Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ!! ΔΠΟΚΛΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25. 07. 20" 5 . ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 738
ΑΠΟΦΑΣ|ΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ| ΧΩΡΟ: ΒΑΡ|Δ|Α ΚΔ' ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
Ι . Ι Η
Σ'ω· Ισ ΜωΜΜΜ
ΜΗΝΑ ο Τσίπρα(
ΥΠΟ Π|ΕΣΗ Η ΦΩΦΗ
·Σ0ΡΡΜ·ΔΣ
Πο μπω(
ΜΜΜ οιο  ο να»
γρομμοΙεοε Στ. Ξεκοῆοκη8
η πομπο
για Μου(
ΣΕω Ι4
ἱῦυυυὐ ὅπως
ο· ΗΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ χώρα
ΜΝ: υπ γίνε·
η ΜΜΜ Μ
'600 σῆῆσγὲ5 χωρἱ5
κανένα κόστ05,
 _ Ελλην·κὁ Πυρ  Πσϊην Ευρωπη  ›
ΣΕΛ. ω
μ<····
”Ερχοντοι ρογὁοἰε5 Ποῆιτικὲ5 εξεῆἱξε|5 μετΟ το τὲῆοε ΠΕ
ὁιΟΠρογμστευο05 κο' τη ουμφωνἱο με του5 ὁονειοτε5
Μου είναι
η ΜΜΜ
ευκαιρια
θὲῆει μεγυῆη τύῆμη
γιο νο κσνει8 την
ευσνσστοσῇ σου
Γροφει ο Κ ΞυῆΟυοΠΞ
ΣΕΛ. 3
5 Ζωή5
“ Η Πρὸεὁροε
.Με Βουῆἡ5
δοκ'μΟΖει
τι5 οντοχὲ5
 του Μοξϊμου
ΣΕΛ. Β
Με ΒΑ Με ΜΜΕ·
Ξ 7 Με», Με,
ἑ ΜΜΜ/ΟΛ· ΜΒ
Ξ ΣεΛ. Μο. 19-22. 45-47
Νέα πω
πιο ΜΜ·Μύ