Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24-07-2015'
ΑΔΩΝ'Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ἀναγ%η συνεργασίας
όρθοφρονούντων
Γράφει ό Β. Α. Κόκκινος _
θ ήγέτης πρέπει να γνωρίζει τα προβλήματα τής χώρας
του. Να προβλέπει τίς εξελίξεις. Να όργανὡνει τήν
χώρα καταλλήλως για τήν αντιμετώπισή των. Να συντονίζει
τα ληπτέα μέτρα. Να διατασσει τίς αναγκαίες ενέργειες καί
να έλέγχει τήν τήρηση τῶν εντολών του. 'Ο σημερινός Πρωθυπουργός, μέ όσα διακήρυξε στήν Θεσσαλονίκη, απέδειξε,
ότι δέν είχε γνώση τῶν προβληματων τής Πατρίδας. Καί μέ
όσα δέ στή συνέχεια έλεγε κατα τίς προεκλογικές αγορεύσεις του καί έκείνες πρό τού Δημοψηφίσματος κατέδειξε,
ότι ακόμη δέν είχε μελετήσει αυτα προσηκόντως. Ούτε είχε
έκτιμήσει τίς αντιδρασεις ὁρισμένων συνεργατών του.
Οί Ακροαριστεροί ανέκαθεν ήταν μικρόψυχοι, μισαλλόδσξσι καί“αγνώμονες. Αντιθέτως οί Συντηρητικοί, που αγαπούν τήν Πατρίδα τους, είναι μεγαλόψυχοι καί ανεξίκακοι.
Ἡ 'ίστορία βρίθει παραδειγματων. 'Ο Κωνσταντίνος Τσαλδαρης παρέδωσε τήν Πρωθυπουργία στόν Θεμιστοκλή Σοφούλη για τό καλό τής Πατρίδας. "Ο Ευαγγελος Με'ίμαρακης καί ὁ Σταύρος Θεοδωρακης στήριξαν τήν Κυβέρνηση
μεγαλειωδῶς σέ κρίσιμες στιγμές. 'Ο Πρωθυπουργός, λέγων ότι υπέγραψε μία συμφωνία τήν ὁποία δέν έπίστευε,
έδωσε αφορμή είς τόν κ. Σώυμπλε να υποστηρίξει τήν
έλλειψη αξιοπιστίας τής 'Ελλαδος.
'Η Κυβέρνηση καυχαται ότι αγωνίσθηκε για τήν αξιοπρέπεια τών 'Ελλήνων. Ποια αξιοπρέπεια όμως έχουν οί
”Ελληνες σήμερα, όταν βρίσκονται έπί ωρες, παρα τόν καύ
σωνα, έξω από τίς τραπεζες για να είσπραξσυν 50 ή 80
ευρώ; 'Εν τούτοις, είναι τόση ή επιρροή τού Πρωθυπουργού στους νέους ανθρώπους, ώστε πολλοί λέγουν: <<τσυλαχιστσν εξασφαλίσαμε τήν έθνική μας αξιοπρέπεια».
Είναι κρίμα τέσσερεις γενεές τῶν 'Ελλήνων να περασουν
τα υπόλοιπο τής ζωής τους μέ ασυνήθιστες'στερήσεις, χωρίς περίθαλψη καί χωρίς σεβασμό τῶν ανθρωπίνων αξιών.
'Η Κυβέρνηση, αν θέλει να προσφέρει ίστορική υπηρεσία
πρός τό λαό, οφείλει να συνεργασθεί με τους αρθοφρονούντες αρχηγούς τῶν αλλων κομματων για τήν ὁριστική
λύση τῶν προβληματων της χώρας. Καί αυτή μπορεί να
επιτευχθεί δια τής καταλλήλου αξιοποιήσεως τῶν κοιτασματων, αερίου καί πετρελαίου τής χώρας.
Είναι γνωστό ότι τα κοιτασματα αυτα προκαλούν τό
ενδιαφέρον τῶν Αμερικανών, αλλα καί τῶν Γερμανών, οί
οποίοι τείνουν να μεταβαλουν τήν Ευρωζώνη σέ γερμανικές
περιφέρειες."Ο,τι δέν έπέτυχε δηλαδή ὁ Χίτλερ τό έχει σχεδόν έπιτύχει ὁ κ. Σὡύμπλε. °Ορθόν είναι ένα μέρος τῶν κοιτασματων, αερίου καί πετρελαίου, να παραχωρηθεί σέ αμερικανικές εταιρείες, μέ τόν όρο διασφαλίσεως τῶν χερσαίων
καί θαλασσίων συνόρων μας καί καποιου λογικου ποσοστού
τῶν καθαρῶν κερδών για τήν 'Ελλαδα. "Ενα αλλο δέ μέρος
τῶν.αύτῶν κοιτασματων να δοθεί στους Γερμανούς μέ τούς
αυτούς όρους. Κοιτόσματα αερίου καίίπετρελσίσυ υπαρχουν
στήν'Ἡπειρο, τήν Κρήτη, τό Καστελόριζο καί όλο ό Αίγαίσ. 'Ο
Γιῶργος Παπανδρέου, όταν ανέλαβε τήν διακυβέρνηση, μας
έλεγε, ότι κοιτασματα πετρελαίου δέν υπαρχουν. Αργότερα,
όμως, απεδείχθη τό αντίθετο. Γύρω από τό θέμα αυτό, ή
προπαγανδα όργιαζει. "Ομως" Ελληνες έπιστή μονες από τόν
Κα·ναδα έχουν αποδείξει μέ αναμφισβήτητες μελέτες τήν
ύπαρξη τεραστίων κοιτασματων, αερίων καί πετρελαίων.
Δέν θα παψουμε να τονίζουμε ότι ή 'Ελλαδα, ως γεωργοκτηνοτροφική χώρα, δεν πρέπει να είσαγει κρέατα από τήν
Ολλανδία, τήν Γαλλία, τήν Βουλγαρία, τήνΡουμανία καί τήν
Τουρκία. Να περιορίσει τίς είσαγωγές της, για να αναπτυξει
τήν κτηνοτροφία, τήν τπηνοτρσφία καί τήν ἰχθυοκαλλιέργεια
μέ σύγχρονα μέσα διστρσφής καί αναπτύξεως κοπαδιών
αίγσπροβατων. Ύπαρχσυν καταλληλες θαλασσες, όπως
αυτές τού Ἀμβρακικσύ, του Μεσολογγίου καί του Αίτωλικού,
όπου μπορούν να αναπτυχθούν μοναδικής γεύσεως χέλια,
πού ανταποκρίνονται στίς αξιώσεις τῶν Ευρωπαίων.
'Η Κυ βέρνηση, ακολουθούσα τήν πεπατημένη τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων, επιβαρύνει τήν έθνική ίδιοκτησία, έστω καί αν δέν έχει είσόδημα, δια βαρυτότης φορολογίας. Οἱ πολίτες έχουν έλθει είς απόγνωση. Από τό ένα
μέρος καλούνται να πληρώσουν φόρους πού αδυνατούν
να εξοικονομήσουν, καί από τό αλλο, δέν έχουν τήν δυνατότηταν ούτε τίς οίκονσμίες έκ τού πολυετούς μόχθου
τους να χρησιμοποιήσουν για τήν καλυψη στοιχειωδών
αναγκών υγείας καί φαρμακευτικής περιθαλψεως.
Οί Αρχαίοι"Ελληνες έλεγαν: <<Ἀλεκτωρίς ύδωρ πίνουσα
είς Θεόν ὁρα>>. Οί πολιτικοί μας, όμως, αν καί βρίσκονται στήν
εξουσία μέ τήν ψήφο τού λαού, έξαπατούν αυτόν κατα τόν
χειρότερο τρόπο, ένῶ αγνοούν τήν συμπεριφορα πού πρέπει
να έχουν έναντι τών κρατῶν πού_μας συμπαρίστανται. Είναι ί
έπαινετή ή έκφραση ευχαριστιών του Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, κ. 'ίωαννσυ Δραγασακη, πρός τους Αμερικανούς,
για τήν βοήθεια τους είς τό κλείσιμο τής τελευταίας συμφωνίας "Ελλαδας καί εκπροσώπων τής Ευρωζώνης.
