Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
25 7

Σε διαβούλευση τίθεται Ενας ακόµη δήµος
ρίχνει “πόρτα” στη
το Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων Σελίδα 11 ∆ηµοτική Αστυνοµία
ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ
ÔÏÐÉÊÇÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

www.xtypos.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.7.2015
ΕΤΟΣ 20ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 912
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

Σελίδα 10

ΠΙΟ ΚΟΝΤAΗ
“ΑΓIA ΣΟΦIA”
ΠΟΤΕ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΟΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ

Σε δηµόσια διαβούλευση η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
ανέγερσης του γηπέδου.
Σελίδα 3

Σελίδα 5

Τα πάνω-κάτω
µε τις ∆ηλώσεις
Νέες προθεσµίες για την κατάθεσή τους από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Πότε
πρέπει να καταβληθούν οι δόσεις του φόρου εισοδήµατος.
Τι ισχύει µε το Ε9.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Άγνωστο πότε θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους

Επιδόµατα αγνοούνται
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ

Σελίδα 9

Ολοκληρώθηκαν
οι ενστάσεις µε
θεατή τη
∆ηµοτική Αρχή!

• Σε αναµµένα κάρβουνα χιλιάδες οικογένειες που δεν ξέρουν πότε θα πάρουν τη δεύ-

τερη δόση των οικογενειακών επιδοµάτων του ΟΓΑ, την οποία πολλά νοικοκυριά υπολογίζουν για να καλύψουν τις άµεσες ανάγκες τους.
• Στις 20 Ιουλίου ήταν η αρχική ηµεροµηνία, η οποία µετατέθηκε χωρίς
να έχει καθοριστεί πότε θα δοθούν τα ποσά στις οικογένειες.
• Τι θα γίνει µε τα επιδόµατα πρόνοιας, που επίσης έχουν καθυστερήσει ταλαιπωρώντας χιλιάδες συµπολίτες µας.
• Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τα επιδόµατα τέκνων: Κριτήρια-Προ ποθέσεις-Παραδείγµατα
και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Σελίδες 6,7

Η ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΦΘΟΡΑ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ

Ποινές-χάδια σε δηµοσίους υπαλλήλους

σε δήµους
και τουρισµό

Παρεµβάσεις του Λέανδρου Ρακιντζή κατά αποφάσεων Πειθαρχικών
Συµβουλίων που προκαλούν το κοινό αίσθηµα.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΚΑΡΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οµπρέλα για τα
φτωχά νοικοκυριά

Γυµναστείτε
στην παραλία
και στη θάλασσα

Χιλιάδες αιτήσεις σε µια
εβδοµάδα για το επισιτιστικό
πρόγραµµα

Σελίδες 4, 13, 14,

Σελίδα 19

Πολύτιµες συµβουλές για
να συνδυάσετε τις
διακοπές µε την άσκηση

Όταν οι
βιβλιοθήκες
αλλάζουν
ρόλους

Θέσεις
εργασίας

Σελίδα 6

• Τελευταία ευκαιρία
για το πρόγραµµα
απασχόλησης νέων
σε τουριστικές
επιχειρήσεις.
• Εγκρίθηκαν 1.549
θέσεις γυµναστών
για προγράµµατα
άθλησης.
• Προσωπικό σε
ανταποδοτικές
υπηρεσίες δήµων.
• Πρόσληψη ατόµων
σε διαδηµοτικές
κοινωνικές δοµές.

Σελίδα 16

Σελίδα 3