Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ανατροπές και πάλι στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΕ'20Δ|Α
Σημερα
το 3ο ανο
25 ιονλιον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0'3'
|.30€
Με ανο Μι ΠεριοΔικο: 3.50€
' Μι :ί Η' Μ" ' '^ινιίἶΞιἩιΠ Η Τί'ὲ1Ξ!¦:!¦||||Ἡ"1ίίὶἐ!ίίίίίΜί τι ΜΝ μ Η, Ό Μ `
ΜΕ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ κγΡιΑκΗΣ»
 Μι Η Η ἔίίἩ'ίΠιΝίῖ Η !ίιίί!ί“ίί|ί||ί·Ν "ί"||ί||||ίί¦|ί||ί||Ν'Ι|ί||||'ί¦ἔ ιι ΜΜΜ Η ,
ἶ`ίίιιιἶ) ἔτι Μ :Μ ¦ἩιιιίΜι `ι μι!! η η
Τ' ΖΗΤΟΥΝ Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ Ο Τ' ΣΧΕΔ|ΑΖΕ| Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
 " και Πόλι στο Δημόσιο
Επιστρέφει
με νεες
περιπέτειες
Ενα βιβλίο
του Μακη ί
ΑνδρονόΠουλου ι
με αγνωστο στοι- ι
χεία για τη διαχείρι- `
ση της κρίσης
της Ευρωζώνης
αΠό το Βερολίνο
Μειώσει5 :
βασικών μισθών Τ
και νέο μισθολόγιο
αηό μηδενική βαση
/μ'ΜΜΜ χ.. ·(Μ··η· Μινω
 “ ΜΝ ΜΠΑΚ" ΤΤ Τ ”Τ
ο λ· τοΜο: ι Ενσωμά, τωση εηιδομότων. νέο5 .τ
ΤοἔἔιωτΨω  νόμοε για την οξιο· ι ' :γ . ' [χ _
Π οι ' '  · ί - “ “
γ 7 λογηση ΠροσῳΠικου | “μ 7!. ψ!
_ ΤΑΜ _ ΘΞΜΟΘΕΤΗΣΗ ενιαίου μισθο
= ^ΜεΡΝ λογίου και υλοποίηση ενό8 νέου
Τ· > σχεδίου τησ κινητικότητα8 Προ
βλἐΠει. μεταξυ αλλων. το κυβερνητικό Πρόγραμμα γιατι8 αλλαγέ8
στο Δημόσια Που έχει ηδη τεθεί
στο τραΠέζι των διαΠραγμσιευσε
Νο ησρσμείνουν σε τροχιό συνεννόηση8 και να σηοφυγουν τον εκλογικό οιφνιδισσμό
ων με του8 δανειοτέ8. 6-7 συμφώνησαν. χθε8. ενώΠιον του Προέδρου τη5 Δημοκρατία5¦ οι Πολιτικοί αρχηγοί. 3
^"ῦίΠἔ'ἔἶίΠἔἑἔ «Φ |Λ| ΖΩ ΗΣ» Σ'|'|Σ ΕΠ |ΧΕ| ΡΗΣΕ|Σ »η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
 ι  Ύ  ε  4 ΕΜΠ “
· ' · ΑοιιΝΑ= ΑΞοΝικι-ι :ε 9 ΜονΜιε: ΠΠ" ΡΥΒΜ" ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ “'25
“ΜΐΜΜ Μ Ο αγνωστο8 θησαυρό8 ΤΗΝ Ρ|ΧΤΕΡ Τα τρένα τη8
τη8 ΑιγύΠτου ι4.ι9 μεγαλη8 φυγη8