·Ἀβέβαιο τό μέλλον
τή ς Νέας Δημοκρατίας
 πισω 'τό ισότιμα τα .ίδρυσε ὁ ΚωνσταγτϊιοεΚωαμααπ
Τό κόμμα πού δημιούργησε τό 1974 ὁ Κωνσταντίνος
Καραμανλής πνέει τα λοίσθια. Τέσσερεις δεκαετίες
μετα τήν ίδρυσή του καί αφου αλλαξε έπτα προέδρους
(Καραμανλής. Ράλλης, Μένω. Μητσοτάκης."Εβερτ
Κώστας Καραμανλής, Σαμαρα), σήμερα τελεί υπό τήν
προσωρινή προεδρία του κ. Μεϊμαρακη καί ὁδεύει
πρός τήν έκλσγή του όγδόου προέδρου της.
"Ομως τό πρόβλημα τής Νέας Δημοκρατίας δέν είναι
οί πολλές αλλαγές ήγεσίας, πού μέσα σέ 40 χρόνια δέν
είναι υπερβολικές. Ἀντίθετα, πιστοποιοῦν δημοκρατικότητα. Τό πρόβλημα είναι ή αδυναμία της να_διαμορφώσει σαφή ἰδεολσγική ταυτότητα. Διότιή παλαι ποτέ
ευρεία παραταξις τής Κεντροδεξιας, πού συνέθετε δυνάμεις καί αντλσῦσε ψηφοφόρους από ένα τεραστιο
πολιτικό φασμα, σήμερα έχει συ ρρικνωθεί τραγικα.
Δραματική έξέλ_ιἔις ί
'Η ἐξέλιξη τών έκλογικών ποσοστών τής Νέας Δημοκρατίας είναι δραματική. Τό παλαι ποτέ κόμμα του 54,4%
έπί Κωνσταντίνου Καραμανλή, του 46,9% έπί Κωνσταντίνου Μητσοτακη καί του 45 ,4% έπί Κώστα Καραμανλή,
έφθασε στίς έκλογές του Μαΐου 2012 να πέσει στό 18,9%.
'Ηταν τότε που, έπί ήγεσίας Ἀντώνη Σαμαρα, ή Νέα Δημοκρατία προεκαλεσε τίς πρόωρες έκλογές, Με δέν
φρόντισε να κατέλθει σέ αυτές ένωμένη.
Στίς έκλογές έκείνες κατήλθαν αυτόνομα αλλα τέσσερα κόμματα, μέ ήγέτες πρώην στελέχη τής Νέας Δημοκρατίας: 'Η «Δημοκρατική Συμμαχία» υπό τήν Ντόρα Μπακογιαννη, ή «Δραση» υπό τόν Στέφανο Μόνο,
ὁ «Λαϊκός Όρθόδοςος Συναγερμός» υπό τόν Γιώργο
ή Καρατζαφέρη καί οἱ «Ανεξαρτητοι"Ελληνες» υπό τόν
Πανο Καμμένο. Καί έπί πλέον στόν ευρύτερο φιλελεύθε ρα χώρο ή «Δημιουργία Ξανα» υπό τόν Θανσ Τζή μερσ. Τα πέντε αυτα κόμματα έλαβαν συνολικώς τα 20%
τών ψήφων. Πώς`λοιπόν να μήν πέσει ή Νέα Δημοκρατία στό απίστευτο ἐκείνο 18,9%, αφού ή παλαι ποτέ
ευρεία παραταςις τής Κεντροδεξιας κατήλθε στίς
έκλογές τόσο διασπασμένη;
"Εκτοτε, ή Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πιασει τό
30%, αλλα ματαίως. Στίς έπαναληπτικές έκλογές του
2012 τό αγγιςε (29,7%) καί κατόρθωσε να κυβερνήσει,
μέ τήν στή ριζη του ΠΑΣΟΚ καί αρχικώς τής ΔΗΜΑΡ.
"Ομως στίς νέες έκλ.ογές που έγιναν έφέτος τόν ῦΙανουαριο, ή δύναμίς της μειώθηκε παλι στό 27,8% καί ήττήθηκε κατα κρατος από τόν Συνασπισμό Ριζοσπαστικής
Ἀριστερας (ΣΥΡΙΖΑ) πού έλαβε ποσοστό 36,3%.
