Πρωτοσέλιδο Αγορά: Απαιτήσεις-σοκ της τρόικας για τις συντάξειςRecognized text:
Πέππα

ΔΙΠΛΟ LiVE CD

NATAΣA

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ

24

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Sports
&
Ψυχαγωγία

ΠΑΟΚ
ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖ
ΟΥΝ ΟΛΑ…

Η πρόκρισ
η του ΠΑΟΚ
επόµενη φάση
στην
του Γιουρόπ των προκριµατικών
α Λιγκ ήταν
προαπαιτούµεν
το…
Παρά τις δυσκολο της νέας σεζόν.
ίες, ο ∆ικέφαλ
εξασφάλισε
ος
και ονειρεύ την πρόκριση
της διοργάν εται τους οµίλους
ωσης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΚΑΥΤΟ ΦΘΙΝΣ
ΟΠΩΡΟ

ΕΝΘΕΤΟ

Τα συνεχόµ
στο πρωτάθ ενα ντέρµπι
ληµα συµπίπτ
µε τους κρίσιµο
ουν
στο Τσάµπιο υς αγώνες
Οι «ερυθρ νς Λιγκ.
όλευκοι»
καλούνται
µε
στη νέα σεζόν το… καληµέρα
το καλό τους να δείξουν
πρόσωπο.

