Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Οι χρησμοί της Goldman Sachs και το ελληνικό χρηματιστήριοRecognized text:
ωνννν.χτἰΜστἱ8ῆῆο.9τ
Μωαβ 25 'ΟΥΛ|ΟΥ 20.15
;οιι<Ει Εφι4ινιΕιΔΑ
η .ζ ἐἐἐὲΞτἔμὸΣ ! ΑτζΦγΜὁΥΞῖὁἑζ
Χαααρωσιι των όρων αρκει Μαριε για επιχειρήσεις
· Ανάηηψη έως 50.000 ευρω / ημέρα για ναυτιηιακές
ο Από τις τράπεζες η αηάφαση για το ημερήσιο οριο
ανάηηψης για τις άηηες εηιχειρήσεις
00001; ε
Ο' ΧΡΗΣΜ0| ΤΗΣ 00[0ΜΛΝ ΜΟΒ
και το εηηηνικό χρηματιστήριο
Γιατί ενδιαφέρουν και το χ.
; ' Ι  
_Σ_ἑ` '. χ
Την εμηηοκή του ΔΝΤ στο νέο πρόγραμμα
βοήθειας ζήτησε και επισήμως η ιΞηηαοο
- Εστάηη η ετιιστοηή-ηρόσκηηση
του Ευχή. Τσακαηὡτου στην κο. Λαγκάρντ
του για τις μετοχές σε παγκό
σμιο επίπεδο, ο επενδυτικό οίκος Οο|ότηαη 5αςη5 βαθμολογούσε
τις ευρωπαϊκές με την ένδειξη
"ΟνεΜεί8ητ" και για Ι η φορά ύστερα
από πολλά χρόνια στις αμερικανικές
έδινε σύσταση "υηόεΜεί8ηΕ'. Παράλληλα, επεσήμαινε ορισμένα ζητήματα και έκανε ορισμένες εκτιμήσεις. Αυτά που χρήζουν ιδιαίτερης επισήμανσης στην έκθεσή της
Οο|ότηαη πιο και ενδιαφέρουν και
την Ελλάδα είναι τρία σημεία. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερης επισήμανσης είναι τα κάτωθι:
Ι. Τον ΕυτοεΙο›α600 τον βλέπει να
παίζει με ένα Ρ/ε 15,8, με Μεσαία
10,2, με απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών 3,7%, με μερισματική απόδοση 3%¦ με σχέση Ρ/Βν2, με απόδοση
ιδίων κεφαλαίων 9,ῖ% και με καθαρό
περιθώριο κέρδους 6,6%. ΕΠΟΜΕ
Σε πρόσφατη ανάλυση-έκθεσή
Α., που να εηικεντρωθούν οι εηενουτές
2. Το Ευτοάο||ατ τώρα οι αναλυτές
της Οο|όιηαη Βάσω [που αυτή την
περίοδο παίζει στο 1,1000] το βλέπουν σε 6 μήνες στο τ ,0000 και σε 12
μήνες στο 0,9500. Ενώ την τιμή του
Πετρελαίου την αναμένουν στα 45
δολάρια και τις αντίστοιχες των
Χρυσού και Χαλκού να υποχωρούν
κι άλλο.
3. Όμως για το Αλουμίνιο Ιτώρα στα
Έ 700 δολάριαΙ βλέπουν αντιστροφή
τάσης και τιμές στα ι800 στο 6μηνο,
με τα Ι900 να καταγράφονται στο
12μηνο. ΑΡΑ μετά τα (Σιμάο' (Ξοηττο|5
δεν "ακουμπάμε" μετοχές εταιρειών
που απευθύνονται στον έλληνα καταναλωτή, γιατί τα διαθέσιμά του έχουν μειωθεί και θα εξασθενήσουν κι
άλλο προσεχώς με τις φοροεπιδρομές που κατέφθασαν.
Φυσικά δεν το συζητάμε με τις
τραπεζικές μετοχές οι οποίες
μπορούν να μας απασχολήσουν
ΝΩΣ σε πρώτη φάση ψάχνουμε για και υπό προυποθέσεις μόνον μετά
, μετοχές εταιρειών που διαπραγμα- την ολοκλήρωση όλων των σχετι' Λ    τεύονται με μεγάλοόἰ5ςουητσυγκριτι- κών διαδικασιών ανακεφαλαιοκάμετουςπροαναφερθέντεςδείκτες. ποίησης κοκ.  - ι ι
Στις 44/8 το Ευτοαι°ουρ . Με β. Μειμαρακη Κατέβασε ταχυτητα
για την τεηική συμφωνία Ξ συνεχίζει η Ν.Δ.
Ζ. κή. Γιουνκερ: Το θτοχιτ έχει φυγει ' γηερασηίστηκε το έργο
οριστικά άπο το τραηέζι ῖ της κυβέρνησης Σαμαρά... ω. α
· ο ι κ ο Ν ο ινι ι Α 
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5 Φ
η Ευρωζώνη τον ιούηιο
Επιβραὁύνθηκε η δραστηριοτητα - Ανάητυξη
0,4% στο 05 «βηέηει» η Μετκιτ
Αντίθετος
. στο «κούρεμα»
των καταθέσεων
ο θα. Νογετ
Οι εήήηνικές
τράηεζες χρήζουν
ανακεφοησιοηοίησης.
τονίζει
Με το βηέμμα
στην ΕΚΤ για
το άνοιγμα του ΧΑ.
Στόχος η εηεύθερη διακίνηση
κεφαήαίων και αηο έηηηνε
εηενσυτές 
ΠΟ|Α ΣΗΜΕ|Α ΧΡΗΖΟΥΝ |Δ|Α|ΤΕΡΗΣ ΕΠ|ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ανήσυχοι
οι ομοηογιούχοι
της Εθνικής
Εκφράζουν φόβους
για διάσπαση
σε άσσο και ορο οσηκ,
στα ηράτυηο της βΕ5
Εξαγορά
του ὁιεθνούς
ομίηου [θ850Ρ|θΠ
Αηά κοιν/ξία
μακροηράθεσμων
ειτενουτων - Στα 5.7 οισ.
το τίμημα
ΞΕΝΕΣΑΓΟΡΕΣ 
«Μθ98 Οθθ|»
στον Μάσα
ασφαήισης
Εξαγορά της Ωιοηε
σηά Αητηετη,
έναντι 5Δ.2 δισ. όση. :..  ια
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-Ί8