Πρωτοσέλιδο Αυγή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. Η ΑΥΓΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12355 · ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 · ΤΙΜΗ: 3 ε
ἔ¦τΜΕΡΑ
με Ο Το θορροε τη5 σηεήηισἱοε
το ένθετο
ρωταω 7 Ο ΣῆοΒένοε φιῆοσοφοε γροφει γιο τη στροτηγική του ΣΥΡΙΖΑ .
Κω ωιΝΩΜΔ κοι την κυβέρνηση του, την ΕΕ. κοι τη «ονυφοσει5» μετσ το ”Οχι
· 14-17
 Κσθσρἑε ήυσει5
“ΜΜΜ γισ χώροι κοι όισκυΒέρνηση
ηροωθητικό
σχέδιο»
Άρθρο του αντιπροέδρου
της κυβέρνησης
Γ ιόννη Δρογοσόκη
ορόσημο η ψήφιση τη5 συμιρωνἱο5
μετρ τον Δεκσηεντουγουστο
ΝΑ ΒΑΛΕΙ τέλος στο ιδιότυπο κσθεστως της διπλής κοι ολληλοτροροόοτουμενης οικονομικής
κοι πολιτικής οθεθοιότητος εμοονιζετοι οποροσισμένος ο πρωθυπουργός. Η όρση της
πρωτης οΒεθοιότητσς θο γινει με την έγκοιρη ολοκλήρωση της συμφωνἱος με τους όσνειστές. σύμφωνο με το οριζόμενο στην οπόροση της συνόδου κορυφής της ΕυρωζώνηςΙ
έτσι ωστε νο Βγουν υπό τη μέση ομφιθολιες κοι
ΔΕΝ Μ
Με ΤΑ ΜΕΊΡΑ ·
ΑΜΑ ΤΑ ΣΤΗΡ'Ζἰ
ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΗ
Η ΜΙΜΗΣ-Ι!
Δεη ΜΜΜ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΘΒΕ
Μηηἔ"ἑἐ ”°
τΑ ΜΕΤΡΑ! Ν
ξ · Ι ερωτημστικό σχετικό με την πορεἱσ της χωρος το
_ Ι, ί τ επόμενο χρόνιο κοι το οκέθιο περί θτεκἱτ ή χρεοκοπιος
. ' 4 Ν' νο κοτσοτοόν οριστικό πορελθόν.
Τ' Μ ο Μ __ ._ ¦_ __ __ Η όρση της πολιτικής οΒεθσιότητος θο προέλθει υπό
Μ < _. Ι έ. Ι  ἐτῶν ”κι ._ την οποκοτόστοση της κοινοβουλευτικής πλειο·ηωἰος
. - . ζ _ Ϊ ή' Ο· η - ' - κοι την οριστική όιογροφή των σενορἰων περι κυΒερΜ Μη Π ' η;; . Ϊ ' Η νήσεων «ειδικό σκοπού» ή «εθνικής ενότητος» που ονοΚῇω τρσπειων _` Ν  ζω! _ δ πτυσσοντοι στο έ8ορος της όρνησπς σημοντικοό τμήμοτος
κ". Η Μ π | ' Ο _ ϊ*  'γ 7 ' ' της κ.ο. του ΣΥΡΙΖΑ νο υποστηριζει τις κυβερνητικές επι· μ  . λογές. Σε κομβικής σημοσἰος γιο τις επιλογές που θο
Μ"ΜΜ :Ο _ |Π“·Ο Π“Ο“Π“Ο' _ Ο γινουν ονσόεικνυετοι η μηρορορἰο στη Βουλή επι της
· Η _ 4 Μό( συμφωνια που ονομένετοι νο κοτοτεθεἰ μετοξυ 15 κοι
"  “ἄ 20 Αυγουστου.
.___ ι ι β. η
δ ι.ε 'ΟΝῦΕ ΜΜΜ
ὅ Η |Υνωση μας | Ξ  |Οτ0ν το φον
η κανει πιο δυνατους -ρ με ονοκοῆυψε
~ ' μ 'Ι τη Λοτινικη
ι τον ι·ιοΡτον ΜοπονΛσν Α"οχωρε"°μ°$ : Αμερικη
 ΣΗΜΕΡΑ βρισκόμαστε στην πλεονε- στον Ν'κ9 Εν95 9οχ9°ν05 70 χρονιο
1 κτικήθέσηνογνωρίζουμεκσλύτερστο Χουῆιπρπ ο"θ°σ0$ εφ"Βο$  Ε|ρῇνΠ
||  | 3 Ι ) διεἔνέΒἔοι εγχώριο πολιτικότοπίο κοι Γρύφει η συγγραφέας Αφιέρωμα ως" με τή ΒΚ]
 ι Πς 'ο σ'μες συμμ“Χ ες μος' Ευγενία Μπογιόνου κινηματογραφικό Μίκη ` _ η με ΙΟ ὁἰΚωΟ.
9 77"09 015]ο3 --ὴ ›- ΣνΝεΧΕιΑΣτΗΣεΛιΔΑ2 7 “3 "6 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα