Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κερδοσκοπία με ΦΠΑ και παραεμπόριο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΔΕΥΤΕΡΑ
27 |0ΥΛ|0Υ 20ι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0'32
'.30€
θΝΟΣ Μ
~” ~ 1,' ιι Η ζ,τ ΜΗ η, 'ί Η Η “ΜΜΜ Μ Η ΗΜ: τι ι·711ἶΞ¦ιίΜι ι Ξ, ΜΜΜ 1 κ Η Η ΜΜΜ Η Η ΜΗΝΑ ι· .ΜΝΗΜΗ ι ΜΜΜ' η! “Μ Μ ι
ι!  ¦ Δ ΕκθΕΤΟΣ Ο ΒΑΡ0ΥΦΑκΗΣ
ω ΜΜΜ ω· Μ ' °
ιιιονόὁαουω έ '  ΘΌελλΟ για
οι ατιοφόοΞ55 * Ο |  τον «χακερ»
ι τα Συνόδου Γ"ή“' Ύ'
ΕΡΕΥΝΑ= ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ κΑι ΕΠ|ΤΗΔΕ|Ο| ΕκΜΕΤΑΑΑΕΥΟΝΤΑ| ΤΑ (ΞΑΡ|ΤΑ'. ΕΟΝΤΡΟ|_5
ΚΕΡΜῖ|(Β'||Α
 με ΦΠΑ και τιαραεμι·ιόριο
ι ι ι 1ι Η ι Κατιέλα έω8 και 17% σε ταβέρνε8,
ι . . ι _ εστιατόρια, κυλικείο και σνακ μΠαρ
με ΠρόσΧιιμα τον ΦΠΑ στο 23%
 Στα μαύρα αγορα, μισοτιμύε και
*τ* . Χωρί8 Παραστατικό φεύγουν αΠό
τα Χωραφια τα αγροτικό Προϊόντα
' Ο Σ|ΑΒΑ ΞΗΑΩΝΕ' ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΠ'θΕΣΗ ΣΤΟΝ ο^γΜ"|^κο ΡΕΥΝΑ του «Εθνου5» ατιοκαλύΠτει του8 νέου8τρόιτου8 κερ- στοικα. Μεσαζοντε8 στήνουν «μαύρο αγορα» σε φρούτα και
Αιτοδυναρωμένη τι βελγική δοοκοΠία8 σε βόροε των αγροτών και των καταναλωτών με κιιΠευτικα, ενώ ετιιτιίδειοι στον χώρο Με εστί ασΠ5 Προχωρούν
ομάδα. με πλάνο νίκη5 οτεχνικό5 Πρόσχιιμα τα ωραια εοιιιτο|8 και την αύξηση του ΦΠΑ. αντί- σε αδικαιολόγητα ανατιμήσει8 στον εστίαση. Β. Μ. ι9
του Παναθηναϊκού. ι5. ι6·ι7
κγΒ£ΡΝι-ιΣΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ . 
ΕΠΣ "ΠΟΝΟΥ Β'
καιει: "Α ΜΜΜ
ΠΡΕΣ ΠΑ 'ΠΣ ΑΚΑΛΥΠῖΕΣ ΕΠ|ῖΑ'ἘΣ »5
 τι ι'ιιι':'ιΜἩ[¦ γι πινω:
ΜοΝΑΔικι-ι ΕΜΠΕ|Ρ'Α
ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
τ” τ  · , ί
· . μ· Οι Ιαπωνε8 ι
ο η 4! γ ο εφεραν|τιιν ¦
 ο ~ ¦ Ξ Ανατολη στην
9 κ 4
ι Α “σε ι
Επίδαυρο
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟ'ΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το τελετουργικό κάλεσμα στον
ΕΠιδοΤήσει$ γ 1 ξ 4. Λ ήλιο σου τιραγρατοτιοίασε το
Ι 7 τ' εφ' · θέατρο Νο μαροσιό σε χιλιόδε8
μεσω Ρ Λ γι' ἡ _ οι: θεατέ5. μαζί με την ιιαρόσταοα Με ι
σε χωριό “ τα ο ι εἘι σΞἄΜ#ΐἔΦἴ «Νέκυια5», στο αρχαίο θέατρο.
28.29 ι ““ ` αιτοτέλεοαν το καλλιτεχνικό γε
γονό5 του καλοκαιριού. 24-25 ι