Ό Ἀντώνης Σαμαρα έκανε τό λαθος να μήν παραιτηθεί αμέσως μετα τήν έκλογική του ήττα. Καί έτσι
αναγκασθηκε τελικώς να τό πωπω μετα τήν νέα ταπεινωτική ήττα τής ακροδεξιός παραταξεως καί τών
όσων έπρέσβευε, στό ψευδεπίγραφο δημοψήφισματής
5ης °Ιουλίσυ έπί τής προτασεως (;) τής Ευρωπαϊκής
°Επιτροπής για συμφωνία μέ τούς δανειστές. Στό συντριπτικό εοφ» μέ ποσοστό 61,3%, έπαιξε ρόλο ή απαξίωσις τής Νέας Δημοκρατίας μετατήν έκλογική ήττα
της τόν °Ιανουαριο, καθώς καί ή αδυναμία της να ανταπσκριθεῖ στόν ρόλο τής αξιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως.
Ἡ προσωρινή ήγεσία
Σήμερα λοιπόν, καί αφου τα ήνία του κόμματος ανέλαβε 'προσωρινα ὁ κ. Μεϊμαρακης, κατόπιν αναθέσεως
από τόν παραιτηθέντα κ. Σαμαρα, συγκαλείται τό αρμόδιο όργανο τής Νέας Δημοκρατίας γιανα αποφασίσει
τόν χρόνο καί τήν διαδικασία μέ τήν ὁποία θα ὁδηγηθεί
σέ αρχαιρεσίες. Καποιοι προτείνουν να παραμείνει ὁ κ.
Μεϊμαράκης στήν ασιτία για μερικούς μήνες, μέχρι να
τελεσθεί τό συνέδριο του Κόμματος.°Αν αυτό συμβεί καί
έν τώ μεταξύ προκηρυχθουν έθνικές έκλογές, θα είναιή
πρώτη φορα πού ή Νέα Δημοκρατία θα κατέλθει σέ
αυτές χωρίς έκλεγμένο αρχηγό. *Η έκλογή προέδρου
τήν 30ή Αυγούστου, φαίνεται ότι έχει αποκλεισθεί, καθώς αλλωστε θα έπρόκειτο για μία βεβιασμένη διαδικασία έν μέσω θέρους καί υπό έκτακτες συνθήκες.
Σημειωτέον ότι ή Νέα Δημοκρατία έχει Με ήδη
τρείς Φορές τόν τρόπο Με ως ήτεσἰαε της. Μπα.
ὁ Πρόεδρος του Κόμματος έςελέγετο από τα μέλη τής
Κοινοβουλευτικής 'Ομαδος, τα όποία-ώς έκλεγμένοι βουλευτές- αντιπρσσώπευαν τήν έκλογική βαση του κόμματος. Μετα τήν ένταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ, ὁ Πρόεδρος
τής ΝΔ έξελέγετο από τήν ευρεία κοινοβουλευτική αμαδα, στήν ὁποία συμμετείχαν καί οἱ ευρωβουλευτές του
κόμματος. Στήν συνέχεια οἱ έκλέκτορες διευρύνθηκαν κατα τα πρότυπα του ΠΑΣΟΚ- καί στους αντιπροσώπους
τών τοπικών όργανώσεων, οἱ ὁποίοι συνθέτουν τό κομματικό Συνέδριο. Καί από τό 2009, κατ αντιγραφή καί παλι
τής διαδικασίας του ΠΑΣΟΚ, αποφασίσθηκε Με παραβασιν του τότε καταστατικου- ή «ανοικτή» διαδικασία
έκλογής από ὁποιονδήποτε κατέβαλλε τήν ήμέρα τής
αρχαιρεσίας 2 ευρώ για να γίνει μέλος του Κόμματος!
"Ολα αυτό δέν είναι καθόλου ευοίωνα για τό μέλλον
τής παλαι ποτέ πανίσχυρης Νέας Δημοκρατίας. Πολύ πε
ρισσότερο αφού στούς κόλπους της δέν διαφαίνεται ὁ νέος ήγέτης πού θα μπορέσει  συνενώσει τήν κεντροδεσε παραταςη, ώστε να τήν καταστήσει παλι πλειοψηφική δύναμη. Ἀσφαλώς υπαρχουν αξιόλογα στελέχη, αλλα
κανένας δέν φαίνεται να πληροί τίς προυποθέσεις πού θα
έκτοξεύσουν τήν Νέα Δημοκρατία στα ύψη. Τα ου καί
αρκετοί προτείνουν τήν παραταση τής προσωρινής προεδρίας του κ. Μεϊμαρακη, θεωρούντες ότι έπί του παρόντος δέν υπαρχει καλύτερη έπιλογή, ένώ έκείνος φέρεται
να έγγυαται τήν μή διασπαση του κόμματος.
