Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΟ Το [ΙΕΡΑ ΕΗΑΜΡ|ΟΝΞ ΕΞΑθϋΞ
κΑ' ΤΟ ΜΕΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑ |ΕΞΑθϋΕ
ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΟΤΕ Τν @Ο 
ΠΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 3 χΡΟΝ·Α ΟΗΑΜΡΙ0Ν8 ΕυΠ0ΡΑ
ΕΕΑΟΠΕ |_ΕΑθυΕ . . .
Ο Μαξ'. ε|μΟΟΤε ενο.
ΜΜΜ ` · η › _ ΕΛ
Δω ά Η ω
 ΣΑΒΒΑΤΟ 25 |ΟΥΑ|ΟΥ 2015
:Ε ΝΕΜΕΑΣ ΚΔ' ΣΕΝΤΡΜ
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0775 Τ|Μ|·|: 1,30 θ
Η Η Α|ΣΤ Τ ΗΑ|κΤΟΝ ΣΤΗΝ ΟΕΕΑ
Η ΕΚΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑ 1,5 ΜΗΝΑ Ο χΑΡ|ΣΗΣ
Η ΗΡΟΤ|ΜΗΣΕ... ΟΑγΜΗ|ΑκΟ Ο Φ|ΝΜΗΟΤκΑΣΟΝ
(#5.σ°ο Ο
ςιΞἑἱ:Ο
Εὲ°εεΤἱΝΟ
ΑΠΟκΑΑγΠΤ|κΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ Μ»
ΔΩΣΤΕ Τ
Ι »Ο Ι _ _ Ι `
ΦΜΑ-Ο φερω σΟλυΤΣρΟ
Ἑἴ Η] Μ ΣΤγΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ Ο ΠΑ ΤΟΝ
χ  3_8,1ο
.Ο ' Η τ
Σ Ψ π ΜΗ ΜΜΜ ΜΒΜ"
Ξ Ί Ξ Τ ω ' ωκἔ9φΡΨὶ“
.. Ο ¦ Ο ν
λ Ο 'ϊ ›ΑΡΟ_Ρ'Ο ΔΗΜΗΤΡΗ
Ϊ 0ΥΜΠ 2 Α· “ @Μ  Α ΜΜΜ
η' ' · ι η -:` ξ . › Τ ` Τα μηνύματα
 ~ ὅ 'Υπογράφει Οἶ|'|έλκΟ5 '  ; χ Ἡ Ο Με κ“λ“μί8“5 Ρα'
Εἰ :Δ  Ο Η' - ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - Ο· μεταγρΟφ·κε5...
Συνέντευξη
Ι ι Ό Ό
' ΔΟ κ|ΜΑΖΕΤΑ| ›'^ου κίνα5: , καρασαλ| δ"5: ΚΟρΟσΟλ·δη στη «Μ»
Ο 19ΧΡ0Ν0Σ ΗΛ|Μ|·|Σ 4Τρό"05 ζωἡ5 «Είμαστε μπι ΝΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
' ||(ΑΝ0|'|0||·|Σ|·| Γ|Α ΤΗΝ Ι
ΣΤ0 ΚΑΡΠΕΝΗΣ|
ωὲἐλ42Α ΕΜΦΑΝ|Σ" Με "ΑΣ το γκολ» 0|κ0γένε|α» Γ 7 Ο! Γ·ΤΣΕΡΒ'Ν"Σ
 ΡΜ” Ο· («ΕκΑΕκΤΟ·» ΤΟΥ κΑΤΣ|κΑΡΗ ΠΑ ΤΟ ΕνΡΟΜΗΑΣκΕΤ
ΜεΜωἔ