Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
'Μ "ΜΚ ΜΝ·
σε   Λ
· Υπό κρίσπ ο Νομπόπ, επιβεβαΜ τις «γάτος» για Ρως
Σω 21.24
Γιατί δεν «κπίγετπι»
πλέον γω πωλήσεις
' “ ω
·Ππρπμένειβπωκός ·χοςγιππΝύμΜοΜ· ΜωῳΜω
' ..ί ΜΜΜΜΜ·ΜΜΜΤΜ Μ5.22
Κλήρωση. . ;
πα ελ·
για Μή
Σε ομνὶο με Βεῆγιο¦ Βοσνία
Κύπρο κοι Εσθονίο στο
προκριμοτικΟ ιου Μουντιοῆ
' ' 22
Μ ΚΑΙ ΙΕΡΑ! ^
·ΜοΜΜΜΜΜ
1” <'
Μ' ω 2 ΜΜΜ
%¦ιἑππόδπω , ο Λ -2
· Μαι:  Μ στην Βοσικη φιόδσ ο =1«κσ“α·» ΠΜ κα Οκτ ο '6:
σημειο με ΜΜΜ οποὁὁσΠς απο σύστημο η Ρ σκ. ει 3 .ςμ·ζ-:ρονο-Μικό.
που “πηρωνουν οπο
κ  ·,·κΜκω 1 με4-6
γιο Ισ μπα ¦  Με;; κα Μο-Μ2ξΜ