Τα τραπεζιπα χρέη
«Τέλος υπαρχει καί ένα πρόσθετο πρόβλημα που
καθιστα ακόμη πιό αβέβαισ'τό μέλλον τής Νέας Δημοκρατίας. Τα τεραστια χρέη της πρός τίς τραπεζες,
κυρίως δέ τήν παλαι ποτέ Ἀγροτική. Πρόκειται για
σκανδαλο πρώτου μεγέθους, το ὁποῖο εἶχε αναδείξει
σέ ανύποπτο χρόνο ή «Έστω», μαζί μέ τόν σκανδαλώδη δανεισμό του ΠΑΣΟΚ. Τότε είχαμε διερωτηθεί τί θα γινόταν αν συρρικνουτο ή έκλογική δύναμις
τών δύο αυτών κομματων καί πε ριορίζετο ή κρατική
έπιχορήγησίς τους, τήν ὁποία εἶχαν παρασχει (για τα
μελλοντικα έτη) ώς έγγύηση προκειμένου να αντλήσουν υπέρογκα δανεια. °Ιδού λοιπόν ότι αυτό συνέβη.
Καί τώρα ή Νέα Δημοκρατία, όπως καί τό ΠΑΣΟΚ,
είναι δύο υπερχρεωμένοι όργανισμσί, πού αδυνατούν
να έξυπηρετήσουν τίς υποχρεώσεις τους. Άν ήταν
έπιχειρήσεις, θα εἶχαν πτωχεύσει!
Με τό κύριο πρόβλημα τής Νέας Δημοκρατίας
είναι ή απουσία ἰδεολσγικής ταυτότητος καί ἰσχυρής
ήγεσίας δυναμένης να έκφρασει τόν κεντροδεζιό χώρο.
Σέ συνδυασμό βεβαίως καί μέ τήν τεραστία φθορα πού
έχει υποστεί κατα τήν διαρκεια τών κυβερνητικών της
θητειών.'Ήδη, κατα τήν απο] λήξη τής πρωθυπουργικής θητείας του Κώστα Καραμανλή, τόν °Οκτώβριδ
του 2009, έπεσε στό 33,5%, πού τότε έθεωρείτο πολύ χαμηλό ποσοστό. Στήν συνέχεια έπεσε ακόμη χαμηλότερα (περίπου στό μισό) καί τώρα παλεύει να φθασει παλι
στό 30% καί να μήν πέσει κατω από τό 25%.
°Υπό τέτοιες προϋποθέσεις, δέν αποκλείεται ή
νέα ήγεσία τής κεντροδεξιας παραταζεως να ξεπηδήσει όχι από τους κόλπους τής Νέας Δημοκρατίας,
αλλα ἐκτὸς αυτής. 'Η να υπαρξει πρωτοβουλία δη μιουργίας νέου πολιτικου σχήματος πού να έκφρασει
όλες τίς φιλοευρωπαίκές δυναμεις.
δούν σέ κυκλοφορία σέ τρία έως
πέντε έτη, δέν είναι από χαρτί
αλλά από ειδικό πολΜ υλικό.
ΠΕΝΜ£Σ
Ε1ΔΗΣΟΥΛ£Σ
Έλληνα-ια Πανεπιστήμια
στα καλύτερα του κόσμου
Ο 'Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ ή Μπέοττριξ Πότπρ ή ὁ Τσόφλυ Τσάπλιν σε ειναι τό πρόσωπο τού
νέου χαρτονομίσματος τών 20
ΜΜΜ Ἡ ΤΜ τα Απλα
ω σέ δημοσία διαβούλευση τό
Μπιτ ζητώνταςιατροι(να
ένα πρόσωπο από τίς ὸπτικοειιωσπιώ τεχνες «που εᾶε σημαντική πόρων στα ΜΜΜ
τῆ5βρσαΜκῆΜΜΜκανοτομίας καθώς καί τών που
καί τής κοιΜνίαα. Ἡ νέα σειρά
χαρτονομισμάτων πού οι τε
Στό πεντόλιρο, τό όποίο έχει
ήδη σχεδιασθεί θάἀπεικονιΖεται
ή φυσιογνωμία του σέρ σανστων Τσώρτστλ
Ο :Από τά «μπούνγκα-μπούνγιω στό Μιί'Εωι σε τττλοΜαε αν ἐδη0η ὅπ ὁΣλβιο
Μπῳλοωκόνι «δέν @Μάνα
πλέον»! ΜΜΜ τήν ..
