Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κοπο τον «ΜΜΜ»
Πρωτιά του "ΑΜ
σε διεθνή διαγωνισμό
για το... Με»
ΠΑΟΚ-Λ0Κ0Μ0ἩΜ ω
Η πρωτη 'Τούμπα της χρονιάς
ήταν καυτή και εξασφαιρη
· ἙΠΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6306
ΕΤΟΣ 22]
20'|5
ΝΝνν1γροετΜε.9τ
κίνδυνος «λουκετοιι»
για το κόσμημα Ν0Ε8|8   .“
Η Νεεε ανακάλυψε
μια... δεύτερη Γη!
Η Ν.Χδ λ ιινιικοινι·›σ:: πως το
οιοστηιιικο τη).::σκοπιο 'έν|›|υι' ι':χι:ι ι:ντοπισι:ι “το μορι).ι'›τι:ρο σι: μιν/τοις κοι ηλικίο αποψη.» τη; | η;»: "ον
πρὡτο πλονητη φωνη· στο
ιιι':γι:0ο; τη; "ης` που πι:ριστριῖφι:τοι γύρω οπο το μητρικο του αστρο εντος τη;
“φιλο;ι:νης Δώνης». των η
οκτινοβο).ιο που ο:':χι:τοι
ι:πιτι›ι':πι:ι την ιλπορἑη νομού
σι: ι›γρη μορφη. “Σημερα η
'η ι;ὶνοι λιγο λιγοτερο μονοΜη». ΜΜΜ: ο ::ρ:τι›νητης
ί|ῦἑον γ|ςι|:νκινγκς. Οι ομοι"Τ')Τ¦'ζ ¦ἶ]|')Ἡν προκοΜ'σ:^ι
ονοβροσιιο στην επιστημο
νικη κοινοτητο. κο')ι;›; πλέον ιιπομχοι›ν πιΟονοτητ:ς νο
βρεθει 40η σ` ιιι›τον τον
πλανητη. 'Οπως οη).ιἰ›νι:ι ο
"<ξ:Πνκιν;.|κ; τη; Υ ΜΝ! ο
π).ονητη; έχει πι:ροσ::ι τοσο
κοη›ο σι: τροχοι γύρω σι: οι·την την Δώνη - ο οισι:κοτομμιη›ιο χρονιο οπου ι:ιχι:...
οιρΗονο χρονο γιο νο ΜΕΤΙΝιιοσ::ι» ;ωη. “στο ::ινοι ιιιο
οι·σιοστικη ι:ι·κοιριο γιο νο
προκίιηι:'ι μη. ::ῳοσον
ι·πορχοι›ν ολο το οποροιτητο σι·στοτικο κι” οι προϋποθέσεις γιο νο ι·πορχι;ι μοι]
οι: ούτω· τον πι.ιινητιχ». κοτο).ηγι:ι. Σ|ἰ.λ 8-0
ΜΟΣΜ'Α ΠΡΟΒΟΛΗ
Παγκόσμιο
ισι·ιοιιλοιας στη
θεσσαλονίκη
Η διοργανωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος νέων και νέανίδων για την
ιστιοπλοΐα έρχεται φέτος στην πόλη
μας και συγκεκριμένα στον Ναυτικό
'Ομιλο θεσσαλονίκης. ΣΕΛ 3
ΣΤΟ Δ. ΔΕΛΤΑ
Εγκαινιαςονται
κοινωνι κο
ιιαντοιιωλείο
και φαρμακείο
Την έγκριση κανονισμού λειτουργίας
του Κοινωνικού Φαρμακείου και του
Κοινωνικού Παντοπωλείου αποφασισε
ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Δέλτα. «Η λειτουργία αυτών
των κοινωνιών δομών πως” θεμα 034·
κληρου του Δημοτικού Συμβουλίου»
τόνισε από το βήμα ο Δήμαρχος Μίμης
Φωτόπουλος. ΣΕΛ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα