Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Κωνσταντινο5Μηιαη5 26ιοωηιοω2οι 5 · Αρ.οοηηοω92ο · Τιμη ευρώ 'οιο5τηο1ἔΝΤΥΠοΕΚΔοθ@ΑΕΒΕΤ
" =    1 '“   7 Η 
5 ο έα για τι5 ηρὁωρεΞ
Ποια ορια παω θα αυξηθούν “Σε ηοια Ταμεια μειώνονται οι χρηματοδοτηαει5 Σεη.9
· - Μ _ ΕΡΓΑΣιΑ
Νεε5 θεσειε και
εηιὁοιοθιιενα σεμιναρια
Στο Δημο Αθηναίων και στον ΕΛΓΑ
 ΗΜΟΥΝ ΣΤ" «Μ»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ “Σταθεοοηοιητικο5
Ξ; Ξεκαθαριαμα απο | ηαραγονιαε
 εσωκομματικο ηε6ιο γιατη χωρα
 Η εγκαταῆειψη του αντιμνημονια- ο Ευ Μειμορ@κη5»
κοθ οιστροο ειναι το εηομενο μεγαῆο '
οτ(ηχημα Ἐ3 ιον Αῆὲξη ἩΓβοἔ^ ΝΙΚΗ
ο Προ ημαια στον
, , Β Ο _4 κερΔΜεαΣ
καιοχρον05 των εκῆονων ΜΔ η ΒΟυῆεω5
η· “ Ε ” ΝΔ.
Ι ηΛειΣιιιι>ιΑΣΜοι ' ΠΜοτ805 Μ
ιΜωωω “ἔΝΎο_
κ"'©"ο Μα' νε" , 4ι χι>οΝιΑ ΜΕΤΑ
για 00005 ανησυχουν | ·
 ΑΜιειται μαπα Μυοη
Ϊ ΚΑΤΑΘΕΣΗ): Μω4ιΜωΜΜιο7ωκΜΜΜ “
: , , αεαινΜΜΜ ΜΜῖ Μ 'ΜΜΜ
ΗΞ Ααφαῆει5 οι τραηεΖικοι Μω@ΜΜωΜΜωἩωωω >·
- “ ο Μ ΜΒΜ Μ “ ,
ἔ ῆογαριαομοι ΜΜΜΜὡΜ  “Εμφιιῆιοε»οτην Εθνικη
Ξ ιοχοροηοιεπαιτο απο ηροοταοιαε ἶήΨ"ωΜ=Μῇ 'ΜΠΜ"ΜΜ'ω Ποιο5ηῆηοὡνειπινκοντρα
Ξ; Μ" Μαρκαριαν-Κοραγκοθνη