Μ Με δωΜ ὁ ίδιοι
τελειώνοντας μέ τήν πομπώδη
δήλωση: «Βρίσκομαι τπά ιωντά
στήν ΜΜΜ! Τώρα στα από
Τα ξέφρενα πάρτυ μέ τίς καλλί7ρωμσ και όμορφο Με φθασε στόν . . μονασπκό βίο, αποτελείμυσπίριο. Φαίνεται ατάρτανε
, γιάτόνἐξαγνισμότω..
'Υπερηφανεια σέ καθε
"Ελληνα προκαλεί τό γεγο
νός ότι επτα ελληνικα Πανεπιστήμια κατατασσσνται
μεταξύ τῶν ί.000 καλυτερων τού κόσμου. 'Η 'Ελλας
κέρδισε σε σχέση μέ πέρυσι
80 θέσεις. Πρώτο στόν καταλογσ πού δημοσίευσε τό
Οεπτετ ίστ Ψστ1α Πτ1ίνετείτν
η ΚεΠΙςίπςε (ΟΜΕ) είναι τό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, στήν ΒΟίη θέση,
καί'ακσλσυθούν τα Ἀριστοτέλειο Πανεπιστή μιο Θεσσαλονίκης (459η θέσις), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (5ί5η θέσις), τό Πανεπιστήμιο 'ιωαννίνων (582η θέσις), τό Πανεπιστήμιο Πατρών (θ4Τη θέ
σις), τό 'Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (895η θέσις)
καί τα Πανεπιστήμιο τής
Θεσσαλίας (905η θέσις).
Τήν πρώτη πενταδα καταλαμβανουν τα αμερικανικό πανεπιστήμια τῶν
ΗΠΑ Χαρβαντ, Στανφορντ
καί ΜΝ' καί τό Καίημπριτζ
καί ή ίΟξφόρδη τής Βρεταννίας, ένῶ τήν δεύτερη
μόνον αμερικανικό ανώτατα ίδρύματα, πού συνολικα
στόν καταλογο εμφανίζονται 229. Αντιστοίχως ή
Βρεταννία έμφανίζεται μέ
σε, ή Γερμανία μέ 55, ή
Γαλλία μέ 49, ή Τίσπανία μέ
89, ένῶἡ Κίνα μέ 88 καίή
'ίαπωνία. μέ 74.
Σημερινα θέματα
| Ξεκινούν
οί διαπραγματεύσεις
Στήν Αθήνα θα ευρίσκονται
από σήμερα οἱ θεσμοί για τήν
συνομολόγηση του νέου Μνημονίου. Χωρίς τό ΔΝΤ θα έκκινήσσυν οί συζητήσεις.
Σελίς 2
'Άτυπο συμβούλιο
πολιτικών αρχηγών
Οί κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις θα τεθούν έπί ταπητος
στα γεύμα πού θα παραθέσει
ὁ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
στους πολιτικούς αρχηγούς.
Σελις θ
Παραιτείται στέλεχος
τής Μέρκελ λόγω 'Ελλαδος
°Ο Πρόεδρος τής 'Επιτροπής
'Εσωτερικών 'Υποθέσεων τού
γερμανικού Κοινοβουλίου,
Βόλφγκανγκ Μπόσμπαχ,Ιπρσ- '
ανήγγειλε τήν παραίτηση του,
διαμαρτυρόμενος για τήν πολιτική διασώσεως τής 'Ελλαδος.
Σελίς 4
· 1111 Η" 11
Η Τίιιύβ ΜΜΜ
Είναι ένα είδος κινηματογραφικών
ταινιών μέ θέματα πού ανήκουν στόν
χώρο τής έπιστημονικής φαντασίας.
