Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
Λ Ρ · Οοο · ο | 4
· » _ ._ ..
ειπαν" ΕΕ:: ι - _ · ο
Απ #7! βετ η' για σὲ Δ πω Ἡ _ η Ε Δ Ή; Η Έ ω ““__:Μ
Α ο τ Π Η ` 6
' _ 'ΕΣΡ Διεθνἑ5 Τουρνουὁ |'|οδοσφαἱρου σας)
ΔΩΡΑ ΕΕ!  . . - 
Εεε; · “ρω Το ποδοσφαιρο Εαναρχι:ει δωρεαν στο μονο
για λευκο ειδη “ ο οΣΦι·ι -Τβἑντε Τεταρτη 29/7 · οΣΦιι - Φέγενορντ Σαββατο ιο η* -· % Η ¦¦ _¦ - -.
ΑΜΒ 27” ἑω¦ & "8 γω αν.,ρἑ5 €20 Κω ω", .. . · Μπαρτσελονα - Μαντσεστερ Γιουν. Κυριακή 26/7 · Ρεαλ Μ. - Μἰλον ΠὲμΠτη 30/7 ' | + ΠονΞ Με
τα . _
Δ ΞΗ“ὶ !Ἡ - '¦
' ' Ε'β?
ρτοτοτΤιεπιο.9τ - τιθννπιοηεγ.ατ - ρτοτοτΤιειιιοηονν5.ςοΜ - ο|ἱνεηιοαοΖἱηε.9τ - ηθνν58υτο.ατ
- Κοκκινο «αραΧνΠ» στο μπασκετ, κρατικοδἱαιτΠ ΕΡΤ και Περιφερειακο
' 505 «Συλλαβετε ἑστ 
ε Η εν εναν καναλαρΧι1›:Μ
, Κλἱμα τρομοκρατια8 με οργιο φ11μὡν για ουλλΓιψει8 ΙΠεαὶ8-ολιγαρΧὡν
Τν εναντια στον ελευθερα (διαΠλεκομενΠ ΚΑΙ ΜΗ) ενιιμὲρωοιι
ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑ| Ο' ΤΗΛΕΠΑΡ0ΥΣ|ΑΣΤΕΣ
Η ΜΕ ΟΜΑΛ||(Η 0Ν Α|Β ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ
ΜΕ|ΩΣ|·| ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ 30%
Αντἰγια καλι188 κοιτα τΙΙντμαγωδἱα του κοσμακιι θΕΛΕ| Η «ΔΡΑ|(0ΥΛΕΣ|(0Υ»
Μεἰον "0% στο βασικἑ5 αντιιιροτεἰνουν οι δικοἰ μα5
Στο 10% το νέο κύμα ακριβεια8 Πτὡσι1 30% στον αγορα Παρα ΤΙ8 ειαττὡσ8ι8 Μια στι8 τρει8 εΠιταγὲ8 ακαλυΠτΙι Ο εσωτε ρικο8
τουρισμο8 ανυΠαρκτ08 ΑΠλὴρωτοι οι εργαΖομενοι συν τσουναμι
αΠολυσεων Νέα λουκέτο σε εΠιΧειρἰ1οει8 ενώ ΜΜΜ φευγουν - Ι _ ΠλὰΙ(ωσε και ο
στο Βουλγαρια ΜΠ0υνιὲ8 στο ου ρὲ8 τωνΑΤΜ για 80 ΕΞ Η ΙΙ Ρουμανα του ΔΝΤ “ “
Π “ἑὺ #τὲλια Βελκουλὲ ι · . Π
ΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ τοπ γιιογΡτογΣ  ι ιιογ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜοΣογΝ ΠΝ "ΠΡΟ Η
το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΞΕΡΕιΣ ιιοιοΥΣ! οΑναοτασιαδΙΙὲι
_ Πιο Πεταἔε
Σ|·||(ΩΣΑΝ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ |'|Ρ|Ν ΤΑ ΕΑΡ|ΤΑ|. Ε0ΝΤΒΟ|.5  
ΚΑΙ Α ϊ '7 απἰοτευτεε απαιτι¦ισειε. η προκλητικἡ προσωπικἡ
η · ' _ συμπεριφορα και οι ιδιορρυθμἰεετη5εκτιροοὡι·ιου
ΤΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΠΟ ο; ΤΕ 
Απο συμΠτωσι1 ο αΠὁ ΠλυροφὁρΠσι1 μέσω τι18 θεὶα8 του8;
 Μαθανε ότι ιιττιιθιὶκαμε, Π ·
ϊ ΠΑΡ'Τ|·|Σ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΡΟΥΜΑΝΕΣ |'|ΟΡΝΕΣ»
.3 κ Ο ΣΕΛ. 22-27
Θεωρουσαν
Πολυ σου;
τα παιδια _τ
'[ων ·ΕΕΛ.48-ἱ9
77Τ?9Ο 298ΊΟό
Λ Σ. Αναγνωοι·οι·ιο·ζιλουΙ
αναπληρώτρια υπουργὸΞ Εξωτερικών
Φίλιππο Τασἱα8 ' Ερωτ88 μ8
και τυο Τουρκἱα8 και  - τοσυνοδο τρομοο του κομμωτιὶ τ.Σ“κεΜαρι6“ε φρουρο του