Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΙΝΙ"
ΜΙΝΙ!!!
 τΑΞιΔιΩτικοι 
οΔι-ιτοι Ρ 8 
ἔ "ΜΜΜ”
Α τ . '“# τ ο
Η νέα σειρα Η ΜΤἙΦΣΤΗ
έἑΐἔβΞἐἑ32Ἐ% ι 4 τα): -- ^°":,^γ
Ρενα Με
4 ή τΑ ΑΑχΑΝικΑ
ι τον ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ι ιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιι ` ί '
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιτιιιιι ιιτοκοηιιειιτο Ζ
ιιιιιιιιιιιιιιιιΜιι -··“·-·-· ··Ψτ“
τιι:Σιιιοιιιιιιτ ΕΒΕ
Ειι:ιιΣιιιιιιιΕτ ἔἔ . _
έ ς Ν γ Π
έ ἔ Μ ο
 κλεί8ωσσν για 8 Νοεμβρίου
ΝΑΝ Πολιτικό μαραθώνιο ξεκινα ο τιρωθυιτουργό8 Προ
·ὡ=- κειμένου να «σφραγίσει›> τη συμφωνία με του8 εταίρου8 
τι μέσα στον Αύγουστο. με φόντο τι8 καληε8 στι8 αρχέ8 Νοεμ- ἔ ι ~ _
'Ἡ ι βρίου. Την ίδια ώρα εμφανίζεται ατιοφασισμένοέ για ρήξη Ζ ' η _ Ρ .·
 μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, με την αηοιτομΠη αιτό την ΚΟ όσων κατα- έ ` .κ Σ 
ψηφίσουν και στη συνέχεια τη διεξαγωγή συνεδρίου. » 4, ε
ι ι > 
Πὡ5 κρέμονται'. _'  ζ
τι5 φλογε5 για να ” η 
ζωέ5 και Περιουσία »Μι
Οι «Τουτισμαροε» τη5 Μια. ο γιοε
του υΓιουργου Κουβελακη
και ο οιτσδο5 του ΓΑΠ
ΜΙΤ ΒΙΙδ|ΝΕ88
. ιι ιιιιιι·χιιι
ΠΙΝ 24
_-__“___ἱ “ ·· “ _ιιιιιιιιι
ιοΠοΡιΣΜΑ ι ΠΩΣ 4 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ «ΘΕΡΙΣΑΝ» 225 ΕΚΑΤ. · 
_ἔ&ΙΡΗ_ι ΑΠΟ το ΣΚΑΝΔΑΛΟ τΩΝ 5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ,,  Με;;
 ΙἑἔΙἙΖἙΞῖ8ῦ»
τι>Αι·ι εΖΑ ιτΕιΡΑιΩΣ ζ2Ἐ8;ξὅῇΞ
απότη
 χώρα γιατί ___ ο·ιιιιικιιι'ιι
` Ι ΑΛΕΣΑΝΤΡΟΠΡΟΤΟ ῖ εδω μα5 ρ Τ" ωΞΜκ"
 ΙΙΙΙΜΙΙΣ ΙΙΙ" έμαθαν». , 
Ϊ σα· ΟΓιόννη5
. ιιιιιΜει Μι Ζ | . τ
 ιιΕιιιιιιιιιιιι ιιιιτιι ξ:ῇ@%_ ¦ Δ > 
ΗΜτΜΜΜ Ξαναχτυιτόειστο«Εθνοε»και κό...ρεκόρ ¦ | ¦ 
 εηιμένει:«Μηορὡναεηενδυ· ησυτρὲλσνε / Ζ
Ξ σω 150 εκατ. στην ΜΜΜ». το ΤΜττετ. Ι
» 82-58 = »σε-εν