 ΣΕΛ. 48

Σάββατο
25 Ιουλίο
υ 2015

Αγορά

Του ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΠΑ∆Η
ΜΗΤΡΙΟ
ΟΥ
ΟΥ

θαύµα
σώζει τη
ν Εθνική
Σ

Τ

ελικά, λοιπόν
, δεν έφταιγε
Ρανιέρι...
ο
Ή, µάλλον
γε, αλλά
όχι µόνον , έφταιαυτός...
Βέβαια
επιστρέψει , ο Ρανιέρι πλέον
έχει
την… Αγία
Α
οι δικοί στην Πρέµιερ Λιγκ
µας
θέσει τις Πετρούπολη έχει
και
Τη «νάρκη εδώ σκοτώνονται!
εελπίδες της
εναποΕθνική
για ένα θαύµα
στα» για κλήσεις
νική οµάδα.
ώ ότι την
οµ
κατ’ αρχάς, » θαρρώ
έχει,
,
λοξενεί απόψε Η πόλη των τσάρων η
γο για διαφορ ποδοσφαιριστώ
γος Καραγκ στα χέρια του ο
κριµατι
ιµατικώ
φιτην κλήρωσ
ν και κάνει
ετικές φιλοσο
Γιώρκών
νης στηρίζε
στηρίζειι τον
στ
λό
η
Πα
έφερε στην ούνης. ∆ιότι εκείνος
τα προβλή του Παγκοσ
ον Κωστέν φίες. Ο Καραγκ λόµίου Κυπέλλ των προµατα
ού
ούΟ τρόπος
ογλου…
ογ
ριάν. ∆ηλαδήΕθνική τον Μαρκα
ρόπος προσέγ ογλου…
ου, αλλά
αντιπροσωπείαάρχισαν πριν
µπει η ελληνικ
γισης των
, τον προπον
στών από
τον οποίο
τω ποδοσφ
πό
ή
ητή
Ο πρόεδρ στο αεροπλάνο!
τώρα σχεδόν
αιριµε
καριάν είναι τον Καραγκούνη
«καληµέρα»!
και τον Μαρκης, και ο ος της ΕΠΟ, Γιώργο
δε
Μαρ
θυντής
Ο Μαρκα δεν λένε
υντής των το δεύτερο
οµοσπο
οµοσ νδιακός
πρόβληµ
ς Γκιρτζί
πόν, δεν
ριάν, λοιΟ διευΜαρκαριάν,
θέλει τον
τε
καιρό που εθνικών οµάδων µα.
ριάν φαίνετατεχνικό
ς, Σέρχιο
Καλώς ή
Κωστένογλου.
έχει ελάχιστ
κρέµασε
κακώς, το
νουνν τον
τα ποδοσφ
πούτσια.
διευθυντή ι να αποµονώσα στην
Το
αιρικά του ο
οµάδα είναιαφεντικό µέδων, Γιώργο
των εθνικώ
ει για τον ακριβώς αντίθετ
τής. Αυτός
ο, φυσικά παο προπον
Μαρκαριάν.
Καραγκούνη ν οµάπου υπέβοσ
, ισχύνα διαχειρ
Ο πρώτος
!
τελευταίο έχει τον πρώτο και ηκε
Η
τόσο
κρίση
ιστεί
να… καλυφθ
καιρό είναι
γεγονός στο τους παίκτες αρχικάπροσπαθεί
αδύνατον
φασίζει µε λόγο. Και αυτός τον
Οι αποτυχ εί. ΠΕΝΝΥ ΣΚΑΡΟΥ
ως φίλος,
απο
ποιους συνεργ αποπροπονητές οποίο τις περισσό
Και
Κα µε ποιους
µοντέλο µακριάίες κράτησαν την
εναντιώνονται. τερες φορές
άζεται.
άλλοτε
οι
Η
από
διαχείρ
µε τα πρόσω όρους συνεργ
ΡΙΟΥ
µα
οµάδατο Ευρωπα
του 2016
ιση
άζεταιΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ϊκό Πρωτάθ
στη Γαλλία
ρακτηριστικό των ποδοσφαιριστώ
τον επόµεν
το τιµ του. πα που στελεχώ
ληκαι την
ο στόχο της,
νουν
παράδειγµα
ν, µε χαστα Κατσου
Ρωσία.
το Μουντι απειλούν για
Τι να κάνουµ
την κλήση
άλ του 2018
ρούσαν ότι ράνη. Ενώ και οι
του
ε; Υπάρχο
Η αντιπρο
άλλα πολλά,
ίδιοι οι παίκτεςΚώστη
σωπεία
υν
αποδυτήριαη επιστροφή του θα
σµένη ή,
θεωσκήνιο των βέβαια. Και στο κι
σωστότερα, της ΕΠΟ παρουσ
βοηθούσε
προόταν έλειπε και στους αγώνες
το κλίµα στα
ακολουθεί
ιάζεται
τριχοτοµηµένη
διαβάζετε πληροφοριών (όπως
, σε
ο
διαφορ
στο διπλαν
, αφού ο τριαδιχαµιλά δα, ο Μαρκαρ παίκτης που θα πάρειµια δύσκολη στιγµή,
διαµορφώνοντα ετικό δρόµο
και στο παρασκ
καθένα
ό ρεπορτ
καιττραγουδίσ
ς
επάνω του
άζ)
πτά »του αγώναιάν τον χρησιµο
τρακύλα (από ι είναι πρόσκα Η οι συµµαχ
ήνιο. Ενα
στο «Weekend
σκήνιο που
ιρες.
αποκλειστικάίες που της
απο
παραµε την Ουγγαρποίησε τα τελευτα την οµάκινείτα
τροχαίο στος για να βοηθήσ
ση της παγκόστην πρώτη δεκάδα Ητοαγωνισ
ία 13 λετική
ος ηθοποιός
ία. Ο χρόνος
χρόνιατου power game ι στις παρυφέ
καγια δεύτερο
έφθασε
Ο αγαπηµέν
ει αγωνισ
τελικά δεν
ς
για τον
ήταν ελάχιΕπειτα από επτά
χρόνο
χρ
µα και στον µιας βαθµολογίας)µέσα σεστην
ΕΠΟ. Αυτά,
ένα44η
«κακώς κείµενα»
τικά
θέ- 
ΣΕΛ. 58 πέτυχε τον
Αλέκος Φασια«σκληρό
έφερε κόντρες
σχολιάζει τα
όµως, δεν έλεγχο της
δαπέστη
σκοπό της, την Εθνική, η οποία
απουσίας, ο
τας και θυµάται
πυρήνα»
γκα- .
, ώστε
Ετσι, ενώ
ακόαι στηνρούσης
Θα τα πούµε είναι της πατης οµάδας
της επικαιρότη δασκάλας του,
τιωθεί η βαθµολνα αλλάξει το κλίµατη νίκη στη Βουνός φιλοξενείτ Fine Arts,
.
της
Μαρκαριάν στις αρχές της εβδοµά
εν καιρώ..
Εκείνο
os
και
συµβουλή
ογική
τη
να βελκριµατικό
της θέση
λερί Kapopoul
 ΣΕΛ. 60
στε αυτή για το οποίο καιγόµ.
έγινε γνωστήυπέβαλε την παραίτη δας ο Σέρχιο
όµιλο
στον προανέµων»
Ρούλας Πατεράκη
τη στιγµή
αταθλήµατος. του Ευρωπαϊκού
στο «νησί των
µία στην
σπονδίας, µέσω του γραφείο σή του, η οποία
Πρωοµάδα και είναι η ηρευ
λίγο
Σε πολλά
(και
50
µια καθαρή
στοποιήθηκε αργότερα από την Τύπου της οµοΣΕΛ.
οργανω

θέµατα
λειτουργίας
ίδια πηγή
ότι ο πρόεδρ
οµάδας
µατιά προς µένη, τεχνοκρατικά)
δεν την αποδέχ
της
ος της οµοσπο γνωτο µέλλον
νται απλά, , που µπορεί να φαίνοθηκε!
δεν έχει
. Η Εθνική
2015
νδίας
αλλά
περιθώ
Μόλις την
Ιουλίου
έχει… ραγίσει σε µια σχέση
ριο
και από
Σάββατο 25
που
τά τη συνάντηπερασµένη Πέµπτη
το Μουντ να µείνει έξω
αιτία πολέµο αντιµετωπίζονται
, όµως, µειάλ του
Γι’ αυτό άµεσα
σαν
κού µε τον ση του οµοσπονδιακού
χωση του υ. Ακόµα και η στελέθα πρέπει 2018.
πρόεδρο
νίσουν την
ιατρικού
τεχνινα κανοτης ΕΠΟ,
τον διευθυν
επιτελείου
δείχθηκε
µε απόντα
δικότητος πορεία τους οι κάθε
τή
σε µείζον
αναπαράγο
αποστροφή των εθνικών οµάδων
ζήτηµα.
Οπου
τές και, φυσικά ντες, οι προπονειτης δήλωση
, µία
τή -«δέχθη
ηΚαι η φτωχήφτώχε ια και γκρίνι
, οι ποδοσφ
κα εµπόδια ς του προπονηαιριστές.
από διακρίσ
α.
που δεν περίµεν
από ανθρώπ
λευταίο χρόνο
εις τον
νεται ακόµα Εθνική οµάδα τεΓιώργο Καραγκ α»- άφησε έκθετο ους
γίφτωχότερη
ούνη! Μύλος… τον
έσοδα,
Το εντυπω
και σε
αφού ο
αποκλ εισµός
της από
ρουγουανός σιακό είναι ότι ο
το Ευρωπ
Ουτάθληµ α
αϊκό Πρωήταν προσωπΣέρχιο Μαρκαριάν
σηµαίν ει
στια απώλε
και τεράραγκούνη. ική επιλογή του ΚαΟµως, από
ΕΠΟ και ια εσόδων για
λαξαν πολλά.
τότε
την
τους ποδοσφ
Οι σχέσεις άλΟ εκνευρ
γκούνη-Μαρκα
Καραισµός είναι αιριστές.
ρός και
ριάν έφθασα
φανεστα άκρα
στις
ν
εξαιτίας
Οι ποδοσφ δύο πλευρέ ς.
κυρίως, γεγονότ τεσσάρων,
ότι σε µια… αιριστές βλέπου
ν
Οι σχέσεις ων:
κή οµάδα υποτιµηµένη Εθνιτου οµοσπο
καµία ποδοσφ
διακού τεχνικού
νµετοχή τους
αιρική
µε τον
νεργάτη του,
Νίκο Κωστένσυανέβει τόσο δεν πρόκειται
γλου. Ο
ώστε να προσελ να
Κωστένογλου οσει το ενδιαφέ
την αρχή
ρον ισχυρώ κύδεν µπόρεσ από ρωπαϊκ
ν ευταιριάξει
ών οµάδων
µε τον άµεσο ε να…
. Επίσης,
οµοσπονδία
γάτη του Μαρκαρ
η
συνερλεια εσόδων βλέπει την απώΜαρσεράνο. ιάν, Ρολάντ
να την οδηγεί(και χορηγών)
µεταφέρθηκε Το πρόβληµα
κές καταστά σε ασφυκτιαναπόφ
και στον
σεις, τις οποίπροπονητή. ευκτα
ες δεν αντιµετ
ρά Μαρκα
Η
ώπισε
ριάν θεωρεί πλευτε όταν η
Κωστένογλου
πολιτεία τής ούότι
ιστικά στο
χε κηρύξε
«πιέζει αχρεία-ο
είις
εξηγεί αποκλε
ι
αποκλεισµό.οικονοµικό
Η παρουσιάστρια ν ποιων θα κάνει µηνύσε

2

«Το κακό
τρίτωσε
και πέρασε»!

«Η Ελλάδα
θα ξαναχτιστεί της»
από τα ερείπιά

3

4

Weekend

Αγορα

ινού
Τζένη Μπαλατσ

υ
«Η παιδεία µο πει
δεν µου επιτρέ
να προσπερνάω
τις ουρές»

1

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΟ 11Α∆ΑΣ

ΑΥΤΟΙ ΘΑ

Η εµφάνισ
η
ρο και η ήτταµε την Ουντινέζε στη
Λεωφόσµό στις τάξειςµε 2-1 έφεραν προβλη
µατιτου Παναθη
και αναδιατ
ναϊκού
άξεις στην
Ποιοι είναι
ενδεκάδα.
οι υποψήφ
Για ποιες
ιοι;
θέσεις;

Η τέως βασιλική
οικογένεια
στο Πόρτο Χέλι
 ΣΕΛ. 40,

45

και η νεότερη
Η παλαιότερη άνουν µαζί
γενιά απολαµβ στην Ελλάδα!
τους
τις διακοπές
58
 ΣΕΛ.

357
379
434

Πέντε
πιθανές
ισοπαλίες
από
το
και τον Χηνάρι
Μάνη!

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

ΦΕΡΟΥΝ

ασία
εναντίο
«Weekend»
εφετινή της συνεργ
«ταµείο» στην

και κάνει
∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ
παίκτες -οι
 ΣΕΛ. 51
πιο φορµαρ
µε το Mega
αναµφισβήτητ
ισµένοι
από την
Παρασκευήτης χώρας- θα αρχίσο α Για τις θέσεις
σία για το
τη σκληρή
υν Αντετο
των φόργου
Ευρωµπάσκετ
προετο
ορντ κλήθηκ
στόχο την
του Σεπτεµβ ιµα- πέρογλκούνµπο, Γιάνκο
βιτς (2-3), αν οι στην πορεία
ου, Καϊµακ
στις κορυφαεπιστροφή της Εθνική ρίου µε ου,
Περόγλου,
ένα γκαρντ.
ίες δυνάµε
Πρίντεζης
µένει να
από έξι χρόνια
ις της ηπείρος οµάδας
(3-4), ΑγραβάΠαπανικολάαπαντηθούν Τα ερωτήµατα
Στους ψηλούς
υ έπειτα
πάει στο
που
νης (4-5). 
είναι αν
Ο Φώτης … ανοµβρίας.
Ζάγκρεµπ
η οµάδα
παρουσία
η οµάδα
Κατσικ άρης
ενισχύεται
κοπούν ένα
µε δύο
του Κώστα
θα
γκαρντ µία
µε την
σιώσει τον
ή δύο φόργου σέντερ και αν
Κουφο
νως, το δίληµµ
θα
λείται από πεντάδα-φωτιά, επέλεξ ε στα θα
Γιάννη Μπουρ ύ, που θα πλαιορντ.
η οποία
τους Σπανο
βρίσκεται
ούση. Μαζί
ρικόπουλος.  α θα είναι ΑγραβάΕνδεχοµέαποτεΣλούκα,
ο Ζήσης
τους
Μάντζαρη. ύλη, Ζήση, Καλάθ
Σαρικόπουλος
νης ή ΣαΑπό την51
Σε
αποστολή,
η, θεί  ΣΕΛ.
κάθε περίπτω
ο Βασίλη
της οποίας .
πληρέσ
ση, πρόκει
επίπεδο µε ς Σπανούλης ανεβάζ θα ηγη- αυτήν τερη σε κάθε
θέση οµάδα ται για την
την επιστρο
οντάς την
του 2006.
έπειτα
φή του, ίσως
Εφόσον
είς µέχρι
όλοι φτάσου από
«κοπεί»
το
ν υγιεκ νέου πολύΖάγκρεµπ, η Ελλάδα
ψηλά τον
τοποθετεί
πήχη.

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛ

ΙΟ ΑΠΟ ΤΟ

Xωρίς µέικ απ

ΕΥΡΩΜΠ

ΑΣΚΕΤ!

ΣΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΕΤ

η
Αλεξάνδρα Κατσαΐτ
τρέξιµο
«Για µένα τοά ποτέ»
δεν σταµατ

«Θέλω
πολύ
να κάνω
τηλεόραση»

 ΣΕΛ. 52

Σ - ΤΑΤΙΑΝΑ
ΤΕΟ ΝΙΑΡΧΟ

ΝΤΙΕΤΜΑΝ

τελ
Ενα σούπερ µόν µο
για τον κληρονό

Τατιάνα Ντιέτµαν.
και το
τευµένο µε την
κληρονόµος
ΛΟΥ
ΜΗΤΣΟΠΟΥ
Ο 24χρονος
τελευταίΤου Ο∆ΥΣΣΕΑ
µοντέλο τούς
της 23χρονο είναι πραγµατικά αχώµέσα στα φώτα
ους µήνες
σηµειωθεί
∆ΕΝ είναι
ενώ αξίζει να Νιάρχου
όπως τα µεγαλύδηµοσιότητας, του, Σταύρος και ριστοι,
ο γιος του Φίλιππου Γκίνες
τερα αδέλφια δεν παύει να είναι ότι της Βικτόρια-Χριστίνα
και γραφιτο και
Ευγενία, αλλά
φωτογραφία
Ο λόγος για
University της
ένας… Νιάρχος!παιδί της διάση- σπουδάζει
στο Chapman
επίασχολείται σε
τρίτο κατά σειρά το οποίο, όπως στική
και
ιας
ας,
µε το σερφ.
µης οικογένει τις αναρτήσεις που Καλιφόρν
πρωταθλητισµού
ερω- πεδο
βλέπουµε από
Instagram, είναι
γίνονται στο

bet

ΧΙΛΗ: Goal

ΤΗΣ «ΑΓΟΡΑΣ»

ΟΝΤ-ΤΡΟΜΣΟ
ΟΥΝ.

ΤΣΙΛΕ-ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ

Pamespo
rts
Μόνο έν
α…

Κανονίσ
τε
την πορεία
σας

rts

 ΣΕΛ. 27

 ΣΕΛ. 32

12

7

∆ΥΝΑΤΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΤΗΛΕΣ
ΓΙΑ
TΑΜΕΙΟ

η Ικίκε

ΠΡΕΜΙΕΡΑ
της Χιλής, έχουµε
το οποίοστο πρωτάθληµα
είναι…
αναµένεται
Κόλο Κόλοτριών ταχυτήτων.
να
να παλέψουνκαι Κατόλικα
Τσίλε,
θα προσπαθήσουν Εσπανιόλα,
Μεξικό,
αναµένεται
για τον
αλλά και
τίτλο. Σαντιάγκο,
Κοµπρεσάλ,
παρηγοριάς,
να µπουν… Ο Χίγκινς
του
Ουατσιπάτο,
κάνουν
του Παναµά. µεταξύ µικρού, της…
σφήνα. και Παλεστίνο
Λα
και Σαν ό,τι καλύτερο
των ΗΠΑ
Αουντάξ,
µατς της
µπορούν,Καλέρα και
Λουίς
Στο ταµείο
Ικίκε,
και
ενώ Αρίκα, Κονσεσπιόν
∆υνατός θα συµπληρώσουν,
προηγούµενη
ρει και Οντ µε την
και πάλι
Ουν. Τσίλε «άσος»
θα
Τρόµσο.
δέχεται
Αιρετικός.
χεται από
απλώς, Αντοφαγκάστα
εβδοµάδαοδήγησε την
για την
γκολ η
Σκοράενισχύθηκε µε την Αντοφαγάστα,
πρεµιέρα το… παζλ.
Η τριάδα
Οντ.
3/4
ο Μάνης
17,96
έδρας
αρκετά
Το ίδιο
είναι αυτός
µε τα «Χ»
του πλήρωσεο στα έχει 3/3over, 3/4 goal.Προέρκαθώς
µπρο-Μάλµε
στα
της
Αρίκα, σηµείο θα ώστε να επιστρέψει
Εντός
τελευταία goal και
η γηπεδούχος
ποντάρουµε
επειδή
µπι (3,25) (3,35), παιχνίδια Ερεδέχεται
παιχνίδια 2/2 over
µεταγραφές,
η περσινή
και στο στους τίτλους.
και το Χάκεν-ΧάµαρΤορόντο-Φιλαδέλφεια
χει σερί την Τρόµσο,
της.
παίκτες
ενώ η
πρωταθλήτρια
Γουόντερερςover του
φιλοξενούµενη
η οποία Υπορει. Η 3-3-1 και µπορεί
θα έχει και, παράλληλα,
αγώνα
έκανε
τρέπαράδοση
πρόβληµα
Γιουν.
Η τριάδα
καλές
απέκτησε έχασε
να σκοράφει», ανεξαρτήτωςαπό
(1,65).
Από εκεί
οµοιογένειας. αρκετούς σηµαντικούς
το
Εσπανιόλα-Κόλο
Μετά την της… σύσκεψης!
και πέρα,
νέους,
Ο Παναγιώτηςέδρας,2010 «γράκαθιερωµένη
οπότε
ποντάρουµε
πρώτο
στοιχηµατικής
λεξε 1
7/9 over.
Κόλο και
παρουσιάστηκε
over
το over
τους παιχνίδια
Κοµπρεσάλ-Σαν
καταλήξαµε οµάδας σύσκεψη
µέτρηση από τη ∆ιόλατζης επέστα µατς
της
Χιλή,
αµφότερες στην έδρα στα 7 από
κής πρότασηςγια την της «Αγοράς»,
στην αναστα. ΑυτόΟυν. Τσίλε-Αντοφαγάτα τελευταίαΛουίς. Στο
τριάδα
της Εσπανιόλα,
εµφανίστηκε
Επίσης,βρίσκουν µε
ταία 4
Ο Σκόρερσε 2 over της βασιµεταξύ
παίζουµε άνεση δίχτυα. ενώ στο 9 µεταξύ
Χίγκινς
και
ζι τον
στα τελευ5-0, 4-0,
τους παιχνίδια
(µετρούν
δεύτερο
το goal
«άσο» έριξε στο… 1 «άσο».
Κονσεπσιόν-Ουατσιπάτο
9 στα τελευταία
στο Ουνιόν
ται κάτω
χος έχει 3-0). Επίσης,
της Σάντος. τραπέ(1-3,
της πρώτης)
Λα Καλέρα-Ο
12
βασµού από τη γραµµή Βρίσκεπαιχνίδια21 over στα η γηπεδού(6 στα µεταξύ τους),
και
µεταξύ
και υποδέχεται του
τελευταία
της, ανεξαρτήτως
τελευταία
γό Τζόινβιλ.
και διοργάνωσης,
στο Ουν.
τους και στο Ικίκε-Ουν.
υποβικαι διοργάνωσης,
25
16 στα
την ουρατελευταία
τελευταία Κατόλικα 7 στην έδρα
Φουλ
έδρας
καθώς
(έχουν
η φιλοξενούµενη).
άµυνα
20, ανεξαρτήτως
ξενούµενοι,
τάθληµα, 15 στο γήπεδό και 13
4 σερί
θα παίξουν
236 ΟΥΝΙΟΝ
της (σε στα
που έχουν αλλά
έδρας
δόρες). Κύπελλο
οι φιλοπρωοι
και ΛιµπερταΕΣΠΑΝ.-ΚΟΛΟ
βαθµούς συλλέξει γηπεδούχοι,
4 στα Η φιλοξενούµενη
273 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ-ΣΑΝ
τελευταία
11 από
ΚΟΛΟ
βρουν εντός έδρας,
ξαρτήτως
τους
µετράει
6 εκτός
τον
OVER
286 ΣΑΝΤΙΑΓΟ
ΛΟΥΙΣ
πολύτιµο τρόπο για µπορούν 13 κε δίχτυα διοργάνωσης,έδρας,
1,55
ανε«τρίποντο». να πάρουν να 12
στα 11
OVER
298 ΟΥΝΙΟΝ ΓΟΥΟΝ.-ΑΡΙΚΑ
Ο Εξάσφαιρος
µατς µακριά
από τα ενώ βρήτο
1,60
sports.gr
ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ-Ο
Η απόδοση από το τελευταία
του
403 ΟΥΝ.
γήπεδό
βλέπει
1
«Αγοράς»
ΧΙΓΚΙΝΣ
της πρότασης της.
1,90
ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ-ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ
πολλά pameγκολ στο
GOAL
424 ΙΚΙΚΕ-ΟΥΝ.
Καλή είναι 2,94.
της
µελέτη
1,40
τυχία.
ΚΑΤΟΛΙΚΑ
και καλή
GOAL
434 ΟΥΝ.
1,45
επιΤΣΙΛΕ-ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ
GOAL
1,30
ΣΑΝΤΟΣ-ΤΖΟΪΝΒΙΛ
1
1,35

1 1,35
OVER 1,45
OVER 1,50

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ
2. ΚΟΛΟ
ΚΟΛΟ ............ 34
3. ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ
..............
10.
4. ΟΥΝ.
............. 32 11. ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝ.
ΚΑΤΟΛΙΚΑ
ΑΟΥΝΤΑΞ
5. ΟΥΝΙΟΝ
31
....... 29 12. ΙΚΙΚΕ.......................
ΙΤΑΛΙΑΝΟ..... 23
ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ
-------------------------.. 21
13.
6. ΟΥΝ.
27 14. ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ
ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ ...... 21
7. ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ
8. ΑΡΙΚΑΤΣΙΛΕ ................. 27 15. ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ.......... 20
19
....................... 26 16. ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ
9. Ο ΧΙΓΚΙΝΣ
.......
17.
................. 24 18. ΣΑΝΤΙΑΓΟ ............ 19
ΓΟΥOΝ. 19
ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ
24
. 17
..........
8

Τέσσερις
προτάσεις
µε…
από κόρνερ
τη
και τη Σουηδία
Νορβηγία

(ΠΕΡΣΙΝΗ)

Ε
ΤΡΑΒΗΞΤ
ΤΟ ΤΕΤΡΑΣΕλΙδΟ

.gr

Αγορα
ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η εκρηκτική
τραγουδίστρια
αποκαλύπτει
βήµα
ότι ήταν ένα
δική της
πριν κάνει τη TV…
εκποµπή στην

«PURPLE GAMES»

Ο «βασιλιάς των φρούτων»

2015

Μινέιρο

ΤΡΙΑ∆Α 17,96
ΤΟΥ!

Αγορα

25 Ιουλίου

Επιστρέφει
στις
και στανίκες
over
η Ατλέτικο
Ανεβασµένη
η Ιντεπεντιέντε,
«καθαρίζει»
τη Ραφαέλα

ΣΕ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

εγαλώνει

Τιµή
3,5€

∆ύο Θεσσαλονικιές
εξάγουν
επιτραπέζια
παιχνίδια σε όλο
τον κόσµο

ενΘετΟ BUSiNESS

Σε δύσκολη
θέση
η Σάντος,
µόνο
µε την νίκη
Τζόινβιλ
Εχουν
παράδοση
στα…
η Γιουνγκgoal
και η
Μπόις
Λουκέρνη

ΣΕΝΤΡΑ

ΕΠΤΑ
ΑΚΟΜΗ
«Παγίδες
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤ
» στην
Α
πρεµιέρα
!

Του ΜΑΝΟΛΗ

Μ

κουπόνι συνέχεια
το
Ξεκινούν του ΟΠΑΠ.
επτά ακόµη
έχουµε
πρωταθλήµατα
λογές όλο και περισσότερες
για
και
σέντρα να ποντάρουµε.
επιστη Β’
στο Βέλγιο,
Γίνεται
και στη
Γ’ Γερµανίας,η
την
χία, στη
Χιλή καιΑυστρία, την
Χρειάζονται
το Μεξικό. Τσεπροσοχή
πάντως
ιδιαίτερη
µατα και, όλα αυτά
γενικά, τα πρωταθλήστο ξεκίνηµά
όσα βρίσκονται
να δούµε
τους.
τις οµάδες Πρέπει πρώτα
ση βρίσκονται,
σε τι κατάστααποδυναµωθεί,αν έχουν
ενισχυθεί
έτοιµες
αυτή την αλλά και ποιες
ή
Μην
είναι
ξεχνάτεεποχή.
ευρωπαϊκές
ότι
παιχνίδια οµάδες για αρκετές
τους στα ακολουθούν
των κυπέλλων
προκριµατικά
δες» στην
Ευρώπης.
ΜΕΓΑΛΟ
πρεµιέρα
Οι «παγίκαι αναµένονται
είναι πολλές
ΤΑΜΕΙΟ
Ολοκληρώνεται
αρκετές
εκπλήξεις.
Καπ µε
ΑΠΟ
τελικού τη διεξαγωγήκαι το Γκολντ
ΤΟΝ
ανάµεσα
του µεγάλου
διοργάνωσης,
ΤΟΝ
ΜΑΝΗ
στην έκπληξη
ΑΙΡΕΤΙΚΟ.
την Τζαµάικα,
ΠΛΗΡΩΣΕ
της
και το
Η

 ΣΕΛ. 41-44

ΣΧΟΛΙΟ

Ο Φασιανός
ταξιδεύει
στη Μύκονο

 Σάββατο

Πολιτική & Οικονοµική

Pamespo

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧ
ΗΜΑ

Ολα τα µυστικά
του
στοιχήµατος
στήλες και µε 7 δυνατές
προτάσεις».12 «ψαγµένες
Πληροφ
µε σηµασία ορίες
.

 ΣΕΛ. 40

Aλλο ένα DVD µε 5 επεισόδια

Για πρώτη φορά
σε εφηµερίδα
η πολυβραβευµένη
παιδική σειρά,
µεταγλωττισµένη
στα ελληνικά

Αρ. φύλλου

Γιόρτασαν την επέτειο
µε
γεύµα συναίνεσης
27

 ΣΕΛ.

Σάββατο

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

38

το γουρουνάκι

ME 38 MEΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

25 Ιουλίου 2015

NEO AKYKΛΟΦΟΡΗτΟ

 ΣΕΛ. 7

 ΣΕΛ. 52

Απαιτήσεις-σοκ
της τρόικας
για τις συντάξεις

συνεντευξEiσ

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

«Αµφιβάλλω
για τη βιωσιµότητα
της συµφωνίας»

ΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΠΩΤΑΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΑ 72 ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 2060

Η ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΣΤΗΝ «Α»

«Mέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου
η εξόφληση των επιταγών
 ΣΕΛ. 10
που έχουν λήξει»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

«Ο Μεϊµαράκης
είναι ο κατάλληλος
άνθρωπος, την
κατάλληλη στιγµή»
Αρθρογραφούν
στην «Αγορά»

Ρουσόπουλος

και ο συντονιστής
του γραφείου
προϋπολογισµού
της Βουλής

• Παναγιώτης
Λιαργκόβας

29

ση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2021, όταν το
όριο θα διαµορφωθεί στα 67,5 έτη.
Στη συνέχεια, θα αυξάνεται περαιτέρω ανά τριετία, µε αποτέλεσµα να
ανέλθει στα 69 χρόνια έως το 2030
και στα 72 χρόνια έως το 2060!
Παράλληλα, οι δανειστές ασκούν
ασφυκτικές πιέσεις και για νέα µείωση στο ύψος των συντάξεων, η
οποία σε βάθος χρόνου µπορεί να
φθάσει στα 80 ευρώ.
 ΣΕΛ. 5

Επιτόκιο-«φωτιά» για τις 100 δόσεις απαιτεί η Κοµισιόν
 ΣΕΛ. 2

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

 ΣΕΛ. 6-7

• Νίκος Παπανδρέου
• Θόδωρος

ΤΗΝ αύξηση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης απαιτούν οι
δανειστές, συνδέοντας το έτος
χορήγησης της σύνταξης µε το
προσδόκιµο της ζωής των πολιτών της χώρας. Με την απαίτησησοκ της τρόικας, που πρέπει να
συµπεριληφθεί στη συµφωνία για
το τρίτο µνηµόνιο, τα 67 έτη ηλικίας για τη λήψη της σύνταξης θα
αποτελέσουν σύντοµα… µακρινή
ανάµνηση. Τα νέα δεδοµένα θα
προβλέπουν την αυτόµατη αύξη-

Θεόδωρος Φέσσας

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Βασίλης Κορκίδης

«Επιστροφή στην οµαλότητα,
αλλιώς καταρρέουµε»!
∆ραµατική έκκληση για αποκατάσταση της κανονικότητας στο
εµπόριο απευθύνουν µέσω της «Αγοράς» οι Θεόδωρος Φέσσας (πρόεδρος ΣΕΒ), Κωνσταντίνος Μίχαλος (πρόεδρος
ΕΒΕΑ και Κεντρικής Ενωσης Επιµελητηρίων), Γιώργος Καββαθάς (πρόεδρος Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος), Βασίλης Κορκίδης (πρόεδρος
ΕΣΕΕ), Χριστίνα Σακελλαρίδη (πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων) και Αντώνης Μακρής (πρόεδρος ΣΕΛΠΕ).
 ΣΕΛ. 16, 29

✓ Συγχωνεύσεις υπηρεσιών
✓ Κατάργηση επιδοµάτων
✓ «Μαχαίρι»
στα οδοιπορικά
✓ Μείωση στις δαπάνες
υπερωριών
✓ Εκποίηση κρατικών
αυτοκινήτων
 ΣΕΛ. 14

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Βάζουν ενέχυρο
ακόµη και...
άλογα!
 ΣΕΛ. 18