Ναί μέν καί οἱ ἱστορία του '|ουλίου
Βέρν από τήν ἐπιστημονική του φαντασία απλώσω τήν έμπνευση, αλλά
έκείνη ή φαντασία στηριζόταν στήν
λογική καί, όπως αποδείχθηκε, απλώς
προηγήθηκε τα τεχνολογίας. Τά σημερινα δημιουργήματα έιτιστημονικής
φαντασίας έμπνέονται από σκέτο πα
· ραλοΥισμὸ ξεχαρβαλωμὲνη5 Φαντα
σίας. Με; δείχνουν αυτοκίνητα που
ἐρωτεύσνται νυχτερίδα, αγελάδες που
αντί για γαλα βγαζουν από τους μαστους τους κρασί, ανθρώπους μέ τέσσερα ματια που τρώνε μέ Τα αυτια καί
ακούν από τό στόμα καί αλλους
ανθρώπους που οκέιττονται μέ τα πόδια καί μιλουν μέ λογαρίθμους.
"Οταν ακούω τίς δηλώσεις στίς
ὁποῖα προβαίνουν οί αποπεμφθέντες
υπουργοί τι ἀριστερῆς πλατφόρμας
του Συριζα καί οί βουλεύτές που κα
ψηφίων τόν ἀρχηγό τοϋ κόμματός
ῦΕπιστη μονικής ··φαντασίας
τους καί πρωθυπουργό τής χώρας,
μου δημιουργείται ή έντύπωση ότι
παρακολουθώ ταινία σύγχρονης έπιστημσνικής φαντασίας Πώς μπορεί να
σκέπτσνται όλοι αυτοί οί «πολιτικοί»,
όταν δέν ὰοω καταλαβει ακόμη ότι
Τα 800 ευρώ του συνταξιούχου θα γίνουν 800 δραχμές έτσι καί βγούμε από
τήν Ευρωζώνη καί ότι μέ 800 δραχμές
θα αγοραζει ὁ παππούς έξι αυγά για
να περασει τόν μήνα του; Καί να μπορουσαν να υποστηρίξουν ότι ως δέν
ίσχύουν καί ότι Τα λέει ή ὰνππολίτευση για να τρομαξει τόν λαό ή ότι τα
βγαζει ὁ κακός Σώυμπλε, θα δεχόταν
κανείς ότι ένδεχομένως να είχαν δίκαιο.
Τα λέει όμως ὁ ίδιος ὁ κ. Τσίπρας,
αρωγός του Συριζα καί πρωθυπουρ
γός τῆς χώρας! Άρα κάποιο τμήμα
του έγκεφαλου τους θέλει σέρβις!
Δέν περιορίζεται ἐκεῖ ή βλαβη. 'Ο
πρωθυπουργός τής χώρας ζητεί να
έγκρίνουν οἱ βουλευτές τήν συμφωνία
που μέ τους αλλους 18 έταίρσυς μας
τα Ευρωζώνης υπέγραψε τήν τελευταία στιγμή για να μήν πέσει κελιάδα στόν κρημνό. Οἱ τριάντα τόσοι,
λοιπόν, έκ τών ανηκόντων στό κόμμα
του Συριζα «πολιτικοί» βουλευτές ή
τέως υπουργοί που καταψήφισαν τήν
υπογραφή πού έβαλε ὁ κ. Τσίπρας καί
ανοιξαν τόν δρόμο για τήν πτώση
τής κυβερνήσεως, δηλώνουν ταυτοχρόνως ότι στηρίζουν καί.τόν πρωθυπουργό καί τήν κυβέρνηση! Δηλαδή
είναι σαν να σπαει κανείς καποιον στα
ξύλο, να τόν ρίχνει κατω, να τόν ποδοπαταει, να του βγαζει τό ματι, να
του κόβει τα Με καί να λέει ότι είναι
ὁ φίλος που τόν στηρίζει!
