν της. ΣΕΛ.5
θ 171108 101131
νή μου ἐργασία έλέγχω πρώτα τα
μηνύματα πού μού έχουν σταλεί. Καί
κάθε πρωί βρίσκω απαραιτήτως τα
έξής δύο μηνύματα: τό ένα από κάποιο τουριστικό γραφεῖο προφανώς,
πού έχει τίτλο ΕΚΔΡΟΜΗ, καί τό
δεύτερο από ένα άλλο τουριστικό
γραφείο, πού ασχολείται μέ τήν
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ. Τό πρώτο μήνυμα
ύπόσχεται μαγικές διακοπές σέ κοντινές καί μακρινά πρωτα. σέ νησιά
καί σέ βουνά, σέ παραλίες καί σέ δάση, σέ ξενοδοχεία 5 αστέρων, σέ έπισκέψεις σέ αρχαιολογικούς χώρους,
σέ μουσεία, σέ καταρράκτες, σέ ποτάμια καί γενικά σέ μέρη πού όνειρεύεται κανείς να δεῖ από κοντά, να τά
χαρά καί νά ΜΜΜ μαζι τους
ώστε να τα θυμασαι για μια ζωή.
Τό δεύτερο μήνυμα απόσχεται
παραδεισένια διαμονή σέ κρουαζιερόπλοια μέ πισίνες, μέ κινηματογρά
λὲτα, ια καζίνο. μέ σάουνα μέ μασάζ,
μέ χαβιάρια καί φουα-γκρά από τό
μπρέκφαστ μέχρι τό μεσονύκτιο, μέ
σαμπάνιες Ποια Μάριου παρακαλώ, γενικά μέ χλιδή καί πολυτέλεια τών κινηματογραφικών ταινιών
μόνο τής δεκαετίας τού '60 πού παρήγαγε τό Χόλλυγουντ πρίν τό ρίξει
στή μιζέρια τών σειρών μέ τίς άνοστες δραστηριότητες τών αστυνομικών τμημάτων τής Νέας 'Υόρκης
καί τού Λός 'Αντζελες πού μας σερβίρουν κάθε βράδυ τά κανάλια μας.
Βρίσκω, λοιπόν, αὐτά τα δύο
μηνύματα κάθε πρωί καί για μερικα
δευτερόλεπτα έτπτρέττω στή φαντασίαμοννἀταξιδΜτή μιἀἡμέραμέ
τό κρουαζιερόπλοιο στίς Μπαχάμες,
στή Χαβάη, στα νησιά Φίτζι ή στα
Φιόρδ τῆς Νορβηγίας. Μ τήν άλλη
ἡμέραι φαντάζομαι τόν ἑαυτόν μου να
έπισκέπτεται τήν πλωτή αγορα τής
Μπανγκόκ, τούς ναούς τού Ανγκορ
Βάι τής Καμπότζης ή απλώς να
απολαμβάνω ένα έσπρέσο στό Καφέ
Γκρέκο στήν Πιάτσα να Σπάνια τῆς
Ρώμης. Στενάζω βαθιά καί συνέρχομαι. Πολύ θα ήθελα να κατέβαζα τή
μεγάλη βαλίτσα από τό πατάρι, να
διάλεγα από τα συρτάρια καί τήν
ντουλάπα φανταχτερά πουκάμισα,
μαγιώ. πως. σανδάλια. χρωματιστές καλοκαιρινές φούστα, ένα δυό
έσάρττες γιά τά δροσερά βράδυα καί
κολιέ από γυαλιστερές χάντρες καί
άχιβάδες για τίς... έπίσημες αφανίσεις στό διάστημα τών διακοπών.
θα Μα καί θα 'μπορούσα. Στό κατω-κατω δικαιούμαι να κάνω κι ἐγώ
για λίγες ήμέρες διακοπές.
Είναι αρκετά όμως τα ήμερήσια
60 πού στήν πραγματικότητα είναι
50 εύρώ γιά να καλύψω αν όχι τά
έξοδα μιᾶς παραμυθένιας κρουαζιέ
` ρας, αλλά τουλάχιστον ἑνὸς ανέμε
λου ταξιδιού έστω στήν αγαπημέ
νη μου χώρα τήν 'Ιταλία, να διαμείνω για δέκα ήμέρες σέ πολυτελές ξενοδοχείο καί όχι σέ τίποτα άσυλα
για άστεγους, νά παίρνω τά γεύματα μου σέ έστιατόρια τής προκοπής καί όχι νά τρέφομαι μέ κρύα
σάντουιτς από τό σουπερμάρκετ,
να αγορασω καί κάτι ώραῖο πού θα
δώ στίς βιτρίνες τής βία Κοντότι;
Διότι αν δέν έχεις άνεση καί αν
μετράς τίς δεκάρες γιά να δεῖς αν
μπορείς να αγοράσεις ένα παγωτό,
δέν αξίζει νά ζήσεις τήν καθημερινή
σου μιζέρια καί στίς διακοπές! Καί
έπειδή δέν φθάνουν τα ήμερήσια 60
εύρώ για να πληρώσω τίς διακοπές
μου, παρακαλώ να μή μού στατνουν τά μηνύματα ή ΕΚΔΡΟΜΗ
καί ή ΚΡΟΥΑΖ| ΕΡΑ. Δέν είναι
ανάγκη να μού θυμίζουν ότι δέν
μπορώ νά κανω ένα ταξίδι καί να
μεγαλώνουν τή θλίψη μου! Δέν
απέχω καί αύτό τό μαρτύριο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ζήτημα αυτή;
_ Γ ραφει ὁ Ε Κ. Στεφανάκης* _
Ι. Ό Σύριζα, ανέκαθεν, αντιπολιτεύθηκε τήν Ν.Δ.
έπί τής αρχής. Συστηματικα αρνήθηκε συζήτηση (τών
κατ° ἰδίαν μέτρων) ἐπί τής οὐσίας.
'Ομοίως πολιτεύθηκε έναντι τών ἑταίρων.“Ολοι
ήσαν αντίπαλοι έπί τής αρχής. Οἱ συνεννοούμενοι μαζί τους ήσαν «Μερκελιστές». Οἱ ύποτιθέμενες σωτήριες θέσεις θ= αναγκαζαν αγορές καί 80118υ131ο να χορεύουν «πεντοζαλι».
 οἱ θέσεις Θεσσαλονίκης (13.914):
«. . .Δέ ζηταμε έκλογές γιατί βιαζόμαστε να κυβερνήσουμε. Ζητάμε έκλογές γιατί δέν μπορεί αλλο να περιμένει ὁ τόπος καί να ύπομένει ὁ λαός μας. Ζητάμε
έκλογές γιατί τό απαιτεί τό συμφέρον τού λαού καί τού
τόπου. Ζηταμε αμεση προσφυγή στή λαϊκή έτυμηγορία καί ἰσχυρή έντολή διαπραγμάτευσης μέ στόχο:
Ο Τή διαγραφή τού μεγαλύτερου μέρους τῆς όνομαστικής αξίας τού χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο. Έγινε για τή Γερμανία τό 1953. Νά γίνει καί για τήν
Ἑλλάδα τό 2014. 
Ο «Ρήτρα ανάπτυξης» στήν αποπληρωμή τού όπόλοιπου, έτσι ώστε να έξυπηρετεῖται από τήν αναπτυξη
καί όχι από τό πλεόνασμα τού προϋπολογισμού.
Ο Περίοδο χάριτος δηλαδή «ΜοτετοιίιιΠι», στήν έξυπηρέτησή του, για τήν αμεση ἐξοικονόμηση πόρων
για τήν ανάπτυξη.
Ο Συμφωνία για «Εύρωπαίκό ΝοινΒοεΙ», μέ δημόσιες
ἐπενδύσεις για τήν αναπτυξη καί χρηματοδότηση από
τήνΕιῦρωπαίκή Τράπεζα ¦Επενδύσεων.
Αναλαμβανουμε τήν Μνη για ένα°Βθνικό Σχέδιο
Ανασυγκρότησης, μέ τό ὁποῖο θα αντικαταστήσουμε
Συνέχεια στήν σελ. 8
φιλής σειρά ἐπιστημονικής
φαντασίας διετ ΤΙΜ( δέν
εδώ πολιτική τοποθέτηση.
Καί τούτο διότι σέ ραδιοφωνική έκπομπή ύπεστηριχθη ότι ό χαρακτήρας
τού πλοιάρχου ΤζαίημΞ 7ἶ
ΠεΝΜεΣ
Ξ1ΔΗΣΟΥΛΕΣ
Π£ΡιεΡΓΑ
·Ἡ ἐπιβίωσις τῶν άγιελάδων τής Ἑλβετίας παρ,
όλίγον νά προκαλέσει διπλωματικό ἐπεισόδιο μέ
τήν Γαλλία. Αίτια ήταν
ότι ή Ἑλβετία, ή ὁποία
άντιμετωπίζει πρόβλημα
ξηρασίας, έστειλε ἐλικόπτερα σέ γαλλικό έδαφος,
στά' όρη Γ ιούρα, γιά
νά... «κλέψει» νερό από
λίμνες προκειμένου νά
δροσίσει τίς διψασμένες
της αγελάδες! Βέβαια ή
Ἐλβετίά ύποστηρίζει ότι
εἶχε λάβει άδεια από τήν
γαλλική Πολεμική Αεροπορία, αλλά όχι από τίς
τοπικές Αρχές, μέ αποτέλεσμά οί Γάλλοι αξιωματούχοι νά ξαφνιασθούν.
Πάντως, τελικώς οί αγελάδες δροσίσθηκαν! “
· Κατά καιρούς έχουμε
ι αναδείξει όλες τις «έξυπνες»
συσκευές πού έχει δημιουργήσει ό άνθρωπος,
όμως δέν αναμέναμε ότι αν
ύπάρξουν «έξυπνες» νταλικες! Αποτελούν ωστόσο
πραγματικότητα. Τις δημιούργησε ή γερμανική
αύτοκινη τοβιομηχανία
Βεαπίοτ καί μέχρι τό τέλος τού ἔτους θά κυκλοφορήσουν στούς δρόμους.
Καί τότε θά πηγαίνουν
μόνες τους, δηλαδή μέ ήλε
κτρονικό ύπολογιστή.
·Διά τού κατά απαρεώθη ὁ ήλικίας 84 ἐτῶν
ή ήθοποιός Ούιλλιαμ Σάτνερ
νά διευκρινίσει ότι ή δημο
Κέρκ κυβερνήτη τού πρώτου διαστημοπλοίου
«Ἐντερπράιζ» τόν όποϊο
ἐνεσάρκωνε, θά πρέπει νά
ήταν Ρεπουμπλικάνος!
Απεναντίας στήν ίδια
εκπομπή ύπεστηριχθη ότι
ὁ ἑπόμενος κυβερνήτης
. Ζάν-Λύκ 17 ικάρ θά πρέπει
νά ήταν Δημοκρατικός.
·Μεγάλη ανακάλ υιμις θεωρείται ένα δόντι πού βρέθηκε στό Τοταβελ τής νοτιοδυτικής Γ αλλίας καί
ανήκει σέ έναν ἐνήλικα πού
ζούσε πρίν από 580.000550.000 χρόνια! Αύτό είναι
καί τό σημαντικό διότι
έχουμε έλαχιοτα απολιθώματα ἐκείνης τής ἐποχῆς
στήν Εύρωπη. Στό μικρό
χωριό Τοτάβέλ ωστόσο,
όπου γίνονται ανασκαφές
ἐδῶ καί 50 χρόνια, έχουν
βρεθεί πάνω από 140 αιτολειμματα τού «άνδρα τού
Τοταβελ», πού έζησε πρό
τού Νεάντερταλ, 450.000
χρόνια πρίν.
· Τύχη βουνό εᾶε μια
οίκογένεια ή όποια ἐπιδίδετοιι στό κυνήγι θησαυρού, στήν Φλόριντα,
αφού άνεκάλ υψε 51 χρυσά
νομίσματα καί 12 μέτρα
μίας περίτεχνης χρυσής
αλυσίδας, άξιος 1 έκατομμυρίου δολλαρίωνί 'Ο θησαυρός βρέθηκε σέ βάθος
μόλις 4,5 μέτρων σέ ναυάγιο τού ίσπανικού στόλου
πού βυθίσθηκε στόν
Ατλάντικό τό 1715.
Σήμερα στήν «Ἑστία»
αρθρο τού Χ. Ματιατου
Τό αρθρο τού κ. Χριστόφορου Χ. Ματιατου μέ
τίτλο <<Σαλέρνου στροφή» δημοσιεύεται στην
σελίδα 3.