Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Τρόποι
ονάκομφπς
Τους τρόπους με τους οποίους
π Ελλάδο μπορεί νο ονοκάμψει
εντός Ευρω2ώνπς, ολλά στήριΖόμενπ στο δικά τής μέσο, ονολύει ο όοπιεε 5οι·οΜεοΜ στο
περιοδικό 'Πιο Νειν γοτ'τετ.
"Αν υπάρχει ένο μήνυμά που
πρέπει ιι Ελλάδο νο λάΒει οπό
τον πρόσφοτπ οντιμετώπισή ως
ορ;ο τπν Ευρω:ώνπ, είνοι ότι
δεν πρόκειτοι ποτέ νο πάρει τή
Βοήθειο που προγμοτικά χρειά:ετοι" σχολιά2ει ο Αμερικονός
οικονομικός ονολυτής κο· εξιτγεί τον συλλογισμό του ως εξής:
”Με τον υπόθεσή ότι π συμφωνίο θο προχωρήσει. π Ελλάδο
θά μπορέσει νο ξονονοίξει τις
τράπε2ες πλήρως κοι νο συγκροτήσει τον οικονομίο οπό
τον ολοκληρωτική κοτοσιροφή.
Ομως. με ουτή τπν οικονομίο
που έχει ουρρικνωθεί κοτά ένο
τέτορτο μέσο σε πέντε χρόνιο
κοι τον δείκτπ ονεργίος νο είνοι
πάνω οπό το 25%, χρειά2ετοι
προγμοτιχά τονωτικές δοπάνες
κο· πολύ πιο χολορή νομισμοτική πολιτική. Τίποτο οπό το δύο
δεν προσφέρθπκε..”Ετσι, κοτά
τον δοτοννἱεεΜ. ιι Ελλάδο "έχει
οτπν προνμοτικότπτο μόνο μίο
επιλογή: νο κάνει τον οικονομίο
πιο πορογωνική κοι πάνω οπό
όλο. πιο εξονωνική".
Ο λογικός
καειστο το
Χρηματιστήριο Αθηνών
μεχρι την εκδοση
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΔΡ. θΥΜ°Υ 870' - ΕΠ)! δΊο · Τ|ΜΗ Ί ευ - - ΤΡ|ΤΗ
ιιποιιργικιις
αποφασης
ικανοποίηση για τη χαηαρωση
των περιορισμών στις εισαγωγές
Σεπ. 5
Δ|ΑΠΡΛΓΜΑΤΕγΣΕ|Σ