Μέ ποιό μηχανισμό ἐπιστημονικής
φαντασίας είναι δυνατόν να λειτουργεί
ὁ Μαλος αυτών τών «πολιτικών»
πού αναδείχθηκαν βουλευτές μέ τόν
Συριζα καί που καταψηφίζων τήν αριστερή κυβέρνησή τους καί τόν αριστερό πρωθυπουργό τους; Μέ ποιόν διεστραμμένο τρόπο κανουν τους συλλογισμούς τους καί θέλουν να έπιβαλουν
τήν λογική του παραλόγου σαν μέσον
λειτουργίας τής δημοκρατίας; τό χειρότερσ είναι ότι πιστεύουν πώς είναι
λογικές' ὁΤπαραλογισμός τους! Νομίζουν ότι ἀντιδρᾶ φυσιολογικά ὁ έγκέφαλός τους. Πρώτος καί καλύτερος ὁ
καθαιρεθείς υπΟνρΥόΞ που, αν θυμάστε,
ἐκεῖνο τό πρωινό μέ τίς πυρκαίές φόρεσε
τό ζαχαρί κοστούμι καί ξεκίνησε καί
πήγε στόν Καρέα. ..
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
_ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αυριο ο
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ανατολή ἡλίου 6.22'-Δύσις`8.41'
Σελήνη 10 ήμερῶν
Ἡ κοίμησις τής ἈγίαςΆννης, μήτρας της υπεραγίας
Θεοτόκου. °Ολυμπιαδος διακόνου καί Ευπραξίας ὁσίων.
Τραγικός απολογισμός ¦
του πρώτου ἑξαμήνου
του Κώστα Χριστίδη *
ρίν από ένα τρίμηνο είχαμε επιχειρήσει από τίς
ίδιες στήλες τής <<ίΕστίας>> (24.04.15) έναν απολογισμό τῶν πεπραγμένων τής κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένσυ κατα τό πρώτο τρίμηνο τής θητείας της. Τό
αρθρο κατέληγε ως εξής: <<Πρόκειται για έναν, όντως,
θλιβερό απολογισμό. °Ας ευχηθούμε αυτός τού επόμενου τριμήνου να μήν είναι θλιβερότερος>>.
Δυστυχώς, μέ. τήν συμπλήρωση ένας εξαμήνου, ὁ
απολογισμός είναι πλέον όχι απλώς θλιβερός, είναι κυριολεκτικα τραγικός. Στήν οίκονομία, ή πορεία τής ὁποίας έχει ὁδηγήσει σέ πρόωρη πτώση όλες τίς κυβερνήὶ
σεις από τό 2009 καί έντεύθεν, οί έξελίξεις του τελευταίου διαστήματος υπήρξαν δραματικές. Τό κλείσιμο τῶν
τραπεζών καί οἱ έλεγχοι στήν κίνηση κεφαλαίων έδωσαν
τήν χαριστική βολή. Σύμφωνα μέ πρόσφατη έρευνα τής
Επαεενσιιτ Οτεεοε, τό 89% τῶν έπιχειρήσεων υπέστη σημαντική μείωση πωλήσεων, μεγαλος αριθμός δέν μπορεί
να προχωρήσει σέ είσαγωγές πρώτων υλών, ένῶ λόγω
τῶν προβληματων ρευστότητας, πολλές έπιχειρήσεις
καθυστερούν τήν πληρωμή τῶν προμηθευτών τους, μειώνουν τήν παραγωγή τους ή προβαίνουν σέ μείωση
μισθών καί σέ απολύσεις. Περί έπενδύσεων, βέβαια,
ούδείς λόγος, αντιθέτως, μία στίς τέσσερεις έπιχειρήσεις σχεδιαζει μεταφορα τής έδρας της στα εξωτερικό.
Παραλληλα, στό τέλος 'ίσυνίου 2Οί5 τό σύνολο τῶν ληξιπρόθεσμων φορολογικών όφειλών ανήλθε σέ 78,8 δίς
ευρώ, έκ τών ὁποίων τα 5,89 δίς ευρώ δημιουργήθηκαν
στό πρῶτο έξαμηνο τού 2Οί 5. Οί ληξιπρόθεσμες όφειλές
του κρατσυς για πληρωμή προμηθευτών, έπιστροφές
φόρων κ.λπ. ανέρχονται ήδη σέ 5 δίς ευρώ. ή
Οἱ έξελίξεις αυτές οδηγούν τήν οίκονσμία σέ βαθεια
ύφεση, παρα τήν καθετή αρνηση τής κυβέρνησης να
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα