Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΞωΟΡΞΞ
ΜμΟΜΑΔΜ :η , | ¦
Αγκαθα Κωστα
Οθέμα5 Λ6σμσνΙίσαε > 
τραγουδά ΣτἑΠ|σ Κσ2σνιΣίδαὡ  .
15 α εμένα τρσγσύ8·σ σε εαιμέῆε|σ ενσρχασφωσπ Χρήσισσ Πσπσδόπσαῆσα
 _. ϊ Θεραπευτικό
 “ Ω αγιασματα
 Ί ΜΗΝ Ελλάδα
ζ θεΙΜώἐ 70 ΟΥ100μένες Πηγές από
.η _ την Ευαγγελίστρ1α οταν Τήνο
γ :πω ελλαδα μεΧρ1τΠνΑΥ1α
 _¦ Παρασκευή στα Τέμπη
Ακόμα ένα
αριστούργημα
Με «βασίλισσα
χ ,Π ` 7 ι
 ααα εγκληματσ8»
ΣΤΗΝΔΘΗΝαΜΡσϊκα
:ισ με
Ρύθμ|σα-εξαρέ5 ·¦ 
γ|σ «Νεκ με.σν
Ἐμχεια· για... αίμα θέῇ£ϊ8¦Ι8γὡ '
 <<κσκκινσ» 6σν8|σ Μμμμ:
_ ΣΤΕΛΝΟΥΝ Ε|ΔΟΠΟ|ΗΤΗΡ|Α Ο' ΤΡΑΠΕΖΕΣ
|'Ι·ΙΙ()Ρ|Α/: |. -λΥ|Ιλ) ··; )ε). ΙΔ17Ιῖ
0Μμαμόασσασε ΜΜΓΕΣ-ΦΩΤ|Λ ΣΤΟ ΔΣΦΑΛ|ΣΤ|κΟ
«κσρσωσΜσ Ι Ι
σχέ6|οΒσσοΜκπ Πως 130.000 ασφαλ10μεν01
Σελ. 25 Σ.
ΝικοΣααααΔΣ μΠ0ρ00ν να ·ἑ:Ι·ΐ ° _ 
«Το ισα! αμα 
Ι έχε' σῆσγμσφῇ
δίνουμε τον αγώνα»
·: Η). 24
μα Π κ ,
γλυτωσοσν Ν Σ - Με κ9·
Ι  · “ - σσΦϋε'° . ωκσισΜΜνω
 στην σγο σ
σωμα ἔ2ἔ?9"“ 80" ι. εμαθα; το“Μμα=α
ΜΜω@μΞ οιἔΐέο ΜΜ%ἙἩ3ἴ τραπεζεε "Μ" ""°'ἑἘ:”Ω
· Σελ. 49
ΚΟΡΥΦΔ|0 κΥΒΕΡΝΗακ0
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤ0“Π>›
Μσχπ σε πρωτο
Δ πΠσνσ για
.-σ Ι Ι
Ἐξ|'υΠωργἔἙ% εσΧΟΞΡΜ=28852!ΜωσΜ@ωΜ “ΕνωμένωΜΕ^ ξἔ~ἶ τ
βοηθα] Μο Πουτ'ν·ὴ· κα· σεπσυργίσ8ιων ψσφ·σκὡν κανσῆ|ὡν, περ·ῆσμβσνε· ΚΟ' Σ α
Μεσατααααγμα.ααα τσσχέδ·σνσμσαπσσκσιέθεσεακαβέρνσσσ Σελ. 21 
Σελ. 16 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα